B.S. Index van de publicaties van 1 juli 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 01/07/2009 numac 2009009438 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 20 mei 2009 is machtiging verleend aan : de genaamde **** **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****; en, ***** beiden wonende te type wet prom. -- pub. 01/07/2009 numac 2009009452 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 7 juni 2009 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens **** **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/06/2009 pub. 01/07/2009 numac 2009024223 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot regeling van het elektronisch document ter vervanging, binnen de ziekenhuizen, van de voorschriften van de bevoegde geneesheer en van de bevoegde beoefenaar van de tandheelkunde, in uitvoering van artikel 21, tweede lid, van het kon type koninklijk besluit prom. 17/06/2009 pub. 01/07/2009 numac 2009011281 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van een voorzitter van de Nederlandse Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/07/2009 numac 2009022342 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 19 juni 2009 wordt de heer Jan BERTELS, met ingang van 1 juni 2009, ingevolge de hernieuwing van zijn mandaat aangesteld in de managementfunctie « Directeur-generaal Sociaal beleid ». Een be type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/07/2009 numac 2009022344 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 19 juni 2009 wordt de heer Jean-Claude HEIRMAN, met ingang van 1 mei 2009, ingevolge de hernieuwing van zijn mandaat aangesteld in de managementfunctie « Directeur-generaal Sociale Inspectie » Een be type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/07/2009 numac 2009015092 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur Personeel. - Aanduiding Bij koninklijk besluit van 20 mei 2009 werd de heer Philippe Bostem, Adviseur-generaal, aangeduid als houder van een staffunctie, in de functie van « Directeur Personeel en Organisatie » bij de Fe Overeen type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/07/2009 numac 2009022343 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 19 juni 2009 wordt mevrouw Michaëlla GRASSI, met ingang van 15 april 2009, ingevolge de hernieuwing van haar mandaat aangesteld in de managementfunctie « Directeur stafdienst « Informatie- en C Een type koninklijk besluit prom. 28/06/2009 pub. 01/07/2009 numac 2009014174 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van twee addenda van de aandeelhoudersovereenkomst krachtens artikel 304 van de programmawet van 27 december 2004 type koninklijk besluit prom. 15/06/2009 pub. 01/07/2009 numac 2009011278 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de ombudsman voor Energie van de Nederlandstalige taalrol

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/05/2009 pub. 01/07/2009 numac 2009202772 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot toekenning van een afwijking van de bepalingen betreffende de kwaliteit van het voor menselijke consumptie gebruikte water verdeeld in de gemeente Gedinne type ministerieel besluit prom. 15/06/2009 pub. 01/07/2009 numac 2009011274 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot ontslag en benoeming van leden van de Arbitragecommissie voorzien in de wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/07/2009 numac 2009202787 bron waalse overheidsdienst Vervoer Bij ministerieel besluit van 6 mei 2009, dat in werking treedt op 6 mei 2009, wordt de maatschappij "Celebi Hava Ground Handling Hungary KFT" voor een termijn van tien jaar erkend om grondafhandelingsdiensten op de site van de

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 01/07/2009 numac 2009031377 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting. - Gedeeltelijke verplaatsing van de buurtpaden nrs. 124 en 125 en volledige verplaatsing van het buurtpad nr. 126 te Ukkel. - Goedkeuring UKKEL. - Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/05/2009 pub. 01/07/2009 numac 2009035544 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erosiebestrijding type besluit van de vlaamse regering prom. 15/05/2009 pub. 01/07/2009 numac 2009035546 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van aanvullende programmatiecriteria en erkenningsnormen waaraan de zorgprogramma's cardiale pathologie B moeten voldoen om erkend te worden

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/05/2009 pub. 01/07/2009 numac 2009202766 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden van toekenning van het budget inzake persoonlijke bijstandsverlening type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 01/07/2009 numac 2009202775 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 4 juli 1996 betreffende de integratie van vreemdelingen of van personen van buitenlandse herkomst

decreet

type decreet prom. 30/04/2009 pub. 01/07/2009 numac 2009202759 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende diverse wijzigingen van de wet van 13 juli 1987 betreffende het kijk- en luistergeld, het decreet van 27 mei 2004 tot invoering van een belasting op de afgedankte bedrijfsruimten, het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de in type decreet prom. 08/05/2009 pub. 01/07/2009 numac 2009035562 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het Centraal Referentieadressenbestand

bericht

type bericht prom. -- pub. 01/07/2009 numac 2009018262 bron hoge raad voor de justitie Bericht. - Rangschikking van de laureaten van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage Rangschikking van de laureaten van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage afgelegd in he(...) 1. Kristine De Beule 2. Kathl

arrest

type arrest prom. 14/05/2009 pub. 01/07/2009 numac 2009031338 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College betreffende de erkenning van mammografische eenheden en van het coördinatiecentrum voor borstkankeropsporing

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 30/04/2009 pub. 01/07/2009 numac 2009029324 bron college van de franse gemeenschapscommissie Besluit 2009/127 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 10 november 2005 houdende uitvoering van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 mei type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 30/04/2009 pub. 01/07/2009 numac 2009029323 bron college van de franse gemeenschapscommissie Besluit 2009/223 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende uitvoering van het decreet van 13 mei 2004 met betrekking tot de sociale samenhang en met betrekking tot het Gewestelijk Centrum voor de bevordering van de alfabetisering en Fra

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 01/07/2009 numac 2009009478 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 maart 2009, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke niet mag gebeuren voor 18 juli 2009, is de heer Plas, D., raadsheer in het Hof van Cassatie, benoemd tot raadsheer in het arb Het ber type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 01/07/2009 numac 2009009477 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 18 juni 2009, is aan de heer De Hasselair, P. ontslag verleend uit zijn ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Brussel. Het beroep tot nietigverklar

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 01/07/2009 numac 2009000392 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 12 juni 2009 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend a type vergunning prom. -- pub. 01/07/2009 numac 2009000391 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 12 juni 2009 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823, houdende de bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verle

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. 28/06/2009 pub. 01/07/2009 numac 2009011287 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de automatische toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas aan de beschermde residentiële afnemers met een laag inkomen of in een onzekere situatie
^