B.S. Index van de publicaties van 6 juli 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 06/07/2009 numac 2009202532 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 79/2009 van 14 mei 2009 Rolnummer 4472 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 71 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gesteld door de Arbeidsrechtb Het Grondw

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2009 numac 2009203024 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 19 juni 2009 wordt aan de heer André Gubbels, op eigen verzoek, met ingang van 6 mei 2009, ontslag verleend uit zijn managementfunctie "directeur-generaal DG Personen met een handicap" b type koninklijk besluit prom. 15/06/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009202461 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg, en programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen betreffende het statuut van kandidaat-ondernemer in een activiteitencoöperatie type koninklijk besluit prom. 28/06/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009012199 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van titel 3 van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2009 numac 2009202909 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 15 juni 2009 worden de hierna vermelde ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister benoemd, met ranginneming op 8 april 2009 : Leopoldsorde Commandeur De Hij zal het burgerl type koninklijk besluit prom. 29/06/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009012202 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot benoeming van leden van de Commissie « Ondernemingsplannen » type koninklijk besluit prom. 16/06/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009009458 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2007 houdende vaststelling van de personeelsformatie van de secretarissen bij de parketten, en van de personeelsleden bij de griffies en de parketsecretariaten bij de hoven en rech type koninklijk besluit prom. 28/06/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009012200 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2009 numac 2009007130 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 7549 van 26 april 2009 : Worden bevorderd tot Officier in de **** op datum van 8 april 2009 : Landmacht **** **** **** **** **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2009 numac 2009000390 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 12 juni 2009, wordt de heer Marc Joassart, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om de uitoefening van zijn deeltijds ambt van assistent aan het departement « dro type koninklijk besluit prom. 28/06/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009012201 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot bepaling van de modaliteiten die moeten gevolgd worden door een onderneming om te bewijzen dat ze beantwoordt aan de criteria van een onderneming in moeilijkheden in de zin van artikel 14, § 4, van de wet van 19 juni 2009 houde type koninklijk besluit prom. 16/06/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009000371 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van de toelage « Brussels Hoofdstedelijk Gewest » van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 30/06/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009003250 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2009 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukken te type koninklijk besluit prom. 28/06/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009012203 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en de nadere regels met betrekking tot de uitbetaling van een crisisuitkering wegens schorsing van de arbeidsovereenkomst voor bedienden type koninklijk besluit prom. 19/06/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009011203 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot omzetting van de richtlijn 2007/45/EG tot vaststelling van regels betreffende nominale hoeveelheden voor voorverpakte producten type koninklijk besluit prom. 07/06/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009202680 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « SIGeDIS » voor het jaar 2009

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/07/2009 numac 2009024216 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 15 juni 2009 wordt, met ingang van 1 december 2009, eervol ontslag uit zijn functies van attaché verleend aan de heer Seurinck, Guido, die aanspraak heeft op een rustpensioen. Bij hetzel type ministerieel besluit prom. 06/04/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009021067 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot indeling van de statutaire wetenschappelijke personeelsleden van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in de activiteitengroepen van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instel type ministerieel besluit prom. 30/04/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009202855 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de samenstelling en de werkingsuitgaven van de Kunstencommissie van het Waalse Gewest type ministerieel besluit prom. 05/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009024190 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW "Enjeu"

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009035547 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de experimentele subsidiëring van een aanvullend geïndividualiseerd hulpaanbod in de intersectorale aanpak van knelpuntdossiers type besluit van de vlaamse regering prom. 20/03/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009035543 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 maart 2005 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009202814 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 1999 waarbij de lijst van onroerende goederen wordt samengesteld zoals bedoeld in artikel 8bis van het decreet van 10 maart 1994 betreffende de oprichting van d type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009202853 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de inwerkingtreding van het decreet van 30 april 2009 tot wijziging van het decreet van 3 februari 2005 betreffende het sensibiliseringsplan inzake de informatie- en communicatietechnologieën, zoals vervang type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009202864 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 juni 2007 tot uitvoering van het decreet van 14 december 2006 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de initiatieven tot ontwikkeling van de werkgelegenhe

