B.S. Index van de publicaties van 4 juni 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/05/2009 pub. 04/06/2009 numac 2009011237 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie type wet prom. 13/05/2009 pub. 04/06/2009 numac 2009000369 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verkiezingen van het Europese Parlement, het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, de Brusselse leden van het Vlaams Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap. - Bericht voorgeschreven door artikel 1 type wet prom. -- pub. 04/06/2009 numac 2009202025 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 59/2009 van 25 maart 2009 Rolnummer 4414 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 7,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/05/2009 pub. 04/06/2009 numac 2009202181 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen, die extrusiematrijzen voor aluminium vervaardigen, gelegen in de streek van Bergen-Borinage en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de vo type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/06/2009 numac 2009011248 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische lijnen. - Verklaring van openbaar nut Een koninklijk besluit van 19 mei 2009 verleent een verklaring van openbaar nut met index : 235/34988quater en met index : 235/37811bis aan de NV Elia Asset, Keizerslaan 20, te 1000 Brussel, vo type koninklijk besluit prom. 18/05/2009 pub. 04/06/2009 numac 2009009320 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de rechten en plichten op gerechtelijke opleiding, evenals de uitvoeringsmodaliteiten van de opleidingen ten aanzien van de personen bedoeld in artikel 2, 4° tot 10°, van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerec type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/06/2009 numac 2009022272 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 27 april 2009 wordt de heer Etienne Lonfils, Directeur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, met ingang van 1 september 2009, eervol ontslag uit zijn ambt verleend. type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 04/06/2009 numac 2009012156 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 04/06/2009 numac 2009012136 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 19/05/2009 pub. 04/06/2009 numac 2009202180 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het vervaardigen van metalen, monteren van bruggen en gebinten, industrieel onderhoud en het verhuren van kranen, gelegen op het grondgebied van Houdeng-Goegnies en die onder he type koninklijk besluit prom. 19/05/2009 pub. 04/06/2009 numac 2009202149 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende het brugpensioen (1) type koninklijk besluit prom. 19/05/2009 pub. 04/06/2009 numac 2009202176 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen gelegen op het grondgebied van Roeselare en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens type koninklijk besluit prom. 19/05/2009 pub. 04/06/2009 numac 2009011234 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van de loontarieven voor het vervullen van de opdrachten van de Proefbank voor vuurwapens gevestigd te Luik vastgesteld door de Bestuurscommissie voor het jaar 2009 type koninklijk besluit prom. 19/05/2009 pub. 04/06/2009 numac 2009202060 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende het bedrag en wijze van inning van de bijdr type koninklijk besluit prom. 19/05/2009 pub. 04/06/2009 numac 2009202178 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit de studie, het ontwerp en het vervaardigen van extrusiematrijzen voor aluminium, gelegen op het grondgebied van La Bouverie en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, ma type koninklijk besluit prom. 19/05/2009 pub. 04/06/2009 numac 2009202059 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de erkende controleorganismen, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 septe type koninklijk besluit prom. 19/05/2009 pub. 04/06/2009 numac 2009202179 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het monteren van metaal, het industrieel onderhoud, de industriële werktuigbouwkunde, het lassen op de werf, het hijswerk, de verwerking en plaatsing van rails voor rollagers, type koninklijk besluit prom. 19/05/2009 pub. 04/06/2009 numac 2009022300 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 19/05/2009 pub. 04/06/2009 numac 2009202033 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2006 tot vasts

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/06/2009 numac 2009202307 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders gebezigd door de ladings- en lossingsondernemingen en door de stuwadoors in de havens, losplaatsen, stapelplaatsen en stations. - Raad van beheer. - Benoeming van de voorzitte Bij

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/04/2009 pub. 04/06/2009 numac 2009031320 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de goedkeuring van de toepassing van een beheerplan voor het deel van het Zoniënwoud gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2009 pub. 04/06/2009 numac 2009035466 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het planprogramma « Gentse Kanaalzone - Koppelingsgebieden, fase 1 » en tot onderwerping van delen van het grondgebied van de stad Gent en van de gemeenten Evergem en Zelzate aan landinrichting type besluit van de vlaamse regering prom. 20/03/2009 pub. 04/06/2009 numac 2009202313 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot verdeling van de trekkingsrechten uit het Stedenfonds voor het jaar 2009

