B.S. Index van de publicaties van 12 juni 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 12/06/2009 numac 2009202111 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 78/2009 van 5 mei 2009 Rolnummer 4636 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 18 tot 22 van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen , ingesteld door Marc Jodrillat. Het Grondwetteli(...) samengesteld

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/05/2009 pub. 12/06/2009 numac 2009018228 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 januari 2008 houdende benoemingen bij de commissie van advies bedoeld in artikel 122, § 2, van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/06/2009 numac 2009009384 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 28 april 2009 wordt, met ingang van 1 juli 2009, ontslag uit zijn functi(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/06/2009 numac 2009024179 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 19 mei 2009 wordt Mevr. Firquet, Marie-Paule, eerstaanwezend assistent bij de Federale Wetenschappelijke Instelling "Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid", met ingang van 1 j Mevr. Firquet, Ma type koninklijk besluit prom. 28/04/2009 pub. 12/06/2009 numac 2009022250 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 september 2006 houdende benoeming van de Voorzitter, Ondervoorzitters en de leden van de Nationale Raad voor de Vroedvrouwen type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/06/2009 numac 2009018232 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst der bevoegde personen tot 31 mei 2009 Lijst der bevoegde personen voorzien in artikel 84 en artikel 211 van het koninklijk besluit 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en **** gebruik. **** **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/06/2009 numac 2009009374 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E PI. - Penitentiaire Inrichtingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 5 mei 2009 wordt Mevr. Califice, Catherine, geboren op 17 april 1966, be(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/06/2009 numac 2009002036 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 26 april 2009 zijn benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Ridder Mevr. Chabeau, Maryse, attaché. De heer Cooreman, Koenraad, P., R., attaché. Mevr. Van Der Meersch, Veerle, E., F., attach Zij zullen het burge type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/06/2009 numac 2009000372 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Orden. - Bijzondere promotie Bij koninklijke besluiten van 26 maart 2009 zijn de volgende benoemingen en decoraties verleend : Leopoldsorde Officier De heer De Bruyn, Philippe, Vice-Voorzitter van de « Last Post Association ». Hij zal het bu type koninklijk besluit prom. 31/05/2009 pub. 12/06/2009 numac 2009009301 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het RPPol inzake de wervingsreserve in het raam van de mobiliteit type koninklijk besluit prom. 31/05/2009 pub. 12/06/2009 numac 2009022309 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 oktober 2006 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 3°, van de wet betreffende de verplichte verzekerin type koninklijk besluit prom. 31/05/2009 pub. 12/06/2009 numac 2009003220 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 1991 betreffende de effecten van de Staatsschuld en van het koninklijk besluit van 14 oktober 1991 betreffende de thesauriebewijzen en de depositobewijzen type koninklijk besluit prom. 20/05/2009 pub. 12/06/2009 numac 2009021065 bron federale overheidsdienst financien en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels voor het beheer van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer "Poolsecretariaat"

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/04/2009 pub. 12/06/2009 numac 2009202400 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 april 2008 ter benoeming van de leden van de Beroepscommissie voor de Autonome Hogeschool in de Duitstalige Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 21/04/2009 pub. 12/06/2009 numac 2009024160 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 februari 2004 houdende benoeming van de leden van het College voor Oncologie type ministerieel besluit prom. 26/05/2009 pub. 12/06/2009 numac 2009022308 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 november 2005 tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden waaronder een tegemoetkoming kan worden toegekend voor de verstrekkingen, omschreven in artikel 34, eerste lid, 13°, va type ministerieel besluit prom. 08/06/2009 pub. 12/06/2009 numac 2009022310 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 28/04/2009 pub. 12/06/2009 numac 2009202399 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 januari 2008 ter benoeming van de leden van de beroepscommissie voor het gemeenschapsonderwijs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 12/06/2009 numac 2009031324 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 mei 2009, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de volgende delen van de Royal Racing Club de Bruxelles gelegen Eikenlaan 125, te Ukk - De to type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 12/06/2009 numac 2009031323 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 mei 2009, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van het stadion evenals van de overdekte en open tribune van het Drie Lindenstadion, gele Bijlage

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/05/2009 pub. 12/06/2009 numac 2009202469 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende opheffing van enkele bepalingen inzake stedenbouw en landbouw

bericht

type bericht prom. -- pub. 12/06/2009 numac 2009202547 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij twee vonnissen van 14 april 2009 respectievelijk in zake het Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten tegen Greta Vercraeye en anderen en in zake de La « Schen type bericht prom. -- pub. 12/06/2009 numac 2009202561 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 5 mei 2009 in zake Marie Thonnard en André Fraikin tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 11 mei 2009, « Sche type bericht prom. -- pub. 12/06/2009 numac 2009202351 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Officieel bericht Aanpassing buiten index op 1 mei 2009 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen. Aan het spilindexcijfer 110,51 wordt, vanaf 1 mei 2009, het bedrag van de volgende sociale uitkeringen vastgelegd op(...) A. Ziekte- en invaliditei

document

type document prom. -- pub. 12/06/2009 numac 2009202482 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden Uitreiking van 8 april 2009 Koninklijke besluiten van 6 mei 2009 I. Leopoldsorde Worden bevorderd tot de graad van Commandeur in de Leopolds orde : De heren : DE SMET, Willy, adviseur bij het Departement STE VAN DAMME, Karel, adviseur-ge

erratum

type erratum prom. 30/04/2003 pub. 12/06/2009 numac 2009031353 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de goedkeuring van de toepassing van een beheerplan voor het deel van het Zoniënwoud gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/06/2009 numac 2009202390 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten. - Beheerscomité. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 6 mei 2009 dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - wordt ee - wordt de

