B.S. Index van de publicaties van 27 maart 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/03/2009 pub. 27/03/2009 numac 2009201394 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van artikel 8bis van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, om de wachttijd voor de vaststelling van een handicap in te korten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/03/2009 pub. 27/03/2009 numac 2009012102 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de steenbakkerij r type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2009 numac 2009007057 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Bevorderingen van lagere officieren van het reservekader Bij koninklijk besluit ****. 7396 van 22 januari 2009 : Landmacht In het kader van de beroepsofficieren worden op 26 december 2008 benoemd in de graad van kapitein-**** **** het korps van type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2009 numac 2009201259 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Verlening Burgerlijk Ereteken Bij koninklijk besluit van 9 mei 2008 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. Het Burgerlijk Ereteken wordt verleend aan de hiernavermelde ambtenaren van de Vlaamse Overheid, departement Werk en Sociale Econom VOOR MEER DA type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2009 numac 2009201258 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Verlening Burgerlijk Ereteken Bij koninklijk besluit van 9 mei 2008 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. Het Burgerlijk Ereteken wordt verleend aan de hiernavermelde ambtenaren van de Vlaamse Overheid, het departement Economie, Wetensc VOOR MEER D type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2009 numac 2009007058 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** van macht Bij koninklijk besluit ****. 7398 van 22 januari 2009, in het **** wordt onderluitenant ****. **** op zijn aanvraag, met zijn graad en zijn anciënniteit, overgeplaatst van het korps van de **** **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2009 numac 2009201260 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Verlening Burgerlijk Ereteken Bij koninklijk besluit van 09 mei 2008 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. Het Burgerlijk Ereteken wordt verleend aan de hiernavermelde ambtenaren van de Vlaamse Overheid, departement Werk en Sociale Econo VOOR MEER DA type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2009 numac 2009007045 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Speciale functie. - Ontslag. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit ****. 7392 van 14 januari 2009 : **** **** van het vliegwezen **** ****. ****, ontslagen uit het ambt van **** bij de **** **** op **** type koninklijk besluit prom. 17/03/2009 pub. 27/03/2009 numac 2009018036 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1999 betreffende de medische hulpmiddelen type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 27/03/2009 numac 2009011113 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden en de plaatsvervangende leden van de Commissie van advies voor de niet-verspreiding van kernwapens type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2009 numac 2009007048 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Speciale functie. - Aanwijzing. - Aanstelling Bij koninklijk besluit ****. 7391 van 14 januari 2009 : **** luitenant-kolonel van het vliegwezen **** ****. ****, op 1 oktober 2008 aangewezen om het ambt van **** **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2009 numac 2009007044 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Ontslag van een militair van het reservekader Bij koninklijk besluit ****. 7386 van 11 januari 2009, wordt het ontslag aangeboden door luitenant-ter-zee 1**** klasse ****. ****, aanvaard op 1 januari 2009. Hij heeft geen militair type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2009 numac 2009201257 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Verlening Burgerlijk Ereteken Bij koninklijk besluit van 9 mei 2008 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. Het Burgerlijk Ereteken wordt verleend aan de hiernavermelde ambtenaren van de Vlaamse Overheid, het departement Economie, Wetensch VOOR MEER D type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2009 numac 2009021032 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale wetenschappelijke instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 16 februari 2009 wordt de heer Ninane, Olivier, geboren op 12 juli 1971, attaché Overheidsbegroting en Overheidsfinanciën bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Bij k type koninklijk besluit prom. 09/03/2009 pub. 27/03/2009 numac 2009012106 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen gelegen op het grondgebied van Moeskroen en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2009 numac 2009021033 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale wetenschappelijke instellingen. - Personeel Artikel 4 van het koninklijk besluit van 29 april 2008 waarbij de heer Willems, Bart, voor een mandaat van twee jaar wordt benoemd tot assistent bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief Bij hetz type koninklijk besluit prom. 09/03/2009 pub. 27/03/2009 numac 2009012114 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen gelegen in de streek van Bergen-Borinage en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens e type koninklijk besluit prom. 21/01/2009 pub. 27/03/2009 numac 2009022077 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 14, i), 14, l), en 15, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskund type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2009 numac 2009007047 bron ministerie van landsverdediging Leger Landmacht. - Verandering van anciënniteit Bij koninklijk besluit nr. 7390 van 14 januari 2009, ingevolge zijn tijdelijke ambtsontheffing voor de duur van 19 maanden, vanaf 1 mei 2007 wordt de datum van anciënniteit in de graad van kapit Voor ver type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 27/03/2009 numac 2009022144 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2008 van het overschot bedoeld in artikel 111 van de programmawet van 27 december 2006 type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2009 numac 2009007059 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Verandering van korps Bij koninklijk besluit nr. 7397 van 22 januari 2009, wordt onderluitenant vlieger D. Vandekerkhove van het korps van het varend personeel, met zijn graad en zijn anciënniteit, overgeplaatst naar het k Voor v type koninklijk besluit prom. 13/03/2009 pub. 27/03/2009 numac 2009009222 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de verdeling van de plaatsen van parochieassistent van de katholieke eredienst type koninklijk besluit prom. 26/01/2009 pub. 27/03/2009 numac 2009022078 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzor type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2009 numac 2009021031 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale wetenschappelijke instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 28 november 2008 wordt de heer Verbist, Dirk, geboren op 20 maart 1971, attaché bij het Koninkijk Museum voor Midden-Afrika, met ingang van 1 september 2008 bevorde Bij kon type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2009 numac 2009007046 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Nationale ****. - Toekenning van het **** Ereteken Bij koninklijk besluit ****. 7387 van 11 januari 2009, wordt het **** Ereteken van 2 **** klasse, voor buitengewone diensten, toegekend

