B.S. Index van de publicaties van 8 mei 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 08/05/2009 numac 2009201653 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 49/2009 van 11 maart 2009 Rolnummer 4495 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 128, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 8 van de wet van 21 april 2007 betreffende de Het Grondw type wet prom. -- pub. 08/05/2009 numac 2009009283 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 14 april 2009 is machtiging verleend aan : de heer ****, **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de beiden wonende te type wet prom. -- pub. 08/05/2009 numac 2009011205 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Erkenning NV CREAFIN Bij beslissing van 23 april 2009, genomen in toepassing van de artikelen 74 en 75 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, wordt de volgende met name hierna aan 213383 type wet prom. -- pub. 08/05/2009 numac 2009201786 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 48/2009 van 11 maart 2009 Rolnummer 4489 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 10, tweede lid, van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, zoals vervangen bij artikel Het Grondw

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/04/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009009303 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van het vakantiegeld van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2009 numac 2009000320 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit, d.d. 26 april 2009, wordt de heer Bogaerts, Yves, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Mechelen voor een termijn van vijf jaar. type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009201475 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de tabaksindustrie type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2009 numac 2009000102 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 26 januari 2009 wordt, met ingang van 1 oktober 2009, de heer Verraes, Luc, attaché bij het departement, toegelaten tot het pensioen. Het is betrokkene vergund zijn pensioenaanspraken te type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009022223 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van vijf leden van de Raad van Beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009022233 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 34, eerste lid, 28°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009022157 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 06/02/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009200303 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het vormingsproject tot verpleegkundigen type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2009 numac 2009035362 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 10 december 2008 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. type koninklijk besluit prom. 29/04/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009003175 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 2408, tweede lid, van het uitvoeringsbesluit van het Wetboek diverse rechten en taksen type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2009 numac 2009011202 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Personeel. - Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 2 april 2009 wordt de heer Van Geertsom, Julien, met ingang van 1 mei 2009, ingevolge de hernieuwing van zijn mandaat aangesteld als houder van de managementfunctie « Voorzitter » bij de Prog Bij type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009201919 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 tot vaststelling van de inwerkingtreding van artikel 44 van de wet van 13 juli 2006 en tot uitvoering van artikel 62bis van de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten e type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009201476 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 februari 1977 tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de handel in brandstoffen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/03/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009201981 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de onteigening van onroerende goederen te Waasten type ministerieel besluit prom. 06/05/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009024153 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage I van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, met het oog op de opname van tebuconazool en thiabendazool type ministerieel besluit prom. 21/04/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009201983 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden en de ondervoorzitters van het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid en van bepaalde leden van zijn Stuurgroep

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 05/03/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009031243 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de procedure voor een alternatieve berekeningsmethode voor nieuwe gebouwen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 08/05/2009 numac 2009031236 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, van 26 maart 2009, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van het gebouw aan de straat van het Joseph Marënstadion, gelegen Brusselsesteenweg Voor d type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 08/05/2009 numac 2009031235 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, van 26 maart 2009, worden beschermd als monument de gevels, de bedaking en binnenin, de drie opeenvolgende ruimten van de benedenverdieping, de koetspoort, de tr Voor de

decreet

type decreet prom. 19/03/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009031253 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 23 mei 2008 tussen de Franse Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie inzake ondersteuning van schoolintegratie van jongeren met een handicap type decreet prom. 20/03/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009035400 bron vlaamse overheid Decreet houdende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond type decreet prom. 05/03/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009031234 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende het aanbod van ambulante diensten in de domeinen van de sociale actie, het gezin en de gezondheid type decreet prom. 19/03/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009031254 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 29 oktober 2008 tussen de Franse Gemeenschapscommissie en het Waalse Gewest inzake het vrije verkeer van de gehandicapte personen type decreet prom. 19/03/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009202017 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein

omzendbrief

type omzendbrief prom. 24/04/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009002029 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 595. - Vakantiegeld 2009

document

type document prom. -- pub. 08/05/2009 numac 2009011204 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Personeel. - Aanwijzing Bij ministrieel besluit van 24 april 2009 wordt Mevr. Sophie Sokolowski, met ingang van 1 mei 2009, aangewezen als dienstdoend voorzitter van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling en dit tot

