B.S. Index van de publicaties van 20 maart 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/02/2009 pub. 20/03/2009 numac 2009015045 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van de Benelux-Staten en de Regering van het Gemenebest van de Bahama's inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke en officiële of dienstpaspoorten, gesloten doo type wet prom. -- pub. 20/03/2009 numac 2009041303 bron federale overheidsdienst financien Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, type wet prom. -- pub. 20/03/2009 numac 2009200976 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 14/2009 van 5 februari 2009 Rolnummer 4430 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 82, type wet prom. 08/03/2009 pub. 20/03/2009 numac 2009003097 bron federale overheidsdienst financien Wet tot vaststelling van de totale kostprijs van de dienst van de gewestelijke belastingen, in uitvoering van artikel 68ter van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten type wet prom. 16/02/2009 pub. 20/03/2009 numac 2009015027 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake de strafrechtelijke bestrijding van corruptie, gedaan te Straatsburg op 15 mei 2003 type wet prom. 22/12/1989 pub. 20/03/2009 numac 2009000181 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op de bescherming van de gezinswoning type wet prom. -- pub. 20/03/2009 numac 2009200975 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 13/2009 van 21 januari 2009 Rolnummer 4420 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 9 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaal Het Grondw

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 20/03/2009 numac 2009007060 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot inwerkingstelling van artikel 48 van de wet van 30 december 2008 tot wijziging van diverse wetten betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/03/2009 numac 2009000197 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Ontslagverlening Bij koninklijk besluit van 10 maart 2009 wordt aan de heer Rulot, Joseph, ontslag verleend uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie bij het politiekorps van de zone Namen met ingang van 1 j Hij word type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/03/2009 numac 2009000198 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Ontslagverlening Bij koninklijk besluit van 10 maart 2009 wordt aan de heer André, Jean-Claude, ontslag verleend uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie bij het politiekorps van de zone Namen met ingang va Hij wor type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/03/2009 numac 2009009201 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E PI Penitentiaire Inrichtingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 8 maart 2009 wordt Mevr. Mieke Van Overmeiren, stagedoend attaché psycholoog bij het Directoraat-generaal E PI Penitentiaire Inri Bij koninklijk besluit van 8 type koninklijk besluit prom. 18/12/2008 pub. 20/03/2009 numac 2009007042 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende de benoeming van de leden van de raad van bestuur van het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk type koninklijk besluit prom. 12/02/2009 pub. 20/03/2009 numac 2009024082 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1997 tot uitvoering van artikel 115 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 20/03/2009 numac 2009003104 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de afrekeningsmodaliteiten inzake de algemene belastingverminderingen of -vermeerderingen, de opcentiemen en belastingkortingen toegekend door de Gewesten type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/03/2009 numac 2009022148 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 10 maart 2009 wordt de heer Stefan De Haes bevorderd door verhoging in klasse in de klasse A2 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid met ingang van 1 decembe Overee type koninklijk besluit prom. 18/06/1990 pub. 20/03/2009 numac 2009000168 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige prestaties en de lijst van de handelingen die door een geneesheer aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd, alsmede de wijze van uitvoering van type koninklijk besluit prom. 01/03/2009 pub. 20/03/2009 numac 2009003107 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot hernieuwing van het mandaat van de Gouverneur van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 13/03/2009 pub. 20/03/2009 numac 2009003106 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2009 type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 20/03/2009 numac 2009003105 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de afrekeningsmodaliteiten inzake de Vlaamse Winwinlening en het activeren van risicokapitaal in Vlaanderen voor de aanslagjaren 2006, 2007, 2008 en 2009 type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 20/03/2009 numac 2009022123 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 2 van het koninklijk besluit van 14 februari 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verz

