B.S. Index van de publicaties van 18 juni 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/06/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009003235 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de belastingaangiften type wet prom. 31/05/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009003230 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende aanpassing van de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2009 type wet prom. -- pub. 18/06/2009 numac 2009009393 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 18 mei 2009, is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonen(...) Bij koninklijk besluit

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/06/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009202345 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 19/05/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009202030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de vergoeding v type koninklijk besluit prom. 07/06/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009024192 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van leden van de raad van bestuur van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 19/05/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009202062 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende het halftijds conventioneel brugpensioen type koninklijk besluit prom. 19/05/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009012175 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, betreffende de toekenning van een aanvullende v type koninklijk besluit prom. 19/05/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009202083 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, betreffende de periodiciteit van de storting va type koninklijk besluit prom. 19/05/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009202061 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereen type koninklijk besluit prom. 26/03/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009201362 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 maart 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, tot wijziging van het protocolakkoord van 25 juni 2007 type koninklijk besluit prom. 10/06/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009003226 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 207 van het KB/WIB 92 inzake de verplichte vermeldingen op stortings- of overschrijvingsbewijzen type koninklijk besluit prom. 19/05/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009202031 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2007 bet type koninklijk besluit prom. 12/06/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009003236 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende wijziging van het KB/WIB 92 wat de toepassingsmodaliteiten van de belastingvermindering voor uitgaven gedaan voor vernieuwing van tegen een redelijke huurprijs in huur gegeven woningen betreft type koninklijk besluit prom. 19/05/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009201770 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de vergoeding v type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/06/2009 numac 2009000403 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federale politie. - Beëindiging mandaat Bij koninklijk besluit van 31 mei 2009 wordt de vrijwillige beëindiging door hoofdcommissaris van politie Jean-Pierre Doraene van zijn mandaat van gerechtelijk directeur van de federale politie voor het ge

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/04/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009024170 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van geneesheren-experten bij de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst type ministerieel besluit prom. 02/06/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009024193 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de raad van bestuur van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/06/2009 numac 2009011272 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Erkenning van een organisme voor de controles van elektrische installaties VZW « APAVE BELGIUM » Bij ministerieel besluit van 10 juni 2009 wordt de VZW « APAVE BELGIUM », gevestigd te 7181 Arquennes, chaussée de Nivelles 167, met onderneming type ministerieel besluit prom. 30/04/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009024169 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van een geneesheer-ambtenaar bij de kamer van beroep en bij de speciale kamer van beroep voor politieke gevangenen van de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst type ministerieel besluit prom. 30/04/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009024167 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van leden van de kamers van beroep en van de speciale kamer van beroep voor politieke gevangenen bij de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst type ministerieel besluit prom. 30/04/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009024168 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van een geneesheer-expert bij de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/05/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009031360 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de invoering van schone voertuigen in het wagenpark van de gewestelijke instanties type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/05/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009031362 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de benoeming van Mevr. Geneviève Marie Raphaëlle Tassin, magistrate, als voorzitter van het Milieucollege type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/05/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009031363 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de benoeming van de heer Renaud Zauwen als lid van het Milieucollege type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 18/06/2009 numac 2009031365 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Ganshoren. - Bijzonder bestemmingsplan « Keyzer Karel-Basiliek ». - Wijzigingsplan. - Goedkeuring Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 mei 2009 wordt het wijzigingsplan van het bijzonder bestemmingsplan nr. V type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/05/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009031359 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 december 2004 tot benoeming van de bestuurders van de raad van bestuur van de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Bruss type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/05/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009031357 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 april 2003 betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingsresiduen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/05/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009031361 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de benoeming van de heer Laurent Daube, ingenieur, als lid van het Milieucollege type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/06/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009031358 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Haven van Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/06/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009031364 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Jette tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan « nr. 7.04 van de Centrumwijk » goedgekeurd bij besluit van de Executieve van 18 maa

