B.S. Index van de publicaties van 28 april 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/04/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009003163 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de financiële bepalingen van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België type wet prom. -- pub. 28/04/2009 numac 2009011177 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gastoestellen. - Verbod tot het in de handel brengen Ministeriële besluiten van 3 april 2009, genomen krachtens de wet van 9 februari 1994 betreffende de veiligheid van producten en diensten en het koninklijk besluit van 3 juli 1992 betreffende PR/001 type wet prom. -- pub. 28/04/2009 numac 2009095291 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Schrapping als hypotheekonderneming overeenkomstig de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, van 24 maart 2009, wordt geschrapt als (15537) type wet prom. -- pub. 28/04/2009 numac 2009009287 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 14 april 2009 is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te(...) **** **** type wet prom. -- pub. 28/04/2009 numac 2009201657 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 64/2009 van 2 april 2009 Rolnummers 4363 en 4365 In zake : de beroepen tot gedeeltelijke vernietiging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, ingesteld door de « Centrale n Het Grond

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009012151 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009014059 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 01/03/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009200640 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 februari 2007 en 8 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende de wijziging en coördinatie van type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009009213 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot toekenning van een specificiteitstoelage aan sommige ambtenaren in dienst in de buitendiensten van het Directoraat-generaal uitvoering van straffen en maatregelen, met uitzon type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009200664 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 september 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende posttraumatische begeleiding bij dodelijke arbeidsongevallen type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/04/2009 numac 2009011187 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aankondiging openbare raadpleging De heer Vincent Van Quickenborne, Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, organiseert een openbare raadpleging over het ontwerp van « koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 1 type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009200638 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 april 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende het brug type koninklijk besluit prom. 02/04/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009022189 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit dat het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op de personeelsleden van « Wallonie-Bruxelles International » type koninklijk besluit prom. 26/03/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009201367 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst va type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009200854 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de buitengewone bijdrage aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009200666 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 2003 tot coö type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009200855 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de opleiding van de werknemer type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009201415 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten en tot vaststelling va type koninklijk besluit prom. 26/03/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009201356 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 maart 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, betreffende de toekenning van een vergoeding v type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009200856 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 6 november 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en voor de dienstboden type koninklijk besluit prom. 17/03/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009200981 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de aanvullende type koninklijk besluit prom. 26/03/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009201365 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, tot vaststelling van de werkgeversbijdragen aan het "Fo

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/03/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009201706 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 11 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/04/2009 numac 2009000209 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij ministerieel besluit van 2 april 2009 wordt de heer Pierre Nihoul, Staatsraad, gemachtigd om het mandaat van openbare beheerder binnen de bestuursraad van de « SA Sogepa » uit te oefenen. type ministerieel besluit prom. 19/03/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009201721 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 06 en 31 van organisatieafdelingen 12, 13, 16 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 21/04/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009003165 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 23/04/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009035345 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2008 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 19/03/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009201705 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 18 en programma 02 van organisatieafdeling 31 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2008 type ministerieel besluit prom. 09/04/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009011179 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van twee effectieve leden en van twee plaatsvervangende leden van de Raad voor het Verbruik

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/03/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009031221 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat de haven van Brussel toelaat percelen te onteigenen gelegen op het grondgebied van de stad Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/04/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009031222 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het beheer van de zwemwaterkwaliteit

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/03/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009201801 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende aanstelling van een bedrijfsrevisor bij het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen en houdende vaststelling van de vergoeding type besluit van de vlaamse regering prom. 03/04/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009035349 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het eervol ontslag en de oppensioenstelling van de commissaris van de Vlaamse Regering bij de Katholieke Universiteit Leuven en de Katholieke Universiteit Brussel type besluit van de vlaamse regering prom. 20/03/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009201779 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1997 tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor integrale gezinszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 06/03/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009201781 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toekenning van een subsidie ter ondersteuning van de zelfstandige kinderopvangvoorzieningen type besluit van de vlaamse regering prom. 20/03/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009201780 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2008 houdende de voorwaarden voor toestemming voor en subsidiëring van lokale diensten buurtgerichte kinderopvang

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/04/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009201871 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de krachtens artikel 138 van de Grondwet geregelde aangelegenheden inzake sociale actie en gezondheid

decreet

type decreet prom. 20/02/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009035346 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen type decreet prom. 13/03/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009201808 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Cultureel-erfgoeddecreeet van 23 mei 2008, wat betreft de indeling van musea en culturele archiefinstellingen en de interbestuurlijke samenwerking type decreet prom. 12/12/2008 pub. 28/04/2009 numac 2009029131 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de tweede aanpassing van de Middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/04/2009 numac 2009201892 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 15 april 2009 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 16 april 2009, zijn een ber Die zaak

document

type document prom. 14/04/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009014091 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/04/2009 numac 2009009289 bron federale overheidsdienst justitie Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Bevestigingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluiten van 7 april 2009 worden bevestigd en benoemd tot wetenschappelijke personeelsleden als assistent voor het Nationaal Ins(...) - De heer DE CEU

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 28/04/2009 numac 2009095292 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Mededeling van een overdracht ingevolge een fusie van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte De overdracht van de "leven" Deze overdracht

vonnis

type vonnis prom. -- pub. 28/04/2009 numac 2009009275 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel gegeven op 10 maart 2009, is ten verzoeke van : Mev de afwezighei

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 28/04/2009 numac 2009201350 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 36/2009 van 4 maart 2009 Rolnummers 4513, 4514 en 4515 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 20, type arrest uittreksel prom. -- pub. 28/04/2009 numac 2009201346 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 25/2009 van 18 februari 2009 Rolnummers 4421, 4422, 4423, 4431 en 4441 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 47sexies,

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 28/04/2009 numac 2009011189 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 30-
^