B.S. Index van de publicaties van 5 juni 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 05/06/2009 numac 2009022256 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische Raad voor Implantaten van 30 april 2009, en in uitvoering van artikel 22, 4 Interpr type wet prom. 07/05/2009 pub. 05/06/2009 numac 2009015080 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Tunesië tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontgaan van belastingen inzake belasting naar het inkomen en naar het

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/10/2008 pub. 05/06/2009 numac 2008203846 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 februari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 26/03/2009 pub. 05/06/2009 numac 2009012142 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot oprichting van een fond type koninklijk besluit prom. 20/05/2009 pub. 05/06/2009 numac 2009014129 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 14/05/2009 pub. 05/06/2009 numac 2009022242 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 05/06/2009 numac 2009200665 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende het klein verlet type koninklijk besluit prom. 18/05/2009 pub. 05/06/2009 numac 2009022258 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 27 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeri type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/06/2009 numac 2009014133 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Directoraat-generaal Vervoer te Land. - Examens voor het behalen van bekwaamheidsbewijzen in Rijn- en binnenvaart In uitvoering van het koninklijk besluit van 27 maart 2007 houdende de organisatie van de examens en de vaststelling van de retrib De theor type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/06/2009 numac 2009022284 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag en benoemi Bij type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 05/06/2009 numac 2009014131 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de bouw van een derde en vierde spoor van de spoorlijn 124 en de aanleg van nieuwe wegenis, gelegen op het grondgebied van de gemeente Eigenbrakel van algemeen nut w type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 05/06/2009 numac 2009014130 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van een aanvullend perceel nodig voor de bouw van het Gewestelijk Expresnet en gelegen op het grondgebied van de gemeente Rixensart van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 19/05/2009 pub. 05/06/2009 numac 2009202177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen met als activiteit industrieel onderhoud, gelegen op het grondgebied van Jumet en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden type koninklijk besluit prom. 06/02/2009 pub. 05/06/2009 numac 2009200268 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de casinobedienden, betreffende de risicogroepen 2005 type koninklijk besluit prom. 06/02/2009 pub. 05/06/2009 numac 2009200308 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de type koninklijk besluit prom. 06/02/2009 pub. 05/06/2009 numac 2009200307 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de wijziging en coördinatie van de stat type koninklijk besluit prom. 06/02/2009 pub. 05/06/2009 numac 2009200305 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van de collect type koninklijk besluit prom. 06/02/2009 pub. 05/06/2009 numac 2009200306 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijz type koninklijk besluit prom. 13/02/2009 pub. 05/06/2009 numac 2009200463 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de type koninklijk besluit prom. 07/12/2008 pub. 05/06/2009 numac 2009200671 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2007 be type koninklijk besluit prom. 06/02/2009 pub. 05/06/2009 numac 2009200304 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende de vakbondspremie voor de werknemers in de diamantnijverh

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/05/2009 pub. 05/06/2009 numac 2009031325 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de Gewestelijke tuchtraad betreffende taxichauffeurs type ministerieel besluit prom. 25/05/2009 pub. 05/06/2009 numac 2009021060 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2005 tot vaststelling van de tarieven voor prestaties geleverd door het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën type ministerieel besluit prom. 25/05/2009 pub. 05/06/2009 numac 2009035503 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende indexatie van de bedragen van de tegemoetkoming in de huurprijs type ministerieel besluit prom. 30/03/2009 pub. 05/06/2009 numac 2009202312 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot toekenning van een codenummer aan de erkende controleorganen biologische landbouw type ministerieel besluit prom. 04/06/2009 pub. 05/06/2009 numac 2009000379 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot erkenning van de door de NV STESUD onder de benaming « CODI » voorgestelde software van digitale transmissie van de resultaten en van de processen-verbaal type ministerieel besluit prom. 22/04/2009 pub. 05/06/2009 numac 2009202436 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende oprichting van het vochtige gebied met een biologisch belang "Marais de la Neuville" te Hensies

