B.S. Index van de publicaties van 23 maart 2009

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 23/03/2009 numac 2009200619 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46undevicies van 22 december 2008, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 1990 b type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 23/03/2009 numac 2009024084 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 2005 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met voedingsmiddelen in aanraking te komen type koninklijk besluit prom. 16/02/2009 pub. 23/03/2009 numac 2009000200 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot hernieuwing van het mandaat van de plaatsvervangende voorzitter voor de Franstalige kamer van de tuchtraad van de personeelsleden van de politiediensten type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2009 numac 2009012134 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 8 maart 2009 wordt aan de heer Ringoir, Willy, op het einde van de maand januari 2009, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt van w Belanghe type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2009 numac 2009012135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 8 maart 2009 wordt aan de heer Legrand, Yves, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof van Bergen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2009 numac 2009022131 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoemi Bij type koninklijk besluit prom. 17/03/2008 pub. 23/03/2009 numac 2009003000 bron federale overheidsdienst financien Bij koninklijk besluit zijn de in onderstaande tabel vermelde ambtenaren bij de Administratie der directe belastingen benoemd tot de graad en op de datum vermeld in kolommen 3 en 7 van die tabel type koninklijk besluit prom. 10/03/2009 pub. 23/03/2009 numac 2009018113 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 december 2008 betreffende de toekenning van de subsidie 2006 aan ethische comités en tot toepassing van artikel 30 van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2009 numac 2009009208 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Orthodoxe Eredienst. - Erkenning van een plaats van bedienaar Bij koninklijk besluit van 13 maart 2009 wordt aan een plaats van bedienaar bij de orthodoxe parochie Heilige Ap Dit bes type koninklijk besluit prom. 09/03/2009 pub. 23/03/2009 numac 2009022130 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van sommige pensioenen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 april 2007 tot verhoging van sommige pensioenen en tot toekenning van een welvaartsbonus aan sommige pensioengerechtigden type koninklijk besluit prom. 10/03/2009 pub. 23/03/2009 numac 2008022602 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 69, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de regels voor de berekening van de forfaitaire honorari type koninklijk besluit prom. 09/03/2009 pub. 23/03/2009 numac 2009000199 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 23/03/2009 numac 2009012094 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen gelegen op het grondgebied van Ieper en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens econ type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 23/03/2009 numac 2009012095 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen gelegen op het grondgebied van Tessenderlo en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegen type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 23/03/2009 numac 2009012093 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die machines van burgerlijke bouwkunde fabriceren en assembleren, gelegen in de streek Bergen-Borinage en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 23/03/2009 numac 2009012092 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren, gelegen op het grondgebied van Gent en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaron type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 23/03/2009 numac 2009200618 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17tricies ter van 22 december 2008, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging en uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 1

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/03/2009 pub. 23/03/2009 numac 2009000156 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit dat het koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een forfaitaire vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de politiediensten die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties o type ministerieel besluit prom. 09/03/2009 pub. 23/03/2009 numac 2009000143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2006 inzake de basisuitrusting en de algemene functieuitrusting van de leden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus type ministerieel besluit prom. 25/02/2009 pub. 23/03/2009 numac 2009201196 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 3 maart 2006 betreffende de slachtpremie voor kalveren

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/02/2009 pub. 23/03/2009 numac 2009201191 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van de Commissie Efficiënte en Effectieve Overheid en tot regeling van de vergoedingen van de externe leden en professoren

omzendbrief

type omzendbrief prom. 05/02/2009 pub. 23/03/2009 numac 2009031134 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Rondzendbrief betreffende de opname van ecologische criteria en duurzame ontwikkelingscriteria in de overheidsopdrachten voor leveringen en diensten en tot wijziging van de ministeriële rondzendbrief van 8 juli 1993 betreffende het milieuvriendelijke ver type omzendbrief prom. 03/03/2009 pub. 23/03/2009 numac 2009201235 bron waalse overheidsdienst Ministeriële omzendbrief betreffende het Sociaal Waterfonds

bericht

type bericht prom. 12/03/2009 pub. 23/03/2009 numac 2009018111 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht omtrent het bepalen van het begin van de migratieperiode van trekvogels. - Uitvoering van het ministerieel besluit van 3 april 2006 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza

document

type document prom. -- pub. 23/03/2009 numac 2009022129 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle - Benoeming Bi type document prom. -- pub. 23/03/2009 numac 2009012127 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechtelijke Macht Arbeidsrechtbank te Luik Op 2 maart 2009 werd de heer Marenne, Georges, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Luik, door de eerste voorzitter van deze rechtbank aangewezen om het ambt van plaa

