B.S. Index van de publicaties van 22 mei 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 02/04/2009 pub. 22/05/2009 numac 2009015061 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Kroatië inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, ondertekend te Zagreb op 30 mei 2005 type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 10/05/2007 pub. 22/05/2009 numac 2009000347 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie. - Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/05/2009 numac 2009014114 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. -Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 26 april 2009, dat in werking treedt op 1 augustus 2009, wordt aan de heer Daniel MANIQUET, eervol ontslag verleend uit zijn functies in de klasse A3, met de titel van attaché. Hij wor type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 22/05/2009 numac 2009009333 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging, wat de verkrijging van eigen effecten door genoteerde vennootschappen en vennootschappen waarvan de effecten zijn toegelaten tot de verhandeling op een MTF betreft, van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvo

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/03/2009 pub. 22/05/2009 numac 2009201317 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de Sportcommissie type ministerieel besluit prom. -- pub. 22/05/2009 numac 2009202131 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij ministerieel besluit van 8 april 2009 wordt de heer Jean Warnon, eerste attaché, vanaf 1 april 2009 in ruste gesteld. Bij ministerieel besluit van 8 april 2009 wordt de heer Jacques Biller, eerste attaché, vanaf 1 september Bij besluite

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 22/05/2009 numac 2009202225 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de "SPAQuE" ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de bedrijfsruimte "Charbonnage Saint-Jacques", te Farciennes en Aiseau-Presles. type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 22/05/2009 numac 2009202224 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de site "Cokerie de Marchienne-Carsid", te Charleroi type besluit van de waalse regering prom. 23/04/2009 pub. 22/05/2009 numac 2009202160 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de transport en commun de Liège-Verviers"

decreet

type decreet prom. 30/04/2009 pub. 22/05/2009 numac 2009202220 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke Democratie en de Decentralisatie en van de wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type decreet prom. 30/04/2009 pub. 22/05/2009 numac 2009202221 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 4 juli 1996 betreffende de integratie van vreemdelingen of van personen van buitenlandse herkomst type decreet prom. 30/04/2009 pub. 22/05/2009 numac 2009202264 bron vlaamse overheid Decreet houdende diverse wijzigingen van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen, de Gemeentekieswet gecoördineerd op 4 augustus 1932, het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en het Provinciedecreet van 9 december 2005 wat

document

type document prom. -- pub. 22/05/2009 numac 2009018192 bron studiebeurzen Provinciale Commissie der studiebeurzenstichtingen van de provincie Namen Schooljaar 2009-2010 De Provinciale Commissie der studiebeurzenstichtingen van Namen, Place Saint-Aubain 2, te 5000 Namen, brengt ter kennis van de belanghebbenden Stichting Odon

arrest

type arrest prom. 20/04/2009 pub. 22/05/2009 numac 2009022243 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Besluit van het Algemeen beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type arrest prom. 08/05/2008 pub. 22/05/2009 numac 2009022277 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen

beschikking

type beschikking prom. 14/05/2009 pub. 22/05/2009 numac 2009031269 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 3 april 2009 tussen de Franse Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het programma « Jeunes, Ecole, Emploi, tout un Programme », genaamd JEEP-programma type beschikking prom. 14/05/2009 pub. 22/05/2009 numac 2009031271 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, ondertekend te New York op 30 maart 2007 type beschikking prom. 14/05/2009 pub. 22/05/2009 numac 2009031270 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van artikel 13, § 3, tweede lid en artikel 14, eerste lid, van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 22/05/2009 numac 2009009362 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 15 mei 2009, bladzijde 37524, Nederlandstalige tekst, regel 51, lezen : « secretaris bij het parket van dit hof » in plaats van « griffier bij het parket van dit hof ». type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 22/05/2009 numac 2009009361 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 28 april 2009, zijn benoemd tot griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Dinant : de heer Bossiroy, F., assistent bij de griffie van deze rechtbank. Dit besluit treedt in werking op de Mevr. Sold,

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 22/05/2009 numac 2009014124 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+ Erken type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 22/05/2009 numac 2009014123 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Agrém

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 26/04/2009 pub. 22/05/2009 numac 2009003149 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden voor de speciale trekkingen van de Lotto, genaamd « Lotto Extra », georganiseerd door de Nationale Loterij op maandag 8, 15, 22, 29 juni 2009 en eventueel op maandag 6 juli 2009
^