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 12/06/2009 numac 2009000401 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. - Vacante betrekking van Nederlandstalig rechter in vreemdelingenzaken bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen De belanghebbende personen worden ervan op de hoogte gebracht dat twee Nederlandstalige betrek Benoemi type vacante bettreking prom. -- pub. 12/06/2009 numac 2009009420 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, (...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservar type vacante bettreking prom. -- pub. 12/06/2009 numac 2009000400 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. - Vacante betrekking van Franstalig rechter in vreemdelingenzaken bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen De belanghebbende personen worden ervan op de hoogte gebracht dat drie Franstalige betrekkingen van Benoemi

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 12/06/2009 numac 2009009418 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 mei 2009, is aan Mevr. Haesendonck, K., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van parketjurist bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel. Bij konin

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 12/06/2009 numac 2009202609 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 21 april 2009 in zake de nv « Spillemaeckers » tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 28 april 2009, h « Sch type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 12/06/2009 numac 2009202560 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 22 april 2009 in zake de procureur-generaal tegen F.B. en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 28 april 2009, heeft h « Schen type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 12/06/2009 numac 2009202539 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 20 april 2009 in zake Gunther Wuyts tegen de nv « Mercedes-Benz Antwerpen », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 28 april 200 « Sch

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 12/06/2009 numac 2009202544 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Benoeming in de klasse A1 bij de Dienst voor administratieve controle Bij koninklijk besluit van 6 mei 2009 wordt Mevr. Maisetti Perrine, stagedoend attaché-sociaal inspect Betrokk type benoemingen prom. -- pub. 12/06/2009 numac 2009202457 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 24 april 2009 worden benoemd : - als plaatsvervangende afgevaardigde van de Minister bij de Hogere Commissie van Beroep van Brussel, eerste kamer en als effectief afgevaardigde van de mi - bij de Hog type benoemingen prom. -- pub. 12/06/2009 numac 2009202537 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Benoeming tot stagedoend technisch deskundige bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. Erratum In de bekendmaking bij uittreksel van het(...) type benoemingen prom. -- pub. 12/06/2009 numac 2009009410 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 31 mei 2009, wordt de heer Henri Delatte, met ingang van 20 augustus 2008, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale diensten. De vakrichting Overeenko type benoemingen prom. -- pub. 12/06/2009 numac 2009202543 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Benoeming in de klasse A1 bij de Dienst voor administratieve controle Bij koninklijk besluit van 6 mei 2009 wordt Mevr. Coupez Sylvianne, stagedoend attaché-sociaal inspect Betrokk type benoemingen prom. -- pub. 12/06/2009 numac 2009202545 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Benoeming in de klasse A1 bij de Dienst voor administratieve controle Bij koninklijk besluit van 6 mei 2009 wordt Mevr. Van Leynseele Maud, stagedoend attaché-sociaal inspe Betrokk type benoemingen prom. -- pub. 12/06/2009 numac 2009202542 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Benoeming in de klasse A1 bij de Dienst voor administratieve controle Bij koninklijk besluit van 6 mei 2009 wordt de heer Ciprietti Christophe, stagedoend attaché-sociaal i Betrokk type benoemingen prom. -- pub. 12/06/2009 numac 2009202343 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. Benoemingen in de klasse A1 bij de Dienst voor administratieve controle Bij koninklijk besluit van 26 april 2009 wordt de heer Govaerts Bert, me(...) Betrokkene draagt de titel van a

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 04/06/2009 pub. 12/06/2009 numac 2009031351 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de procedures voor de programmering en de erkenning van de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen die tot de Gemeenschappelijke G

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 12/06/2009 numac 2009202346 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 73/2009 van 5 mei 2009 Rolnummers 4478, 4487, 4488 en 4493 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals vervangen bij artikel 7 van de wet van 21 april 2007 betreffende de Het Grondw

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 12/06/2009 numac 2009202209 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 76/2009 van 5 mei 2009 Rolnummer 4617 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 442bis van het Strafwetboek, gesteld door de Correctionele Rechtbank te Luik. Het Grondwettelijk Hof, samengesteld u wijst na beraad

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 12/06/2009 numac 2009202615 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige inspecteurs Concurrentie (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG09818) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig bli(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 12/06/2009 numac 2009202610 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige dossierbehandelaars Veiligheid en Preventie (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG09825) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 40 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft(...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 12/06/2009 numac 2009202611 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Beleids- en Projectcoördinatoren (niveau A) voor de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) (ANG09814) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft(...) Naast d
^