B.S. Index van de publicaties van 11 juni 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/05/2009 pub. 11/06/2009 numac 2009003229 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende vierde aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2008 type wet prom. -- pub. 11/06/2009 numac 2009202208 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 74/2009 van 5 mei 2009 Rolnummer 4494 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 9 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarh Het Grondw type wet prom. -- pub. 11/06/2009 numac 2009202210 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 77/2009 van 5 mei 2009 Rolnummer 4629 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 2 van de wet van 16 april 1998 met betrekking tot de geschillen betreffende de betalingen aan het Begrotingsfonds voor de gezondhei Het Grondw type wet prom. -- pub. 11/06/2009 numac 2009011245 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aanbevelingen van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie : publicatie voorgeschreven door artikel 6 van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector Het Raadg Advies type wet prom. 15/05/2009 pub. 11/06/2009 numac 2009003228 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende derde aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2008 type wet prom. 15/05/2009 pub. 11/06/2009 numac 2009003227 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende tweede aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2008-Sectie 14 « FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking »

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/05/2009 pub. 11/06/2009 numac 2009202011 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2009 numac 2009011250 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 14 april 2009 wordt Mevr. LIETAER, Christine, via vrijwillige mobiliteit, overgeplaatst als ambtenaar in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst M Overee type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2009 numac 2009202476 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. - Personeel. - Toekenning van de managementfunctie van directeur-generaal van de Algemene Directie van de Inspectiediensten Bij koninklijk besluit van 11 mei 2009, dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 20 Het bero type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/06/2009 numac 2009014143 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 18 mei 2009 wordt aan Mevr. Margit GEEBELEN ontslag verleend uit haar ambt in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, vanaf 1 mei 2009. type koninklijk besluit prom. 19/05/2009 pub. 11/06/2009 numac 2009022301 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, §§ 1 en 19, van de wet betreffende de verplic type koninklijk besluit prom. 04/05/2009 pub. 11/06/2009 numac 2009014135 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 2008 tot regeling van de burgerlijke vergunningen van bestuurder van vliegtuigen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/04/2009 pub. 11/06/2009 numac 2009031256 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit houdende oprichting van het Brussels Overleg Thuislozenzorg

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/03/2009 pub. 11/06/2009 numac 2009202387 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende verdeling van het provisioneel krediet tot dekking van de uitgaven in het kader van de uitdagingen op de arbeidsmarkt en houdende herverdeling van kredieten binnen programma JD Werk

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/06/2009 numac 2009014132 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Vervoer van gevaarlijke goederen per spoor. - Bericht Overeenkomstig het ministerieel besluit van 26 november 2003 inzake de tijdelijke afwijkingen van het reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen ,

document

type document prom. -- pub. 11/06/2009 numac 2009202081 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Vernieuwing van het mandaat van de leden van sommige paritaire comités en paritaire subcomités De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1210 Brussel, Kunstlaan 7, brengt ter kennis van de representatieve werknemers- en werkgeverso Parita

erratum

type erratum prom. 30/04/2009 pub. 11/06/2009 numac 2009202570 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning en het decreet van 11 maart 2004 betreffende de ontsluitingsinfrastructuur voor economische bed

arrest

type arrest prom. 07/05/2009 pub. 11/06/2009 numac 2009031345 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Onteigeningsbesluit met het oog op de inplanting van de tramremise van de MIVB op de MARCONI-site, in 1180 Brussel

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 11/06/2009 numac 2009018225 bron wetgevende kamers KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van wervingsreserves van tweetalige documentalisten De Kamer van volksvertegenwoordigers organiseert een examen met het oog op de aanwerving en de samen I. TOELAA type aanwerving prom. -- pub. 11/06/2009 numac 2009018226 bron wetgevende kamers KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van wervingsreserves van grafici De Kamer van volksvertegenwoordigers organiseert een examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van wervin I. FUNCTI

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 11/06/2009 numac 2009009411 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 31 mei 2009, is de heer Lambillon, P., rechter in de arbeidsrechtbank te Brussel, benoemd tot raadsheer in het arbeidshof te Luik. Bij koninklijk besluit van 31 mei 2009, dat in werking treedt Bij ministerie type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 11/06/2009 numac 2009009412 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 31 mei 2009 zijn in het koninklijk besluit van 26 april 2009 waarbij het aantal notarissen van de gerechtelijke arrondissementen te Verviers-Eupen verminderd en de standplaats Verviers Het beroe

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 11/06/2009 numac 2009014144 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 mei 2009, wordt de Jean-Marc Baijot vast benoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Franse taalkader, met ranginneming o Bij k

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 11/06/2009 numac 2009018217 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van een wervingsreserve van tweetalige juristen met een in het Nederlands gesteld diploma De Kamer van volksvertegenwoordigers organiseert een examen met het oog op de aanwerving en de same I. TOEL

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 11/06/2009 numac 2009003217 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van het Directiecomité houdende oprichting en samenstelling van personeelscomités bij de Federale Overheidsdienst Financiën en waarbij aan deze personeelscomités sommige bevoegdheden inzake de loopbaan van het rijkspersoneel worden toeve

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 11/06/2009 numac 2009009413 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Gent De aanwijzing van de heer Oplinus, S., raadsheer in het hof van beroep te Gent, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 26 juni 2009.

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 30/04/2009 pub. 11/06/2009 numac 2009202463 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de objectieve criteria voor de verdeling van het "Fonds spécial de l'aide sociale" die toekomt aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Waalse Gewest, met uitzondering van de openbare

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 11/06/2009 numac 2009054718 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Wauters, Denise Wauters, Denise Marie José, geboren te Antwerpen op 4 november 1920, Alvorens te

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 11/06/2009 numac 2009011254 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 316
^