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/03/2009 numac 2009201159 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij ministeriële besluiten van 27 november 2008 worden Mevr. Michèle Henry en de heer Etienne Rigot, eerste attaché, vanaf 1 juli 2009 in ruste gesteld. Bij ministerieel besluit van 28 januari 2009 dat uitwerking heeft op 16 ju Bij minister type ministerieel besluit prom. 02/02/2009 pub. 20/03/2009 numac 2009033021 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 22 mei 2006 tot benoeming van de leden van de jury van de Duitstalige Gemeenschap voor de organisatie van het voorexamen voor de toegang tot het aanvullend beroepsgericht secundair o type ministerieel besluit prom. 09/02/2009 pub. 20/03/2009 numac 2009007040 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 augustus 2007 houdende benoeming van de voorzitters en van de leden van de raad van bestuur en van het wetenschappelijk comité van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie type ministerieel besluit prom. 26/02/2009 pub. 20/03/2009 numac 2009007054 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 februari 2007 houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. 02/02/2009 pub. 20/03/2009 numac 2009033020 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot aanduiding van de leden van het Raadgevend Comité van het bijzonder onderwijs type ministerieel besluit prom. 13/02/2009 pub. 20/03/2009 numac 2009024069 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Vlaams-Brabant type ministerieel besluit prom. 02/02/2009 pub. 20/03/2009 numac 2009033019 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 10 april 2006 tot benoeming van de leden van de jury van de Duitstalige Gemeenschap voor de organisatie van de examens voor de toekenning van het brevet in verpleegkunde type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/03/2009 numac 2009007056 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk Gesticht van Mesen. - Functie als secretaris-ontvanger Bij ministerieel besluit nr. 88862 van 27 februari 2009, wordt de heer Opsomer Henri, op zijn vraag, ontlast van zijn functie als secretaris-ontvanger van het Koninklijk Gesticht Hij is type ministerieel besluit prom. 11/03/2009 pub. 20/03/2009 numac 2009000193 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende oprichting van een beleidsraad binnen de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken type ministerieel besluit prom. 13/02/2009 pub. 20/03/2009 numac 2009000189 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 oktober 2008 tot bepaling van de opleidingen tot het behalen van brevetten die in 2009 door de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten worden georganiseerd. - D type ministerieel besluit prom. 18/02/2009 pub. 20/03/2009 numac 2009007052 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende aanstelling van de voorzitter en van de externe wetenschappelijke deskundigen van de jury voor werving, bevordering en beoordeling van het wetenschappelijk personeel van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschie type ministerieel besluit prom. 17/03/2009 pub. 20/03/2009 numac 2009003113 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot verlenging van de gelding van het koninklijk besluit van 23 september 2008 tot vaststelling van bepaalde handelingen die marktmisbruik uitmaken type ministerieel besluit prom. 17/03/2009 pub. 20/03/2009 numac 2009022139 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 09/03/2009 pub. 20/03/2009 numac 2009024095 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juni 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering in de verpleegdagprijs in geval van opneming in een ziekenhuis in het buitenland type ministerieel besluit prom. 10/03/2009 pub. 20/03/2009 numac 2009021030 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot verlenging van het mandaat van de leden van het Beheerscomité van het Studie- en Documentatiecentrum « Oorlog en Hedendaagse Maatschappij » type ministerieel besluit prom. 11/03/2009 pub. 20/03/2009 numac 2009022125 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot samenstelling van het Directiecomité van de Pensioendienst voor de overheidssector type ministerieel besluit prom. 11/03/2009 pub. 20/03/2009 numac 2009022124 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de voorzitter en de leden van de overheidsafvaardiging van het Basisoverlegcomité voor het personeel van de Pensioendienst voor de overheidssector

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/01/2009 pub. 20/03/2009 numac 2009201142 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot in werking stelling van de ontbinding zonder vereffening van het Vlaams Agentschap Ondernemen en tot regeling van de overdracht van zijn activiteiten en vermogen aan het Agentschap Ondernemen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2009 pub. 20/03/2009 numac 2009201201 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt en betreffende de bescherming van het grondwater tegen verontreiniging en achteruitgang van de toestand type besluit van de waalse regering prom. 06/03/2009 pub. 20/03/2009 numac 2009201222 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 16 juli 1998 tot oprichting van de "Commission wallonne des Marchés publics"

decreet

type decreet prom. 16/02/2009 pub. 20/03/2009 numac 2009033017 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake de bestrijding van mensenhandel, gedaan te Warschau op 16 mei 2005

omzendbrief

type omzendbrief prom. 20/02/2009 pub. 20/03/2009 numac 2009014045 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministeriële omzendbrief over de typegoedkeuringseisen voor deeltjesverminderingssystemen en hun plaatsing op dieselmotoren van voertuigen behorend tot de categorieën M1 en N1, die niet met een dergelijk systeem zijn uitgerust