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/04/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009202394 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke verdeling van het provisionele krediet LB0101B binnen het beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie in begrotingsjaar 2009 type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009202393 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke herverdeling van het provisionele krediet voor het economisch relancebeleid, ingeschreven onder de basisallocatie 0117 b van het programma CB van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009202576 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 15 november 1990 houdende oprichting van een Raad voor Wetenschapsbeleid in het Waalse Gewest type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009202575 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de berekeningswijze van het bedrag dat terugbetaald moet worden door de gerechtigde bij niet-naleving van de voorwaarden voor de toekenning van een tegemoetkoming aan natuurlijke personen type besluit van de waalse regering prom. 14/05/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009202571 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt de locatie "Covadec", in Elouges, te herontwikkelen

decreet

type decreet prom. 03/04/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009202386 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het zetel akkoord tussen het Koninkrijk België en de Gemeenschappelijke Markt voor Oostelijk en Zuidelijk Afrika, ondertekend in Brussel op 2 maart 2007 type decreet prom. 30/04/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009202574 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende bepalingen inzake huisvesting en energie type decreet prom. 03/04/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009202388 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Aanvullend Protocol tussen het Koninkrijk België en het Europees Defensieagentschap, ondertekend in Brussel op 22 juni 2005 type decreet prom. 30/04/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009202577 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de informatie, de coördinatie en de organisatie van de werven onder, op of boven de wegen of waterlopen type decreet prom. 03/04/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009202389 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het besluit van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de voorrechten en immuniteiten die aan het Europees Defensieagentschap en zijn personeel worden verleend

document

type document prom. -- pub. 18/06/2009 numac 2009021062 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Deelname aan het clusterinitiatief van het programma "Wetenschap voor een duurzame ontwikkeling" - SSD I. Inleiding bij het SSD De Ministerraad heeft op 4 maart 2005 de uitvoering goedgekeurd van het programma "Wetenschap v Het onderzoeksprogramma "Wete type document prom. -- pub. 18/06/2009 numac 2009009441 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluiten van 9 juni 2009 worden bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A3, bij de Federale Overheidsdienst Justitie, Centrale Diensten : - Mevr. Edith BLONDIAU, geboren op 31 maart 1970, te A - Mevr. So

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/04/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009029329 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende delegatie van bevoegdheid en ondertekening aan de ambtenaren-generaal en sommige ambtenaren van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap - Ministerie van de Franse Gemeenschap - Algem type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 18/06/2009 numac 2009029322 bron ministerie van de franse gemeenschap Eerste vice-rector van de « Université de Liège ». - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 mei 2009, wordt de heer Albert CORHAY, gewone hoogleraar, benoemd tot eerste vice-rector van de « Université de Liège » vo type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 18/06/2009 numac 2009029330 bron ministerie van de franse gemeenschap Inrustestelling Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 mei 2009 wordt op 1 oktober 2009 eervol ontslag verleend uit zijn ambt aan de heer Marcel LEJEUNE, directeur, geboren op 22 mei 1945. Vanaf 1 oktober 2009 wordt betr type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/04/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009029325 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling van het model van evaluatieverslag voor de personeelsleden van de Algemene Inspectiedienst type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/04/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009029333 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1999 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning van en de toekenning van toelagen aan de diensten voor plaa type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009029327 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 juni 1998 tot oprichting van begeleidingscommissies bij het Ministerie van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 18/06/2009 numac 2009029316 bron ministerie van de franse gemeenschap Inspecteur-generaal-coördinator van de Algemene Inspectiedienst. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 april 2009, en overeenkomstig het decreet van 8 maart 2007 betreffende de algemene inspectiedienst, de diens Dit be type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/04/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009029334 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de plaatselijke openbare bibliotheek van Quiévrain type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009029326 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 december 2007 betreffende de aankoop, het huren en het gebruiken van voertuigen bestemd voor de Diensten van de Regering van de type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 18/06/2009 numac 2009029317 bron ministerie van de franse gemeenschap Gelijkwaardigheidscommissie van buitenlandse universitaire diploma's. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 april 2009, wordt benoemd tot lid van de Gelijkwaardigheidscommissie bedoeld in artikel 4 van het besl type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/04/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009029331 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 januari 2009 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de homologatie van de getuigschriften en diploma's van de p type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/04/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009029328 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 mei 2007 houdende benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij niet-universitair hoge type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 18/06/2009 numac 2009029315 bron ministerie van de franse gemeenschap Rector van de « Université de Liège ». - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 mei 2009, wordt de heer Bernard RENTIER, gewone hoogleraar, benoemd tot rector van de « Université de Liège » voor een periode van vij

