B.S. Index van de publicaties van 15 april 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/02/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009015058 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Speciale Administratieve Regio van Hongkong van de Volksrepubliek China betreffende de overbrenging van gevonniste personen, ondertekend te Bru type wet prom. 14/04/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009000258 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen type wet prom. -- pub. 15/04/2009 numac 2009040211 bron algemene staat der kredietinstellingen per 30 november 2008 (1) gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80, type wet prom. -- pub. 15/04/2009 numac 2009009263 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 23 maart 2009 is machtiging verleend aan Mevr. **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) type wet prom. 05/03/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009022183 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met het oog op de erkenning en de financiering van palliatieve thuiszorgequipes voor kinderen type wet prom. 14/04/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009000259 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2009 numac 2009014081 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Nationale Orden. - Beweging van 8 april 2008 Bij koninklijke besluiten van 13 maart 2009 worden navermelde onderscheidingen verleend : Leopoldsorde Ridder Mevr. Decoodt, Cathy, klasse A1, titel van attaché. Mevr. Focroulle, Jacquelin Kroonorde Ridder M type koninklijk besluit prom. 17/03/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009012111 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen gelegen op het grondgebied van Fleurus en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens ec type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2009 numac 2009014080 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Nationale Orden. - Beweging van 8 april 2008 Bij koninklijke besluiten van 13 mars 2009 worden navermelde onderscheidingen verleend : Leopoldsorde Commandeur De heer De Clippel, Maurits, directeur. De heer De Visscher, Marcel, klasse Ridder Mevr. Koppe type koninklijk besluit prom. 09/03/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009012116 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 01/04/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009002024 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende vaststelling van het bedrag van de werkgeversbijdrage in het verlies geleden door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen ingevolge de uitgifte van abonnementen voor werklieden en bedienden type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2009 numac 2009201536 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Groep S - Sociale Verzekeringskas voor Zelfstandigen Wijzigingen van de statuten. - Goedkeuring Gelet op het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, op artikel 20, type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2009 numac 2009018154 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de erkenning geschorst, gegeven aan de certificeringsinstel G-001 type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2009 numac 2009009271 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E PI Penitentiaire Inrichtingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 17 maart 2009 wordt Mevr. Gilleron, Virginie, geboren op 4 oktober 1978 (...) type koninklijk besluit prom. 18/03/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009201539 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende wijziging van artikel 4 van het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/04/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009012154 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vervanging van leden van de adviescommissie erkenningen inzake dienstencheques type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/04/2009 numac 2009011163 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Personeel. - Einde mandaat Bij ministerieel besluit van 7 april 2009, het mandaat van de heer de Beer de Laer, Hadelin, geboren te Tienen op 17 maart 1961, als voorzitter van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling i type ministerieel besluit prom. 10/02/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009000094 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning voor het jaar 2009 van financiële hulp met het oog op de verwezenlijking van de projecten « bijkomend contingent » gemeenschapswachten-activa in de steden en gemeenten die een strategisch veiligheids- en preventiepla type ministerieel besluit prom. 24/03/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009035329 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de bepaling van de klassen van bijdrageplichtige veebedrijven en nadere bepalingen over het abonnement voor de financiering van de ophaling en verwerking van krengen voor 2009 type ministerieel besluit prom. 09/03/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009000210 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de opvolging, de evaluatie en de wijzigingen van de strategische veiligheids- en preventieplannen 2007-2010 type ministerieel besluit prom. 10/02/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009000096 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning van financiële hulp voor het jaar 2009, aan de gemeenten die zich geëngageerd hebben in het kader van het dispositief « 160 VTE gemeenschapswachten » type ministerieel besluit prom. 25/03/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009000249 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheid inzake de toekenning van subsidies aan de provinciale opleidingcentra type ministerieel besluit prom. 25/03/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009000247 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 november 2004 betreffende het getuigschrift en de opleiding van gaspakdrager type ministerieel besluit prom. 25/03/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009000248 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheid inzake de toekenning van gelijkstellingen en vrijstellingen voor cursussen of examens betreffende de opleiding van de openbare brandweerdiensten type ministerieel besluit prom. 10/02/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009000095 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning voor het jaar 2009 van financiële hulp met het oog op de verwezenlijking van het dispositief 90 FTE gemeenschapswachten-activa in de steden en gemeenten die een strategisch veiligheids- en preventieplan hebben gesloten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/04/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009031207 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Schaarbeek voor de volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan « kern 385 » goedgekeurd bij besluit van de Executieve van 10 juni 1993

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/04/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009035325 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de arrondissementscommissarissen en de adjunct-arrondissementscommissaris

