B.S. Index van de publicaties van 17 april 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 17/04/2009 numac 2009009274 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 23 maart 2009 is machtiging verleend aan de heer ****-**** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** om, **** **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 17/04/2009 numac 2009201390 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 2006 betreffende de tussenkomstmodaliteiten van het Fonds voor de beroepsziekten in de verplaatsingskosten van de slachtoffers in het kader van de behandeling van een beroepsziekte type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/04/2009 numac 2009011156 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene Directie van de Regulering en van de Organisatie van de Markt. - Consumentenkrediet. - Maximale jaarlijkse kostenpercentages. - Koninklijk besluit van 4 augustus 1992 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodal De r type koninklijk besluit prom. 11/03/2009 pub. 17/04/2009 numac 2009002020 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot benoeming van een bestuurder en de voorzitter van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht « Belgacom » type koninklijk besluit prom. 24/03/2009 pub. 17/04/2009 numac 2009000213 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit tot regeling van de invoer, de doorvoer en de uitvoer van radioactieve stoffen type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/04/2009 numac 2009002026 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 13 juni 2008 is aan de heer Cauwenberghs, Louis, rijksambtenaar in de vakklasse A4 met de titel van adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, eervol ontslag Hij ma type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/04/2009 numac 2009024130 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 19 februari 2009 wordt Mevr. Istasse, Maud, bevorderd met ingang van 1 juni 2008 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van attaché A2 - « Attaché senior Leefmilieu Multilaterale en Het b type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/04/2009 numac 2009024131 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 30 maart 2009 wordt de heer Reynders, Daniel, bevorderd met ingang van 1 juni 2008 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van adviseur-generaal - « diensthoofd Strategische en Inter Het be type koninklijk besluit prom. 09/03/2009 pub. 17/04/2009 numac 2009012101 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2006, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot invoering van een "sociaal sectoraal pensioenstelsel" voor de arbeiders van type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/04/2009 numac 2009002027 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Opruststellingen Bij koninklijk besluit van 30 maart 2009 werd aan Mevr. Oudar, Colette, rijksambtenaar in de vakklasse A2 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie - SELOR, eervol ontslag uit Zij m type koninklijk besluit prom. 02/04/2009 pub. 17/04/2009 numac 2009022192 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 17/04/2009 numac 2009022195 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten type koninklijk besluit prom. 18/03/2009 pub. 17/04/2009 numac 2009014079 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit dat de afschaffing van de overweg nr. 87 op de spoorlijn 125, sectie Luik-Guillemins-Namen, plaats genaamd « Malhaie », te Namêche machtigt type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 17/04/2009 numac 2009003154 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 4, 10 en 31 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/03/2009 pub. 17/04/2009 numac 2009024124 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren en hun vervangers, leden van de technische commissie inzake het toekennen van een vergoeding voor sommige voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong die zich op het Belgisch grondgebied bevinden type ministerieel besluit prom. 14/04/2009 pub. 17/04/2009 numac 2009022193 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 22/03/2009 pub. 17/04/2009 numac 2009024123 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 februari 2007 tot benoeming van de gezondheidsinspecteurs secretarissen van de geneeskundige commissies type ministerieel besluit prom. 15/04/2009 pub. 17/04/2009 numac 2009003153 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. 9 van 22 februari 1999 met betrekking tot de teruggaaf aan de belastingplichtigen van het creditsaldo van de ter voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde geopende rekening-c

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 17/04/2009 numac 2009031201 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gewestelijk Agentschap voor Netheid « Net Brussel » Personeel. - Bevorderingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, van 19 maart 2009, wordt Mevr. Patricia Vermaelen, bevorderd door verhoging van graad, tot de graad van Insp Bij bes

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2009 pub. 17/04/2009 numac 2009201669 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 juli 2005 tot uitvoering van het decreet van 3 februari 2005 betreffende het sensibiliseringsplan inzake de informatie- en communicatietechnologieën type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 17/04/2009 numac 2009201641 bron waalse overheidsdienst Tewerkstelling en beroepsopleiding Bij besluit van de Waalse Regering van 19 maart 2009, dat in werking treedt op 18 december 2008, wordt de heer Richard Foucaud ter vervanging van de heer Roger Hennericy en ter vertegenwoordiging van een repre Bij besl type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2009 pub. 17/04/2009 numac 2009201666 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 september 2008 tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2001 betreffende de beroepsopleiding in de landbouw type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2009 pub. 17/04/2009 numac 2009201671 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 juni 2003 houdende uitvoering van sommige bepalingen van het decreet van 19 december 2002 betreffende de cheques voor het volgen van een opleiding met het oog op he type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2009 pub. 17/04/2009 numac 2009201667 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 december 2006 tot uitvoering van het decreet van 1 april 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de instellingen voor maatschappelijke integratie en i type besluit van de waalse regering prom. 27/03/2009 pub. 17/04/2009 numac 2009201670 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 april 2004 tot uitvoering van het decreet van 10 april 2003 betreffende de financiële incentives voor de opleiding van werknemers die bij een onderneming in dienst

decreet

type decreet prom. 23/03/2009 pub. 17/04/2009 numac 2009201428 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Consulaire Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Russische Federatie, ondertekend in Moskou, op 22 december 2004 type decreet prom. 13/03/2009 pub. 17/04/2009 numac 2009201605 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de sectorconvenants in het raam van het Vlaamse werkgelegenheidsbeleid