erratum

type erratum prom. 15/05/2007 pub. 18/06/2009 numac 2009000397 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 14 januari 2002 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water dat in voedingsmiddeleninrichtingen verpakt wordt of dat voor de fa type erratum prom. 26/04/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009024205 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende microbiologische criteria voor voedingsmiddelen. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 18/06/2009 numac 2009202604 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Brussel Bij beschikking van 23 april 2009 werd de heer Robert STEYAERT, rechter in sociale zaken, als werknemer bediende, bij de arbeidsrechtbank te Brussel, door Mevr. de voorzitter van deze rechtbank aangewezen om, vanaf 4

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/06/2009 numac 2009000420 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. - Vacante betrekking van Nederlandstalig rechter in vreemdelingenzaken bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad n° 198 van 12 juni 2009, bl. 41716, dient men de zin «

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 18/06/2009 numac 2009018255 bron vast comite van toezicht op de politiediensten Aanwerving en samenstelling van een wervingsreserve Het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, ingesteld bij de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de d In di

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/06/2009 numac 2009009437 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 11 juni 2009, is de heer de Donnea, A., licentiaat in de rechten, benoemd tot gerechtsdeurwaarder. Hij zal in het gerechtelijk arrondissement Namen zijn ambt uitoefenen en e Het beroep type document betreffende de rechterlijke ordre prom. 07/06/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009009430 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot aanwijzing van de grondregelingen in de zin van artikel 3 van de wet van 25 april 2007 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakorganisaties van de griffiers van de Rechterlijke Orde, de referendarissen bij het H type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/06/2009 numac 2009009443 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 mei 2009, in werking tredend op 30 juni 2009 's avonds, is Mevr. Ysveld, L., griffier bij de rechtbank van koophandel te Gent, op haar verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag haar aanspraak op Bij minist type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/06/2009 numac 2009009440 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 juni 2009, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is Mevr. Zicot, C., plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in penitentiaire zaken, voor het rechtsgebie Het ber

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 18/06/2009 numac 2009002040 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 29 april 2009, wordt de heer Dries Elsen, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A3 met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van het Bij kon type benoemingen prom. -- pub. 18/06/2009 numac 2009024194 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 juni 2009 wordt de heer Jean-Pierre Closon aangeduid als adjunct algemeen directeur bij het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 mei type benoemingen prom. -- pub. 18/06/2009 numac 2009031330 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Personeel. - Benoemingen Bij besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad van 19 februari 2009, wordt Mevr. Baquet, Sophie, stagedoend assistent bij de Inspectiedienst, in vaste dienst be Bij be

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 18/06/2009 numac 2009031331 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Personeel. - Pensioneringen Bij besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad, van 15 januari 2009; wordt Mevr. Toussaint, Raymonde, assistent bij de diensten van de Gemeenschappelijke Gem Bij bes type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 23/04/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009031344 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de profylaxe tegen overdraagbare ziekten type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 23/04/2009 pub. 18/06/2009 numac 2009031350 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de gegevensverzameling en -uitwisseling in het kader van het preventieve gezondheidsbeleid

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 18/06/2009 numac 2009202667 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige coördinator Sociale Zekerheid van de Zelfstandigen Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige coördinator Sociale Zekerheid van de Zelfstandigen (niveau A) voor het Rijksinst(...) Er zijn 4 gesl type bericht van selor prom. -- pub. 18/06/2009 numac 2009202676 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige diplomaten Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige diplomaten (niveau A) voor de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (ANG08866) werd afges(...) Er zijn 22 g type bericht van selor prom. -- pub. 18/06/2009 numac 2009202673 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige adviseurs-economisten. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige adviseurs-economisten (niveau A) voor het Belgisch Instituut voor post en telecommunicatie (BIPT) (ANE09002) we(...) Er zijn 6 g

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 18/06/2009 numac 2009014146 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E Numé type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 18/06/2009 numac 2009014149 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Agrém
^