decreet

type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009035592 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009035593 bron vlaamse overheid Decreet betreffende toegangsverbod tot voertuigen van de VVM type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009035588 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2006 houdende eisen en handhavingsmaatregelen op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen en tot invoering van een energieprestatiecertificaat en tot wijziging van artikel 22 type decreet prom. 08/05/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009202546 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de diepe ondergrond type decreet prom. 30/04/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009202863 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende bepalingen inzake het plaatselijk overheidspersoneel type decreet prom. 30/04/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009035587 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/07/2009 numac 2009003257 bron federale overheidsdienst financien Bericht De Minister van Financiën deelt mede dat hij overeenkomstig artikel 22,

erratum

type erratum prom. 15/06/2009 pub. 06/07/2009 numac 2009022347 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 06/07/2009 numac 2009009485 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Brussel Bij beschikking van 5 maart 2009 werd de heer Peeters, L., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel aangewezen, vanaf 1 augustus 2009, om het ambt van plaatsvervangend rechter in handelsza Bij bes type beschikking prom. -- pub. 06/07/2009 numac 2009009486 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Doornik Bij beschikking van 12 januari 2009 werd de heer Vanoverschelde, L., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Doornik aangewezen, vanaf 1 augustus 2009, om het ambt van plaatsvervangend rechter in

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2009 numac 2009022338 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen. - Hernieuwing van mandaten. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 12 juni 2009, worden hernieuwd voor een termijn van - Mevr type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2009 numac 2009022336 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie voor begrotingscontrole, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 12 juni 2009, dat uitwerking heeft m Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/07/2009 numac 2009022337 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor geriatrie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 12 juni 2009, dat in werking treedt de dag van dez - de h

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/07/2009 numac 2009009482 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 maart 2009, dat in werking treedt op de datum van 31 juli 2009, is aan de heer Clerens, A., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Brussel. Bij konink type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/07/2009 numac 2009009483 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 7 juni 2009 is de heer Vanoverschelde, L., rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Doornik, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk eretek

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 06/07/2009 numac 2009000452 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijzigingen Bij besluit van 24 april 2009, het unieke artikel van het besluit van 27 januari De woord type erkenning prom. -- pub. 06/07/2009 numac 2009000453 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990. - Vernieuwing. - Wijziging Bij besluit van 27 maart 2009 wordt het enig artikel van het ministerieel besluit van 5 mei 2004 tot vernieuwing van De woorden

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 06/07/2009 numac 2009009484 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen Mevr. Six, N., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, is voor vast aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank op datum van 26 juli 2009.

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 06/07/2009 numac 2009202458 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 87/2009 van 28 mei 2009 Rolnummer 4464 In zake : het beroep tot vernietiging van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 6 maart 2008 « houdende organisatie van openbaar vervoer tussen bezienswa Het Grondw type arrest uittreksel prom. -- pub. 06/07/2009 numac 2009202531 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 75/2009 van 5 mei 2009 Rolnummer 4536 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 20,

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 06/07/2009 numac 2009202885 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van een Franstalig diensthoofd Facility Management Uitslag De vergelijkende selectie van een Franstalig diensthoofd Facility Management (niveau A) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) (AFG08878)(...) Er zijn geen ges type bericht van selor prom. -- pub. 06/07/2009 numac 2009202886 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige adviseurs Verkeersreglementering. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige adviseurs Verkeersreglementering (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (AFG09003) werd afgesloten op 23 ju(...) Er is 1

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 06/07/2009 numac 2009054692 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Ciecka, Thérèse Ciecka, Thérèse, ongehuwd, geboren te Cheratte op 14 juli 1932, wonen Alvorens
^