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009201609 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 tot bepaling van de lijst van de aan een milieueffectstudie onderworpen projecten en van de ingedeelde installaties en activiteiten en verschillende beslui type besluit van de waalse regering prom. 19/03/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009027068 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van het verkeer op en in de waterlopen

decreet

type decreet prom. 16/02/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009200995 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot wijziging van artikel 8 van het decreet van 9 mei 1994 over camping en kampeerterreinen type decreet prom. 19/02/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009029196 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot organisatie van de gedifferentieerde versterking van de technische personeelsformatie van de psycho-medisch-sociale centra type decreet prom. 13/03/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009201594 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de wijziging van het Verdrag van Helsinki van 17 maart 1992 inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren, aangenomen op 28 november 2003 in Madrid type decreet prom. 03/04/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009201652 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende bepalingen betreffende het verlenen van de Gewestwaarborg voor de aangelegenheden bedoeld in artikel 138 van de Grondwet type decreet prom. 19/02/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009029188 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 19 juli 2001 betreffende de sociale hulpverlening aan de gedetineerden met het oog op hun sociale reïntegratie

omzendbrief

type omzendbrief prom. 03/04/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009014088 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministeriële omzendbrief tot wijziging van de ministeriële omzendbrief van 20 februari 2009 over de typegoedkeuringseisen voor deeltjesverminderingssystemen en hun plaatsing op dieselmotoren van voertuigen behorend tot de categorieën M1 en N1, die niet

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/04/2009 numac 2009018157 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Mevr type bericht prom. -- pub. 15/04/2009 numac 2009021044 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten Artikel 15,

document

type document prom. -- pub. 15/04/2009 numac 2009000192 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken type document prom. -- pub. 15/04/2009 numac 2009021046 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Vaste Nationale Cultuurpactcommissie Agenda Wij nodigen u uit op de algemene vergadering van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie, die zal plaatsvinden op maandag 20 april 2009, om 14 u. 45 m., in een vergaderzaal van de Kanselarij van de Agenda : 1 type document prom. -- pub. 15/04/2009 numac 2009022161 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoemi In h

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 15/04/2009 numac 2009029194 bron ministerie van de franse gemeenschap Pedagogische Gemeenschapscommissie. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 maart 2009 worden in artikel 2, 6° van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 juni 2007 tot aanwijzing van de leden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/03/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009029197 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot opening voor benoeming in vast verband van de ambten van begeleider en leraar op het « Conservatoire royal de Mons » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 15/04/2009 numac 2009029192 bron ministerie van de franse gemeenschap Beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het hoger onderwijs. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 maart 2009, in artikel 1, 1, van het besluit van de Regering van de Franse Geme type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 15/04/2009 numac 2009029193 bron ministerie van de franse gemeenschap Commissie voor de gelijkwaardigheid van de buitenlandse universitaire diploma's. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 februari 2009 wordt de heer Professor Claude REMACLE, Decaan van de « Faculté des Sciences

erratum

type erratum prom. 17/03/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009022187 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type erratum prom. 17/03/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009018155 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1999 betreffende de medische hulpmiddelen. - Erratum

arrest

type arrest prom. 22/01/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009031202 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 09/52 houdende de herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2008. - Uittreksel type arrest prom. 22/01/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009031203 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 09/059 houdende de vaststelling van de over te dragen kredieten en vastleggingen van het dienstjaar 2008 naar het dienstjaar 2009. - Uittreksel

beschikking

type beschikking prom. 26/03/2009 pub. 15/04/2009 numac 2009031187 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Bosnië en Herzegovina, anderzijds, en met de slotakte, gedaan te Luxemburg op 16 juni 2008

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/04/2009 numac 2009014087 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 maart 2009 wordt de heer Joseph BOMBIL OSENGE vast benoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Franse taalkader, met rangin Overee

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 15/04/2009 numac 2009024121 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 maart 2009 wordt Mevr. Lonfils, Barbara, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 23 september 2008, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Franse taalkader, bij de Federale Over Bij kon type benoemingen prom. -- pub. 15/04/2009 numac 2009024119 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 maart 2009 wordt Mevr. Wijmeersch, Karen, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 26 september 2008, in de titel van attaché in de klasse A2 op het Franse taalkader, bij de Federale O Bij kon type benoemingen prom. -- pub. 15/04/2009 numac 2009018053 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 26 januari 2009 wordt Mevr. Colyn, Sophie, met ingang van 14 november 2008, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd met de titel van attaché bij het Federaal Agentschap voor Aan be type benoemingen prom. -- pub. 15/04/2009 numac 2009018135 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 16 maart 2009 wordt de heer Chafai, Mustapha, met ingang van 1 februari 2009, in vast dienstverband benoemd met de titel van attaché bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondhe

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 15/04/2009 numac 2009014075 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Agrém type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 15/04/2009 numac 2009014076 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewi 1. type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 15/04/2009 numac 2009014084 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Agrém type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 15/04/2009 numac 2009014074 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Agrém

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 15/04/2009 numac 2009003077 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, « MAGIC 7 » genaamd Overeenkomstig artikel 12 van het koninklijk besluit van 1 mei 2006 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « MAGIC 7 », een door de National - v
^