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/03/2009 pub. 27/03/2009 numac 2009003121 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/03/2009 numac 2009018112 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 4 februari 2009 wordt, met ingang van 1 september 2009, eervol ontslag uit zijn functies van adviseur-generaal verleend aan de heer Vandenbrande, Gabriël, die aanspraak heeft op een rustpen Bij het type ministerieel besluit prom. 22/07/2008 pub. 27/03/2009 numac 2009022076 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 september 1982 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 24 september 1982 tot uitvoering van het koninklijk besluit nr. 33 van 30 maart 1982 betreffende een inhouding op invalidit

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/02/2009 pub. 27/03/2009 numac 2009035261 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 2000 houdende organisatie van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de regeling van de rechtspositie van het personeel, inzake de aansluiting b

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/03/2009 pub. 27/03/2009 numac 2009201373 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008 tot invoering van de ecoleningen toegekend door de "Société wallonne de Crédit social" type besluit van de waalse regering prom. 12/03/2009 pub. 27/03/2009 numac 2009201374 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008 tot invoering van de ecoleningen toegekend door het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie"

omzendbrief

type omzendbrief prom. 27/02/2009 pub. 27/03/2009 numac 2008000986 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief GPI 65 betreffende de basisuitrusting en de algemene functieuitrusting van de leden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/03/2009 numac 2009095288 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen In toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt bekendgemaakt de overdracht van de portefeuille van hypothecaire sch Deze overdra type bericht prom. -- pub. 27/03/2009 numac 2009018120 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De N

document

type document prom. -- pub. 27/03/2009 numac 2009022146 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Overeenkomstencommissie bandagisten-verzekeringsinstellingen van 3 februari 200 Interpretatier type document prom. 20/02/2009 pub. 27/03/2009 numac 2009022101 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2009 van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid type document prom. -- pub. 27/03/2009 numac 2009022155 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Antwerpen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk bes Bij het

erratum

type erratum prom. 31/10/2008 pub. 27/03/2009 numac 2009018126 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot vaststelling van de prijs van bepaalde greffen van weefsels van menselijke oorsprong. Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2009 numac 2009022102 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Beheerscomité van de Sociale Zekerheid in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de overheid. - Ontslag en benoeming van sommige werkende en plaatsvervangende leden Bij koninklijk besluit van 9 februari 2009, dat in werking treedt de dag va - Eervo type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2009 numac 2009007041 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 7346 van 20 december 2008, wordt luitenant-kolonel **** ****. ****, benoemd op 26 december 2008 in de graad van **** **** koninklijk type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/03/2009 numac 2009007043 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 7362 van 20 december 2008, wordt geneesheer-****-kolonel ****. **** ****, benoemd op 28 december 2008 in de graad van **** ****

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/03/2009 numac 2009009229 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, (...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservar

