B.S. Index van de publicaties van 9 juni 2009

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009201538 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende de inspanning tot opleiding type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/06/2009 numac 2009018223 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Oproep voor kandidaturen van zelfstandige dierenartsen voor het uitvoeren van taken inzake controle en certificering in de provincie Luik Artikel 2 van het koninklijk besluit van 20 december 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Het bet type koninklijk besluit prom. 30/04/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009024171 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de externe leden van de Wetenschappelijke Raad van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie type koninklijk besluit prom. 11/05/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009022292 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 2009 houdende benoeming van leden van de Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskund type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/06/2009 numac 2009012179 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 19 mei 2009 wordt aan de heer Marenne, Georges, op het einde van de maand juni 2009, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens zal bereiken, eervol ontslag verleend uit het ambt van werke type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/06/2009 numac 2009202468 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Verlengingen van managementfuncties Bij koninklijk besluit van 17 maart 2009 wordt, met ingang van 1 april 2009, het mandaat verlengd van de heer Michel ASEGLIO als titularis van de managementfunctie n-1 van de Federale Overheidsdi Bij kon type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/06/2009 numac 2009000382 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federale politie. - Mandaat Bij koninklijk besluit van 18 mei 2009 wordt de heer Michaël Jonniaux, voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar aangewezen voor de betrekking van directeur van de directie van de wegpolitie bij de algemene directie type koninklijk besluit prom. 12/05/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009011217 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 1993 houdende oprichting van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen type koninklijk besluit prom. 09/05/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009022307 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de kinderen met een handicap in de regeling van de zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 18/05/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009024182 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2009, van het globaal budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 95 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, voor de financiering van de werkingskosten van d type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009201627 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de toekenning van een eindejaarspremie voor 2008 aan het type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009201630 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de risicogroepen in de ondernemingen van geregeld, bijzo type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009201629 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdragen aan het "Soci type koninklijk besluit prom. 19/05/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009014142 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009201628 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009201624 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de bijdrage voor het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009201626 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2008, gesloten in het Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 ju

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/05/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009015090 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende de benoeming van de regeringscommissaris bij de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden/BIO NV type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/06/2009 numac 2009011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst van de beheersvennootschappen van het auteursrecht en de naburige rechten. - Kopiëren voor eigen gebruik. - Goedkeuring Bij ministerieel besluit van 18 mei 2009 is het verdelingsreglement van 22 april 2009 van het deel "auteu

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009035486 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke herverdeling van het provisioneel krediet, ingeschreven onder de basisallocatie 0101 B van het programma DB van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009 type besluit van de vlaamse regering prom. 03/04/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009035462 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de nadere regels inzake het nutriëntenbalansstelsel als vermeld in artikel 25 van het Mestdecreet type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009202344 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende regeling van inkomensgerelateerde opvang bij zelfstandige opvangvoorzieningen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/01/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009202439 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse regering tot goedkeuring van de wijzigingen aan de statuten van de "SA FIWAPAC"

decreet

type decreet prom. 26/03/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009029292 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen enerzijds de Republiek Boeroendi en anderzijds de Franse Gemeenschap van België en het Waalse Gewest, opgemaakt te Bujumbura op 31 januari 2006 type decreet prom. 08/05/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009035487 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het REG-decreet van 2 april 2004, wat de uitbreiding tot luchtvaartactiviteiten betreft

bericht

type bericht prom. 07/05/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009018213 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkennin type bericht prom. -- pub. 09/06/2009 numac 2009202415 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij vonnis van 11 maart 2009 in zake het openbaar ministerie tegen Fayçal Nberri, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 6 april 2009, heeft « Sche

document

type document prom. -- pub. 09/06/2009 numac 2009021061 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Deelname aan het onderzoeksprogramma "Wetenschap voor een duurzame ontwikkeling" I. Inleiding De Ministerraad heeft op 4 maart 2005 de uitvoering goedgekeurd van het onderzoeksprogramma (...) De operationele directie en het beheer van het programma zij type document prom. 14/05/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009031327 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Preventie en bestrijding van geluidshinder en trillingen in een stedelijke omgeving in het Brussels Hoofdstedelijk gewest. - Plan 2008-2013

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/03/2009 pub. 09/06/2009 numac 2009029294 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van sommige opleidingsprofielen bepaald overeenkomstig artikel 6 van het decreet van 27 oktober 1994 tot regeling van het overleg in het secundair onderwijs

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/06/2009 numac 2009022291 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor radio-isotopen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 14 mei 2009, dat uitwerking heef Bij het

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/06/2009 numac 2009009406 bron federale overheidsdienst justitie Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders Vacante betrekkingen Bij de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, - één

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 09/06/2009 numac 2009202412 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij arresten nrs. 191.951 en 191.950 van 27 maart 2009 in zake respectievelijk Guido Durlet en anderen en Antoine Boxus en Willy Roua tegen het Waalse Gewest, tus « 1. Ka

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 09/06/2009 numac 2009000358 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 26 april 2009 wordt de heer Thierry Davier benoemd tot rijksambtenaar in klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, Franstalig kader, met ingang van 1 maa Bij koni

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 09/06/2009 numac 2009202481 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van Franstalige diplomaten Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige diplomaten (niveau A) voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (AFG08866) (...) Er zijn 6 ges
^