B.S. Index van de publicaties van 27 april 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 27/04/2009 numac 2009021048 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 69/2009 van 23 april 2009 Rolnummer 4651 In zake : de vordering tot schorsing van de artikelen 83 en 84 van de wet van 22 december 2008 « houdende diverse bepalinge(...) Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitt type wet prom. -- pub. 27/04/2009 numac 2009201783 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 43/2009 van 11 maart 2009 Rolnummers 4437, 4438, 4462, 4475 en 4476 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 3, derde lid, van de wet van 14 juli 1961 « tot regeling van het herstel der door grof wild a Het Grond type wet prom. -- pub. 27/04/2009 numac 2009201656 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 37/2009 van 4 maart 2009 Rolnummer 4517 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 64, 65, 68 en 96 van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf Het Grond

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/02/2009 pub. 27/04/2009 numac 2009200272 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 19 type koninklijk besluit prom. 13/03/2009 pub. 27/04/2009 numac 2009024122 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Association belgo-biélorusse pour les Enfants de Tchernobyl » type koninklijk besluit prom. 30/03/2009 pub. 27/04/2009 numac 2009024136 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 juli 2008 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. 17/03/2009 pub. 27/04/2009 numac 2009014085 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juli 2006 betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 27/04/2009 numac 2009000278 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de regeringscommissaris bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type koninklijk besluit prom. 26/03/2009 pub. 27/04/2009 numac 2009201366 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst v type koninklijk besluit prom. 26/03/2009 pub. 27/04/2009 numac 2009201369 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de toekenning van een 13e maand type koninklijk besluit prom. 26/03/2009 pub. 27/04/2009 numac 2009201355 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de koopkracht in 2007-2008 type koninklijk besluit prom. 06/02/2009 pub. 27/04/2009 numac 2009200267 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 april 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei type koninklijk besluit prom. 06/02/2009 pub. 27/04/2009 numac 2009012037 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van de minimumlonen van de chauffeurs die zijn tew type koninklijk besluit prom. 26/03/2009 pub. 27/04/2009 numac 2009201357 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende de werkzekerheid type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 27/04/2009 numac 2009200669 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een A.R.A.B.-vergoeding aan de autobes type koninklijk besluit prom. 26/03/2009 pub. 27/04/2009 numac 2009201354 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 27/04/2009 numac 2009200668 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een A.R.A.B.-vergoeding aan de autobe type koninklijk besluit prom. 26/03/2009 pub. 27/04/2009 numac 2009201358 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende de koopkracht

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/04/2009 pub. 27/04/2009 numac 2009024145 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de adviescommissies « Volksgezondheid & surveillance », « Voeding, geneesmiddelen en consumptiegoederen » en « Expertise, Dienstverlening en Klantenrelaties » bij de Wetenschappelijke Raad van het type ministerieel besluit prom. 08/04/2009 pub. 27/04/2009 numac 2009011181 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot machtiging van de personeelsleden van de Algemene Directie Mededinging, bedoeld in artikel 44, § 3, van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006 type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/04/2009 numac 2009201804 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 23 februari 2009 wordt de « SPRL M.G.C. Marchal », vanaf 23 februari 2009 voor twee jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 3 maart 2009 wor Bij minister type ministerieel besluit prom. 04/03/2009 pub. 27/04/2009 numac 2009201701 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 30 en programma 13 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 10/03/2009 pub. 27/04/2009 numac 2009201703 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 02 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 10/03/2009 pub. 27/04/2009 numac 2009201702 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 04 en 06 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 31 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2009 pub. 27/04/2009 numac 2009027081 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek dat het Waterwetboek inhoudt, wat betreft de grondwaterwinningen, de waterwinnings-, de voorkomings- en de toezichtsgebieden

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/04/2009 numac 2009201864 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 12 maart 2009 in zake de nv « Veevoederbedrijf Navobi » tegen het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en in zake het Federaal A « Sch type bericht prom. 20/04/2009 pub. 27/04/2009 numac 2009018174 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkennin

document

type document prom. -- pub. 27/04/2009 numac 2009000286 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Onderrichtingen d.d. 9 april 2009 voor de voorzitters van de hoofdbureaus bij de verkiezingen van het Europese Parlement, van het Vlaams Parlement, van het Waals Parlement, van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Brusselse leden van het V In d type document prom. -- pub. 27/04/2009 numac 2009009291 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluiten van 14 april 2009 worden bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A2, bij de Federale Overheidsdienst Justitie, Centrale Diensten : - Mevr. Evelyne DEBUSSCHERE, geboren op 15 juli 1980 - Mevr. An type document prom. 02/03/2009 pub. 27/04/2009 numac 2009024125 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Gemeenschappelijke verklaring van de Ministers van Volksgezondheid inzake het actieplan 2009-2010 voor de « Eliminatie van mazelen en rubella in België »