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/05/2009 pub. 04/06/2009 numac 2009202416 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van het forfaitair bedrag per inwoner voor het boekjaar 2009 met het oog op de toekenning van subsidies aan de hulp- en zorgverleningsnetwerken en aan de diensten gespecialiseerd in verslavingen erkend kracht

decreet

type decreet prom. 30/04/2009 pub. 04/06/2009 numac 2009202438 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het Psychiatrisch ziekenhuis "Le Chêne aux Haies" type decreet prom. 24/04/2009 pub. 04/06/2009 numac 2009202316 bron vlaamse overheid Decreet houdende een herfinancieringsgarantie en een doorbetalingsverbintenis met betrekking tot beschikbaarheidsvergoedingen en bepaalde beëindigingsvergoedingen, in het kader van bepaalde Vlaamse pps-projecten van de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Li

omzendbrief

type omzendbrief prom. 28/04/2009 pub. 04/06/2009 numac 2009000359 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 39octies betreffende de steun in personeelsleden van de federale politie naar een korps van de lokale politie. - Principes en facturatie

bericht

type bericht prom. -- pub. 04/06/2009 numac 2009018074 bron studiebeurzen Commissie voor Studiebeurzenstichtingen van Brabant School- en academiejaar 2009-2010 De Commissie heeft tot opdracht aan jongeren en hun ouders steun te verlenen door het toekennen van studiebeurzen middels de opbrengst van de stichtingen wa Nr 207 - D

document

type document prom. -- pub. 04/06/2009 numac 2009202080 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de socio-culturele sector Bij besluit van de Directeur-generaal van 29 april 2009, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgi worden ben

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/06/2009 numac 2009022282 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - College van geneesheren-directeurs, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 11 mei 2009, dat uitwerking heeft m Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/06/2009 numac 2009022283 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische tandheelkundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 14 mei 2009, dat in werking treedt de Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/06/2009 numac 2009022279 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Accrediteringsstuurgroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 14 mei 2009, dat uitwerking heeft met ingang Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/06/2009 numac 2009022281 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 mei 2009, dat in werking tre Bij het

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 04/06/2009 numac 2009009395 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 20 mei 2009, die in werking treden op de datum van de eedaflegging : - is Mevr. Lefèvre, H., maatschappelijk assistente in het penitentiair complex te Brugge en plaatsvervangend assessor in stra - is Mevr type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 04/06/2009 numac 2009009392 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 18 mei 2009, zijn benoemd tot : griffier bij het hof van beroep te Antwerpen, Mevr. Brantz, I. Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging welke niet kan geschieden vóór 1 o secretaris

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 04/06/2009 numac 2009009322 bron pensioendienst voor de overheidssector De mededeling « Personeel. - Benoemingen » van de PENSIOENDIENST VOOR DE OVERHEIDSSECTOR, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 april 2009 is vervangen door de volgende tekst : Personeel. - Benoemingen Bij ministerieel (...) De heer Willia

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 30/04/2009 pub. 04/06/2009 numac 2009031257 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 5 juni 2008 tot vaststelling van de administratieve toestand en de

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 04/06/2009 numac 2009202262 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 72/2009 van 5 mei 2009 Rolnummer 4473 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals vervangen bij artikel 7 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de Het Grondw

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 04/06/2009 numac 2009021059 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Huishoudelijk reglement van het directiecomité van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid Artikel 1. De voorzitter van het directiecomité is belast met de goede werking van he(...) Ingeval de voorzitter niet op een vergaderi

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 04/06/2009 numac 2009202444 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige deskundigen pensioenbegroting. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige deskundigen pensioenbegroting (niveau B) voor de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) (ANG088(...) Er zijn 8 ge

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 04/06/2009 numac 2009011249 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving Voorafgaande aanmelding van een concentratie Zaak nr. MEDE-C/C-09/0010 : BASE, Concentra en District Live/ City Live. Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Op 29 mei 200
^