B.S. Index van de publicaties van 5 mei 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 05/05/2009 numac 2009201575 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 35/2009 van 4 maart 2009 Rolnummer 4459 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 53, eerste lid, van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de Het Grondw

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 05/05/2009 numac 2009015062 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 april 2008 houdende goedkeuring van de Reglementen betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan het personeel dat werkzaam is in het onderwijs van de V type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 05/05/2009 numac 2009003161 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 11 oktober 2006 houdende toekenning van verscheidene algemene directies binnen de Federale Overheidsdienst Financiën

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/05/2009 numac 2009011185 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst van de beheersvennootschappen van het auteursrecht en de naburige rechten. - Kopiëren voor eigen gebruik - Goedkeuring Bij ministerieel besluit van 8 april 2009 is het verdelingsreglement van 4 maart 2009 van het deel « producente type ministerieel besluit prom. 21/04/2009 pub. 05/05/2009 numac 2009201894 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een college van revisoren bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/05/2009 numac 2009011184 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst van de beheersvennootschappen van het auteursrecht en de naburige rechten. - Kopiëren voor eigen gebruik. - Goedkeuring Bij ministerieel besluit van 8 april 2009 is het verdelingsreglement van 4 maart 2009 van het deel « producent type ministerieel besluit prom. 09/04/2009 pub. 05/05/2009 numac 2009011193 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 februari 2007 houdende benoeming van de leden van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie type ministerieel besluit prom. 01/04/2009 pub. 05/05/2009 numac 2009024146 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor de provincie Luik type ministerieel besluit prom. 03/03/2009 pub. 05/05/2009 numac 2009024094 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende definitieve erkenning van een huisartsenkring

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/03/2009 pub. 05/05/2009 numac 2009031206 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van toelagen aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de projecten van gemeentelijke infrastructuren bestemd voor crèches. - Begroting 2009 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/04/2009 pub. 05/05/2009 numac 2009031232 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun voor een aanpassing aan de normen in niet-milieugebonden aangelegenheden type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/04/2009 pub. 05/05/2009 numac 2009031230 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun voor de productie van eco-producten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/04/2009 pub. 05/05/2009 numac 2009031229 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun voor stedelijke integratie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/04/2009 pub. 05/05/2009 numac 2009031228 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun bij rekrutering ten gunste van de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de fondsen actief inzake de begeleiding van micro-, kleine en type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/04/2009 pub. 05/05/2009 numac 2009031231 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun voor energiebesparingen en productie van energie met behulp van hernieuwbare energiebronnen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/04/2009 pub. 05/05/2009 numac 2009031233 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun tot bescherming van het leefmilieu

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/04/2009 pub. 05/05/2009 numac 2009035357 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand type besluit van de vlaamse regering prom. 03/04/2009 pub. 05/05/2009 numac 2009035359 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 oktober 2002 tot bepaling van de wapens die tot de reglementaire uitrusting behoren van sommige ambtenaren van het Agentschap voor Natuur en Bos en tot vaststelli type besluit van de vlaamse regering prom. 13/03/2009 pub. 05/05/2009 numac 2009035360 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 betreffende de integratie van leerlingen met een matige of ernstige verstandelijke handicap in het gewoon lager en secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 03/04/2009 pub. 05/05/2009 numac 2009035358 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toewijzing van debiteurenbeheer in het kader van inkomensgerelateerde opvang bij zelfstandige opvangvoorzieningen type besluit van de vlaamse regering prom. 20/03/2009 pub. 05/05/2009 numac 2009035353 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van Kind en Gezin

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 05/05/2009 numac 2009201899 bron waalse overheidsdienst Waals Agentschap voor Uitvoer en Buitenlandse Investeringen Bij besluit van de Waalse Regering van 6 maart 2009 wordt de heer Philippe Suinen, vanaf 1 april 2009, voor vijf jaar aangewezen als mandataris van rang A2 van het Waals Agentschap voo Bij bes type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 05/05/2009 numac 2009201898 bron waalse overheidsdienst Huisvesting Bij besluit van de Waalse Regering van 19 maart 2009, dat in werking treedt op 19 maart 2009, wordt Mevr. Sabine Roberty, woonachtig rue du Travail 17, 4102 Ougrée, aangewezen als bestuurster die het Gewest bij de openbare huisvesti Bij be

decreet

type decreet prom. 03/04/2009 pub. 05/05/2009 numac 2009201944 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de registratie en de erkenning van de arbeidsbemiddelingsbureaus

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/05/2009 numac 2009018179 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Lundbeck, met zetel te 1050 Brussel, Molièrelaan 22 Dit bes

document

type document prom. -- pub. 05/05/2009 numac 2009022220 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Aanwijzing Bij ministeriële beslissing van 22 april 2009 wordt de heer Jean-Claude Heirman aangewezen om de uitoefening ad interim te verzekeren van de staffunctie Directeur Personeel & Organisatie met ingang van 15 april 2009 e Een beroep type document prom. -- pub. 05/05/2009 numac 2009018185 bron hoge raad voor de justitie Indienstneming van één Nederlandstalige adjunct-auditeur jurist De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) wenst één Nederlandstalige adjunct-auditeur jurist in dienst te nemen (m/v). Context van de functie : De HRJ is een federaal orgaan (...) - het voor

beschikking

type beschikking prom. 30/04/2009 pub. 05/05/2009 numac 2009031227 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 16 juli 1998 betreffende de toekenning van subsidies om investeringen van openbaar nut aan te moedigen en de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussel

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/05/2009 numac 2009009309 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 29 april 2009, pagina 34386, van de vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Wervik, dient het

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 05/05/2009 numac 2009014107 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 april 2009 wordt de heer Jan DE SPIEGELEER vastbenoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Nederlandse taalkader, met rang Overeen type benoemingen prom. -- pub. 05/05/2009 numac 2009014096 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 31 maart 2009 wordt Mevr. Isabelle Backx vastbenoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Nederlandse taalkader, met ranginne Bij k type benoemingen prom. -- pub. 05/05/2009 numac 2009011198 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 24 april 2009 wordt Mevr. Sophie Sokolowski, met ingang van 1 mei 2009, aangewezen als dienstdoend voorzitter van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling en dit tot

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 05/05/2009 numac 2009024150 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Vernietiging door de Raad van State Het arrest nr. 191.161 van de Raad van State van 9 maart 2009 vernietigt het koninklijk besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de lijst van zoogdieren die gehouden mogen worden.

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 05/05/2009 numac 2009201921 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke ordening. - Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2009 tot beslissing tot uitvoering van een milieueffectenonderzoek op het voorontwep van herziening van het gewestplan Doornik-Leuze-Péruwelz aangenomen op 19 de De inh

verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie

type verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 24/04/2009 pub. 05/05/2009 numac 2009031226 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 09/01 tot vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2009, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 09/211

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 05/05/2009 numac 2009201788 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 51/2009 van 11 maart 2009 Rolnummer 4453 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1057 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Bergen. Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit wijst na beraad

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 05/05/2009 numac 2009201654 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 45/2009 van 11 maart 2009 Rolnummers 4457, 4458, 4460 en 4463 In zake : - de prejudiciële vragen betreffende artikel 416, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering, gesteld door het Hof van Cassatie; - Het Grondwetteli

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 05/05/2009 numac 2009014106 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gewi 1.
^