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 27/03/2009 numac 2009009227 bron instituut voor gerechtelijke opleiding Aanwerving van een boekhouder (niveau B1) Het Instituut voor gerechtelijke opleiding zal eerlang overgaan tot de aanwerving van een deskundige (boekhouder) (m/v) (niveau B1). De geselecteerde kandidaat zal aangeworven worden ofwel op b(...) I. Toelatin type aanwerving prom. -- pub. 27/03/2009 numac 2009009226 bron instituut voor gerechtelijke opleiding Aanwerving van een coördinator van de algemene diensten (jurist - niveau A) Het Instituut voor gerechtelijke opleiding zal eerlang overgaan tot de aanwerving van een coördinator van de algemene diensten (m/v) (jurist - niveau A). D(...) I. Toelatings

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 27/03/2009 numac 2009009228 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 maart 2009, dat uitwerking heeft met ingang van 28 februari 2009, is de heer Stiennon, R., toegevoegd rechter in de politierechtbank te Brussel, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensi Bij konin

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 27/03/2009 numac 2009007053 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit nr. 7393 van 22 januari 2009, met ingang van 1 augustus 2007, wordt de heer Bernard Bolly, in vast verband benoemd in de klasse A1. Hij draagt de titel van attaché. Aan de betrokkene wordt Voor de v

lijst

type lijst prom. -- pub. 27/03/2009 numac 2009018106 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik waarvoor een vergunning voor parallelinvoer is toegekend tussen 1 november 2008 en 30 november 2008 Rechtzetting van de lijst verschenen in Belgisch Staatsblad op 30 januari 2009 DENOMINATIO type lijst prom. -- pub. 27/03/2009 numac 2009041703 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 365e AANVULLING Bijwerking op 10 maart 2009 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 27/03/2009 numac 2009018107 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik geregistreerd tussen 1 april 2006 en 30 april 2006 Addendum bij de lijst verschenen in het Belgisch Staatsblad op 17 november 2006 - blz. 61774 DENOMINATION BENAMING FORME PHARMACEUTIQUE - FA type lijst prom. -- pub. 27/03/2009 numac 2009011112 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de erkende Ondernemingsloketten, gepubliceerd in uitvoering van artikel 50, type lijst prom. -- pub. 27/03/2009 numac 2009018104 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen of registratie werd verleend tussen 1 januari 2009 en 31 januari 2009 DENOMINATION - BENAMING FO(...) - FARMACEUTISCHE VORM VERPAKKING DETENTEU type lijst prom. 11/03/2009 pub. 27/03/2009 numac 2009011111 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type lijst prom. -- pub. 27/03/2009 numac 2009018105 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen of registratie werd verleend tussen 1 februari 2009 en 28 februari 2009 DENOMINATION - BENAMING (...) CONDITIONNEMENT - FARMACEUTISCHE VORM VER

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 27/03/2009 numac 2009201414 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur-generaal « POST » voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (ANG09708) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selecti(...) Op de uite type bericht van selor prom. -- pub. 27/03/2009 numac 2009201413 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur-generaal "Inspectie" voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (ANG09707) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aa(...) Op de uiterste inschr type bericht van selor prom. -- pub. 27/03/2009 numac 2009201406 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige coördinators sociale zekerheid van de zelfstandigen (niveau A) voor het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) (ANG09012) Na deze selectie wordt een lijst met maxi(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 27/03/2009 numac 2009201411 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van algemeen directeur voor het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg (ANG09705) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij SELOR. (...) - houder zijn van e type bericht van selor prom. -- pub. 27/03/2009 numac 2009201405 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige expert Loopbaanselecties (niveau A1) voor SELOR (AFG09008) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van de la(...) Naast deze type bericht van selor prom. -- pub. 27/03/2009 numac 2009201412 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van voorzitter voor de POD Duurzame Ontwikkeling (ANG09706) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij SELOR. Op de uiterste inschrijving(...) - houder te zijn v type bericht van selor prom. -- pub. 27/03/2009 numac 2009201404 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige technische sectiechefs (niveau B) voor het Belgisch Instituut voor Post en Telecommunicatie (BIPT) (AFE09001) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die drie jaar geldi(...) Als u ge

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 27/03/2009 numac 2009003100 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij Loterij met biljetten, « INDIANA JONES » genaamd Overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 9 mei 2008 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « INDIANA JONES », een door -van type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 27/03/2009 numac 2009003101 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, « QUICK CASH » genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 26 januari 2007 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « QUICK CASH », een door -va
^