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 23/03/2009 numac 2009029145 bron ministerie van de franse gemeenschap Algemene Raad voor Hogescholen. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 februari 2009, in artikel 3, eerste lid, 4°, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 mei 2007 tot benoeming van de l type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/01/2009 pub. 23/03/2009 numac 2009029136 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de percentages lestijdenpakketten die aangewend kunnen worden in de inrichtingen voor gespecialiseerd onderwijs van de Franse Gemeenschap en in de opvangtehuizen van de Franse Gemeensc type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/2009 pub. 23/03/2009 numac 2009029144 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 mei 2007 tot benoeming van de leden van de Algemene Raad voor Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/01/2009 pub. 23/03/2009 numac 2009029143 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 9 juli 2008 tot toekenning van een beroepsbekendheid aan een personeelslid van een Hogere Kunstschool type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 23/03/2009 numac 2009029135 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoeming van ambtenaren-generaal als mandaathouder Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 januari 2009, wordt de heer Bernard Goret bij mandaat benoemd in het volgende ambt : directeur-generaal van de algemene directie ond Bij bes type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 23/03/2009 numac 2009029137 bron ministerie van de franse gemeenschap Netoverschrijdende overlegraad. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 februari 2009, in artikel 3, eerste lid, 3°, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 mei 2007 houdende benoeming van type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/01/2009 pub. 23/03/2009 numac 2009029138 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 december 2008 tot vaststelling van de samenstelling van de Raad van beroep van de leermeesters, de leraars en de inspecteurs k

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2009 numac 2009012133 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 maart 2009 is Mevr. Stainier, Géraldine, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Charleroi ter vervanging van de heer Renard, Jean, wiens type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2009 numac 2009012132 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 maart 2009 is de heer Abels, Damien, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Bergen ter vervanging van de heer Bohain, Pierre, wiens mand

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 21/11/2007 pub. 23/03/2009 numac 2009031317 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2007/1210 tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 18 juli 2002 betreffende de erkenning en de toelagen aan de dagcentra voor leerplichtige kinderen, zoals gewijzigd

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 23/03/2009 numac 2009031159 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Indienen van kandidaturen Op 19 maart 2009 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering beslist om twee functies van Inspecteur-generaal van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid te begeven door aanwerving, overeenkomstig het besluit van de Bru Om te k

lijst

type lijst prom. -- pub. 23/03/2009 numac 2009003111 bron federale overheidsdienst financien Lijst van de leden van de gereglementeerde buitenbeursmarkt van de lineaire obligaties, de gesplitste effecten en de schatkistcertificaten. - Toestand op 1 januari 2009 Gelet op artikel 8 van het besluit van het Comité van het Rentenfonds v(...) 1. I

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 23/03/2009 numac 2009201240 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige sociaal inspecteur Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige sociaal inspecteur (niveau B) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (AFG08872) werd afgesloten op 12 maart 20(...) Er zijn 15 g type bericht van selor prom. -- pub. 23/03/2009 numac 2009201236 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige sociaal assistenten Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige sociaal assistenten (niveau B) voor de Gesloten Centra van de Dienst Vreemdelingenzaken - FOD Binnenlandse Zaken (A(...) Er zijn 9 g type bericht van selor prom. -- pub. 23/03/2009 numac 2009201241 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige sociaal inspecteurs Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige sociaal inspecteurs (niveau B) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (ANG08872) werd afgesloten op(...) Er zijn 13 g

document - btw

type document - btw prom. -- pub. 23/03/2009 numac 2009003108 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 gewijzigd door programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens uit (...) Gemeente Quaregnon Een perceel grond gelegen rue Doct

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 23/03/2009 numac 2008054642 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Frantzen, Angelina Angelina Johanna Carolina Frantzen, ongehuwd, geboren te Heusden Alvorens te b
^