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 05/06/2009 numac 2009202418 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Musson type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 05/06/2009 numac 2009202437 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van een Overlegcomité van de binnenvaart en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 6 april 1995 tot instelling van een Oriëntatieraad bij de "Office de Promotion des Voies navigables"

decreet

type decreet prom. 08/05/2009 pub. 05/06/2009 numac 2009035499 bron vlaamse overheid Decreet houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap NV Vlaamse Havens en houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens

document

type document prom. -- pub. 05/06/2009 numac 2009022274 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Overeenkomstencommissie bandagisten-verzekeringsinstellingen van 3 maart 2009 en in ui Interpr type document prom. -- pub. 05/06/2009 numac 2009202120 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de textielverzorging Bij besluit van de Directeur-generaal van 6 mei 2009, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad worden

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/04/2009 pub. 05/06/2009 numac 2009029300 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 oktober 2005 tot benoeming van de voorzitters en personeelsleden die de samenstelling uitmaken van de interzonale aanstellings type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/03/2009 pub. 05/06/2009 numac 2009029302 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van de overeenkomst bedoeld bij artikel 32 van het decreet van 28 november 2008 tot integratie van de « Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux » in de « Univer

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/06/2009 numac 2009015077 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Honoraire Consuls Oprichtingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 september 2008 : 1. Werd te Lódz een Consulaat van België opgericht met als ressort het voivodschap Lódzkie. 2. Werd de heer Cyril Nockin benoemd tot honorair C Bij koninklij

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 05/06/2009 numac 2009009396 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministeriële besluiten van 28 mei 2009 : - is het verzoek tot de associatie van de heer Stoel, C., notaris ter standplaats Merksplas, en van de heer Stoel, J., kandidaat-notaris, om de associatie « Stoel &am De heer

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 26/03/2009 pub. 05/06/2009 numac 2009202186 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap ter uitvoering van artikel 10 van het decreet van 26 juni 2000 houdende oprichting van een sociaal-economische raad van de Duitstalige Gemeenschap

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 05/06/2009 numac 2009011212 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoemingen in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijke besluiten van 2 april 2009 werden in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van attaché in de klasse A1 : met ingang van 1 november 2 - de heer

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 05/06/2009 numac 2009202309 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Raad van State. - Vernietiging Het arrest nr. 192.840 uitgesproken door de Raad van State op 29 april 2009 vernietigt artikelen 32, 1° en 52 van het koninklijk besluit van 15 februari 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 decembe

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 07/05/2009 pub. 05/06/2009 numac 2009031259 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot bepaling van de regels betreffende de verschillende vormen van financiële tegemoetkoming van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in de bouw, de uitbreiding, de v

overeenkomst

type overeenkomst prom. 25/05/2009 pub. 05/06/2009 numac 2009022302 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 05/06/2009 numac 2009202477 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige tolken-vertalers (niveau A) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (AFG09815) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 05/06/2009 numac 2009202471 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige teamverantwoordelijken dossierbeheerders (niveau A) voor het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) (ANG09024) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar gel(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 05/06/2009 numac 2009202470 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige sociaal inspecteurs voor regio Brussel, Limburg en Oost-Vlaanderen (niveau A) voor het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) (ANG09010) Na deze selectie wordt een lijst(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 05/06/2009 numac 2009202474 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige justitieassistenten (niveau B) voor de FOD Justitie (AFG09009) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 30 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van de l(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 05/06/2009 numac 2009202472 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR-managers (niveau A4) voor het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) (ANG09032) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aangelegd, die twee jaar gel(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 05/06/2009 numac 2009202473 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige wetenschappelijke dossierbeheerders (niveau A) voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (ANG09820) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aang(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 05/06/2009 numac 2009202475 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige justitieassistenten (niveau B) voor de FOD Justitie (ADG09002) Er wordt een lijst van geslaagden aangelegd die twee jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst o(...) Als u gesla type bericht van selor prom. -- pub. 05/06/2009 numac 2009202478 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige tolken-vertalers (niveau A) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (ANG09815) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. I(...) Naast d

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 05/06/2009 numac 2009014111 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D Nu
^