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/02/2009 pub. 27/04/2009 numac 2009029237 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van verscheidene reglementaire bepalingen betreffende inzonderheid de vaststelling van de weddeschalen met betrekking tot sommige ambten van de leden van het onderwijspersoneel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/02/2009 pub. 27/04/2009 numac 2009029230 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 maart 2008 tot erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Schaarbeek-Evere en tot opheffing van de besluiten van de

erratum

type erratum prom. 20/04/2009 pub. 27/04/2009 numac 2009022206 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met het oog op de erkenning en de financiering van palliatieve thuiszorgequipes voor kinderen. - Erratum

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 19/03/2009 pub. 27/04/2009 numac 2009031216 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2008/1585 houdende wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 18 juli 2002 betreffende de erkenning van en de toelagen aan de dagcentra voor schoolgaande kinderen zoals gewijzigd - 2e lezing type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 29/09/2005 pub. 27/04/2009 numac 2009031214 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2005/756 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot aanwijzing van het Gewestelijk Ondersteuningscentrum type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 22/12/2005 pub. 27/04/2009 numac 2009031215 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2005/954 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verdeling van de budgetten onder de gemeenten bedoeld in artikel 5, eerste lid van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 mei 2004 met betrekking tot de so type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 19/03/2009 pub. 27/04/2009 numac 2009031218 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de Interface Grote afhankelijkheid

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/04/2009 numac 2009009280 bron federale overheidsdienst justitie Aanwijzing van een lid van de algemene commissie van de federale bemiddelingscommissie Naar aanleiding van de oproep tot kandidaten van 13 oktober 2008, wordt de heer Marc Wagemans als Franstalige advocaat aangewezen tot plaatsvervangend lid van Het be type vacante bettreking prom. -- pub. 27/04/2009 numac 2009009279 bron federale overheidsdienst justitie Bijkomende oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de federale bemiddelingscommissie Naar aanleiding van het ontslag van een plaatsvervangend lid dat aangewezen werd bij besluit van 20 februari 2009, is deze huidige oproep tot kandidaten Het hu

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 27/04/2009 numac 2009201863 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 10 maart 2009 in zake Pascal Vanmolle tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 17 maart 2009, heeft het 1. « Sc type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 27/04/2009 numac 2009201862 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 18 maart 2009 in zake de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening tegen Yolanda Flores Lopez, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op « I. Sc

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 27/04/2009 numac 2009009284 bron pensioendienst voor de overheidssector Personeel. - Benoemingen Bij beslissing van het Directiecomité van de Pensioendienst voor de overheidssector van 15 december 2008 wordt de heer William Van Engelgem vast benoemd via promotie in de betrekking van auditeur-generaal van fina(...) Bij bes

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 27/04/2009 numac 2009031220 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Vernietiging door de Raad van State Bij arrest nr. 187.958 van 17 november 2008 heeft de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, IX e kamer, het besluit van d(...) Hetzelfde arrest beveelt de publicatie bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 27/04/2009 numac 2009201895 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De tekst

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 27/04/2009 numac 2009201782 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 44/2009 van 11 maart 2009 Rolnummers 4447 en 4483 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 479 van het Wetboek van strafvordering, gesteld door het Hof van Cassatie en door de raadkamer van de Rechtbank Het Grondw

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 27/04/2009 numac 2009201791 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige begeleiders/opvoeders. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige begeleiders/opvoeders (niveau B) voor het Agentschap Jongerenwelzijn (Vlaamse overheid) (ANV08020) werd afgesloten(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 27/04/2009 numac 2009201792 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige artsen volksgezondheid. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige artsen volksgezondheid (niveau A) voor het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (ANV08028) werd afgesloten op 9 a(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 27/04/2009 numac 2009201790 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen Juridische Studiedienst. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen Juridische Studiedienst (niveau A) voor de PDOS (Pensioendienst voor de Overheidssector) (ANG0(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 27/04/2009 numac 2009201798 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalig diensthoofd « facility management ». - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalig diensthoofd « facility management » (niveau A) voor de RVA (ANG08878) werd afgesloten op 14 april 2009(...) Er i type bericht van selor prom. -- pub. 27/04/2009 numac 2009201789 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** juristen Juridische Studiedienst. - Uitslag De vergelijkende selectie van **** juristen Juridische Studiedienst (niveau ****) voor de (**** voor de ****(...) Er zijn 22 type bericht van selor prom. -- pub. 27/04/2009 numac 2009201793 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige technisch deskundigen-controleurs ADR. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige technisch deskundigen-controleurs ADR (niveau B) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG08080) werd(...) Er zijn

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 27/04/2009 numac 2009014083 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor De verhuis type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 27/04/2009 numac 2009014100 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+ Numé type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 27/04/2009 numac 2009014089 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Agrém type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 27/04/2009 numac 2009014098 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewi 1. type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 27/04/2009 numac 2009014099 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewi 1. type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 27/04/2009 numac 2009014090 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Agrém
^