B.S. Index van de publicaties van 23 juni 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 23/06/2009 numac 2009040201 bron algemene staat der kredietinstellingen per 31 januari 2009 (1) gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80, type wet prom. 21/06/2004 pub. 23/06/2009 numac 2009000417 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot omzetting van het besluit van de Raad van 28 februari 2002 betreffende de oprichting van Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 27/12/2006 pub. 23/06/2009 numac 2009000416 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/06/2009 numac 2009009453 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 14 april 2009, dat in werking treedt op 1 juli 2009, wordt een einde gemaakt aan de functie van de heer Joseph Van Oostenrijk, adviseur-generaal. Het is hem vergund zijn pensioenaanspraa type koninklijk besluit prom. 31/05/2009 pub. 23/06/2009 numac 2009022314 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van diverse leden van de stuurgroep vermeld in de artikelen 30bis, § 2, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der a type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/06/2009 numac 2009022319 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag Bij type koninklijk besluit prom. 07/06/2009 pub. 23/06/2009 numac 2009202337 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2000 tot oprichting van paritaire subcomités voor de textielnijverheid en het breiwerk en tot vaststelling van hun benaming en hun bevoegdheid type koninklijk besluit prom. 31/05/2009 pub. 23/06/2009 numac 2009202634 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling die voortvloeit uit de beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970 type koninklijk besluit prom. 09/06/2009 pub. 23/06/2009 numac 2009000423 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type koninklijk besluit prom. 09/06/2009 pub. 23/06/2009 numac 2009000422 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de trappen van de hiërarchie van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 23/06/2009 numac 2009202651 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de datum van inwerkingtreding van het decreet van 15 januari 2009 houdende instemming met het kaderakkoord tot samenwerking betreffende de alternerende opleiding, gesloten te Brussel op 24 oktober 2008, t type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 23/06/2009 numac 2009202652 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 januari 2006 tot uitvoering van het decreet van 27 mei 2004 betreffende de adviesverlenende agentschappen inzake sociale economie

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/06/2009 numac 2009018252 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Marc type bericht prom. -- pub. 23/06/2009 numac 2009018251 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De g type bericht prom. -- pub. 23/06/2009 numac 2009018249 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De stad Andenne heeft de nietigverklaring gevorderd van de Deze za type bericht prom. -- pub. 23/06/2009 numac 2009018245 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heren Henri Allard, Jean-Marc Steyvers, Philippe Guyot Dat bes type bericht prom. -- pub. 23/06/2009 numac 2009018246 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De BVBA « Carrière les Petons », de NV « Carrières Male Pl Da

document

type document prom. 10/06/2009 pub. 23/06/2009 numac 2009018257 bron instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen Eretekens in de Kroonorde

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/06/2009 numac 2009022315 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor urgentiegeneeskunde en acute geneeskunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 7 juni 2009, dat in - Mevr type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/06/2009 numac 2009022316 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritaire comités, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 7 juni 2009, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking A. bi

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 23/06/2009 numac 2009009454 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 17 juni 2009 is het verzoek tot associatie van de heer Van den Weghe, P., notaris ter standplaats Leuven , en van de heer Boes, M., kandidaat-notaris,(...) De heer Boes, M., is aangesteld als g type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 23/06/2009 numac 2009009455 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Instituut voor Gerechtelijke Opleiding. - Benoeming van de adjunct-directeur belast met de afdeling « magistraten » Bij koninklijk besluit van 7 juni 2009, dat in werking treedt op 22 oktober 2009, wordt Mevr. Beatrice Homan Het b

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 23/06/2009 numac 2009002042 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 mei 2009 wordt de heer Malik Weyns, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A3 met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Informatie- en C(...) Overeenkomstig de gecoördineerde wetten type benoemingen prom. -- pub. 23/06/2009 numac 2009002041 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 mei 2009 wordt de heer Kristof Hanssens, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A3 met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Informatie-(...) Overeenkomstig de gecoördineerde wetten type benoemingen prom. -- pub. 23/06/2009 numac 2009202685 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 mei 2008, wordt de heer Locoge, Nicolas, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A3 met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister in een betrek Bij koni

lijst

type lijst prom. 04/06/2009 pub. 23/06/2009 numac 2009011262 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 23/06/2009 numac 2009020042 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Plenaire vergadering Agenda Woensdag 24 juni 2009, om 14 u. 30 m. 1. Installatie van de verenigde vergadering. (...)

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 23/06/2009 numac 2009054689 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Van Kemseke, Walter Walter Raymond Jozef Césarine Van Kemseke, ongehuwd, geboren te W Alvorens te
^