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/03/2009 numac 2009201169 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 5 februari 2009 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 6 februari 2009, heeft de nv « I. Die zaa type bericht prom. -- pub. 20/03/2009 numac 2009201203 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 28 januari 2009 in zake de onderlinge verzekeringsvereniging « Ethias » tegen de nv « Dexia Verzekeringen België », waarvan de expeditie ter griffie v « type bericht prom. -- pub. 20/03/2009 numac 2009018103 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW Nationale Raad van Dieren Liefhebbers, met zetel D Dit besl

document

type document prom. -- pub. 20/03/2009 numac 2009012126 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank te Brussel Op 25 februari 2009 werd de heer Kina, Willy, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Brussel, door de eerste voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het ambt van

erratum

type erratum prom. -- pub. 20/03/2009 numac 2009042003 bron federale overheidsdienst financien PRIJSCOURANT opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbr De prij type erratum prom. -- pub. 20/03/2009 numac 2009022147 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bericht. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 17 maart 2009, bl. 22537, akte nr. 2009/201148, eerste alinea, moet gelezen worden : « Koninklijk besluit van 14 november 2003 ... », in plaats van : « Koninklijk besluit van 14 november 2008

arrest

type arrest prom. 10/03/2009 pub. 20/03/2009 numac 2009003102 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/03/2009 numac 2009022126 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen. - Hernieuwing van mandaten. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 1 maart 2009, het mandaat van de heer Van Damme, I., Bij he

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 20/03/2009 numac 2009009206 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 8 maart 2009 is aan de heer Haesen, J.-P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel. Het is hem vergund de titel van zij Bij konin

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 20/03/2009 numac 2009201206 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 29 januari 2009 in zake N.T. tegen de nv « ING België », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 4 februari 2009, heeft het Hof v « 1.

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 29/01/2009 pub. 20/03/2009 numac 2009033015 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vaststelling van het model van de beoordelingsstaat en van het evaluatieverslag voor bepaalde personeelscategorieën van het door de Duitstalige Gemeenschap georganiseerd en gesubsidieerd onderwijs

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 20/03/2009 numac 2009018080 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 30 januari 2009 wordt Mevr. Stubbe, Barbara, met ingang van 1 december 2008, in vast dienstverband benoemd met de titel van attaché bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondhei type benoemingen prom. -- pub. 20/03/2009 numac 2009018066 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 14 november 2007 wordt Mevr. Bogaert, Liesbeth, met ingang van 1 april 2007, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd met de titel van adviseur-generaal bij het Federaal Agen Aan bela

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 20/03/2009 numac 2009201228 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke ordening. - Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 19 februari 2009 wordt de herziening van het gewestplan Namen beslist en wordt het voorontwerp van herziening van het plan met het oog op de opneming van een (...) Dat besluit en

programmadecreet

type programmadecreet prom. 12/12/2008 pub. 20/03/2009 numac 2009029130 bron ministerie van de franse gemeenschap Programmadecreet houdende verscheidene maatregelen betreffende de radio-omroep, de oprichting van een begrotingsfonds voor de financiering van programma's voor het opsporen van kankers, de onderwijsinrichtingen, de internaten, de psycho-medisch-sociale ce

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 20/03/2009 numac 2009200978 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 15/2009 van 5 februari 2009 Rolnummer 4434 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals vervangen bij artikel 7 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid Het Grondw type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 20/03/2009 numac 2009201089 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 38/2009 van 4 maart 2009 Rolnummer 4583 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 1 juni 2008 tot wijziging van artikel 682 van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 1 juni 2008 tot invoering van ar Het Grondwe

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 20/03/2009 numac 2009200972 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 19/2009 van 12 februari 2009 Rolnummer 4435 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 99 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, gesteld door de Rechtbank van eerste Het Grondw

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 20/03/2009 numac 2009201224 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige juristen Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige juristen (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (AFG08867) werd afgesloten op 12 maart 2009. Er zijn 14 geslaagden. (...) type bericht van selor prom. -- pub. 20/03/2009 numac 2009201231 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attachés asiel en migratie Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige attachés asiel en migratie (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (AFG08844) werd afgesloten op 4 maart 2009. Er (...)
^