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/06/2008 pub. 08/05/2009 numac 2009029256 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Commissie voor het Mondeling en Immaterieel Patrimonium bedoeld in de artikelen 22, 23 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 2006 tot bepal type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/12/2008 pub. 08/05/2009 numac 2009029244 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het administratief statuut en het geldelijk statuut van het personeel van « Wallonie-Bruxelles International » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/03/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009029268 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende organisatie van de proeven die de opleidingssessies bekrachtigen zoals bedoeld in artikel 50, § 1 van het decreet van 8 maart 2007 betreffende de algemene inspectiedienst, de dienst voor peda

beschikking

type beschikking prom. 30/04/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009031244 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende het toezicht op de reglementeringen inzake werkgelegenheid die tot de bevoegdheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoren en de invoering van administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op deze reglementerin type beschikking prom. 30/04/2009 pub. 08/05/2009 numac 2009031245 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie ertoe strekkend een hoofdstuk V toe te voegen aan titel III van de huisvestingscode betreffende de straffen in geval van woningleegstand, tot wijziging van de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen en tot wi

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2009 numac 2009022225 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor radio-isotopen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 26 april.2009, dat in werking treedt de dag type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2009 numac 2009022232 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie voor begrotingscontrole, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 26 april 2009, dat in werking treedt Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2009 numac 2009022227 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische geneeskundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 26 april 2009, dat in werking treedt de Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2009 numac 2009022231 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag en benoeming van Bij type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/05/2009 numac 2009022228 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationale raad voor kwaliteitspromotie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 26 april 2009, dat uitwerking Bij het

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 08/05/2009 numac 2009009330 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 26 april 2009 : - is de heer Boedts, J., erenotaris ter standplaats Ichtegem, benoemd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen; - is Mevr. Zij zal het bur type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 08/05/2009 numac 2009009329 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 26 april 2009 is het aantal notarissen van het gerechtelijk arrondissement Verviers-Eupen op drieëndertig teruggebracht. De standplaats te Verviers ,(...) Het beroep tot nietigverklaring van de type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 08/05/2009 numac 2009009331 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 28 april 2009, uitwerking hebbend met ingang van 31 maart 2009, is een einde gesteld aan de functies van Mevr. Labuche, C., griffier bij het vredegerecht van het kanton La Louvière. Betrokkene mag Bij koni type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 08/05/2009 numac 2009009328 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 27 april 2009 : - is aan de heer Fauconnier, P., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Malmedy-Spa-Stavelot; - Zij is gelijk

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. 12/12/2006 pub. 08/05/2009 numac 2009202016 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid . - Vernietiging door de Raad van State type arrest van de raad van state prom. -- pub. 08/05/2009 numac 2009022222 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Raad van State. - Vernietiging Het arrest nr. 190.360 uitgesproken door de Raad van State op 12 februari 2009 vernietigt het ministerieel besluit van 21 oktober 2003 tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 08/05/2009 numac 2009029271 bron ministerie van de franse gemeenschap Samenstelling van de Commissie opgericht in artikel 42 van de wet van 29 mei 1959. - Wijziging Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 december 2008, bij het tweede streepje van artikel 1 van het besluit van de Regering van

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 08/05/2009 numac 2009000260 bron commissie voor de toegang tot het hergebruik van bestuursdocumenten, afdeling hergebruik van bestuursdocumenten Huishoudelijk reglement Artikel 1. Nadat een beroep is ingediend, komt de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten, afdeling hergebruik van bestuursdocumenten, hierna genoemd de Commissie, in principe zo snel mogel Betreft

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 08/05/2009 numac 2009201525 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 33/2009 van 24 februari 2009 Rolnummer 4561 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 301, type arrest uittreksel prom. -- pub. 08/05/2009 numac 2009201574 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 34/2009 van 24 februari 2009 Rolnummer 4564 In zake : de vordering tot schorsing van het decreet van de Franse Gemeenschap van 18 juli 2008 « tot regeling van de inschrijvingen van de leerlingen in de eerste graad Het Grond

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 08/05/2009 numac 2009202085 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige technisch assistenten in elektriciteit (niveau C) voor de Koninklijke Sterrenwacht van België (AFG09006) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig bli(...) Naast d

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 08/05/2009 numac 2009003164 bron federale overheidsdienst financien Administratie der Thesaurie Lotenlening 1922 uitgegeven door het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade Officiële lijst van de loting n° 497 van 10 april 2009 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
^