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/04/2009 numac 2009018163 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De B type bericht prom. 17/04/2009 pub. 17/04/2009 numac 2009000270 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verkiezing van 7 juni 2009 voor het Europese Parlement. - Bericht van de collegehoofdbureaus. - Tabel met de volgnummers van de aanvullende loting, verricht door de collegehoofdbureaus voor de verkiezing van het Europese Parlement type bericht prom. -- pub. 17/04/2009 numac 2009018158 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW « Ligue des Droits de l'Homme » heeft de nietigver Dit be

document

type document prom. -- pub. 17/04/2009 numac 2009011155 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Projectoproep 2009 Impulsfonds voor het migrantenbeleid De Minister van Gelijke Kansen, 1. Kader en doelstellingen van het Impulsfonds Het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid werd in 1991 opgericht door de Federale Regering met a(...) Integratie van p type document prom. 09/04/2009 pub. 17/04/2009 numac 2009000208 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Onderrichtingen voor de voorzitters van de hoofdbureaus bij de verkiezingen van het Europese Parlement, van het Vlaams Parlement, van het Waals Parlement, van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Brusselse leden van het Vlaams Parlement en van he

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 17/04/2009 numac 2009020038 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Commissievergadering Agenda Maandag 20 april 2009, om 13 u. 15 m. Verenigde commissies voor de Gezondheid en de Sociale Zaken - Interpellatie van Mevr. Dominique Braeckman (F) t(...) - Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met het Verdrag inzake

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/04/2009 numac 2009022188 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de Dienst voor administratieve controle. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 13 maart 2009, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt Bij he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/04/2009 numac 2009022191 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor opticiens, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 31 maart 2009, de manda Bij het

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/04/2009 numac 2009009278 bron rechterlijke macht Notariaat. - Vacante betrekkingen - notaris ter standplaats : - Mechelen : 1. Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 januari 2009; - Wemmel : 1 (vanaf 16 november 2009); - Sint-N(...) - Sint-Niklaas : 1 (grondgebied

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 17/04/2009 numac 2009018139 bron hoge raad voor de justitie Aanwerving van één deskundige met specialisatie communicatie De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) werft één Nederlandstalige of Franstalige deskundige met specialisatie communicatie aan (m/v). Context van de functie : De HRJ is ee(...) - het voordr

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/04/2009 numac 2009009276 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 maart 2009 is ambtshalve in ruste gesteld, op datum van 31 januari 2009 's avonds, Mevr. Aernouts, M.-Y., hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Bastenaken-Neufchâteau. Betrokkene mag Bij konin

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 17/04/2009 numac 2009015055 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking 1. Overeenkomst betreffende de oprichting van een Internationale Unie voor de Bekendmaking der toltarieven, het uitvoeringsreglement, zomede het proces-verbaal van ondertekening, ondertekend te Brussel op 5 juli 1890 2. Protocol tot wijzigi(...) Opzeg

concessieaanvraag

type concessieaanvraag prom. -- pub. 17/04/2009 numac 2009011167 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid. - Concessieaanvraag voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat - NV DC Industrial In toepassing van artikel Het aan type concessieaanvraag prom. -- pub. 17/04/2009 numac 2009011166 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid. - Concessieaanvraag voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat - NV CEI - De Meyer In toepassing van artike Het aan type concessieaanvraag prom. -- pub. 17/04/2009 numac 2009011164 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid. - Concessieaanvraag voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat - NV Alzagri In toepassing van artikel 10 va Het aan type concessieaanvraag prom. -- pub. 17/04/2009 numac 2009011168 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid. - Concessieaanvraag voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat - NV Ghent Dredging In toepassing van artike Het aan type concessieaanvraag prom. -- pub. 17/04/2009 numac 2009011165 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid. - Concessieaanvraag voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat - NV Belmagri In toepassing van artikel 10 v Het aan

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 17/04/2009 numac 2009201717 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige loodsen (niveau A) voor de Dienst Afzonderlijk Beheer Loodswezen (Vlaamse Overheid) (ANV09004) Na deze selectie wordt een lijst van geslaagden aangelegd, die onbeperkt geldig blijft. Als u g(...) Toelaatbaarh type bericht van selor prom. -- pub. 17/04/2009 numac 2009201687 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige teamchefs Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige teamchefs (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken (AFG08845) werd afgesloten op 6 april 2009. Er zijn 13 geslaagden. (...) type bericht van selor prom. -- pub. 17/04/2009 numac 2009201715 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige attaché-jurist (niveau A) voor de FOD Personeel en Organisatie (ANG09808) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de(...) Naast deze
^