B.S. Index van de publicaties van 7 juli 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 07/07/2009 numac 2009003255 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor een fusie tussen een kredietinstelling en een beleggingsonderneming Overeenkomstig de artikelen 30 van de wet van 22 maart 1993 en 73 van de wet van 6 april 1995 heeft(...) type wet prom. -- pub. 07/07/2009 numac 2009009479 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 18 juni 2009 is machtiging verleend aan de heer **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/07/2009 numac 2009009490 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E PI Penitentaire Inrichtingen. - Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 29 juni 2009, is een einde gesteld aan de functies van de heer Van Doorne, W., adviseur-gevangenisdirecteur bij de gevangenis te Antw Hij kan zijn aanspraak type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/07/2009 numac 2009202908 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 22 juni 2009, dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2009, wordt de heer Depré, Stephan, ambtenaar van de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van Bij ko type koninklijk besluit prom. 16/06/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009011285 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/07/2009 numac 2009012205 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Personeel Toekenning van de managementfunctie van administrateur-generaal Bij koninklijk besluit van 1 juli 2009 wordt, met ingang van 1 oktober 2009, de managementfunctie van administrateur-generaal bij Het beroep type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/07/2009 numac 2009202841 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 19 juni 2009 wordt Mevr. Lutgardis Maesen met ingang van 1 juli 2009 ontslag verleend uit haar functies van attaché.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/07/2009 numac 2009021069 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Affectaties Bij ministerieel besluit van 24 juni 2009 dat uitwerking met ingang van 1 januari 2009 heeft, wordt de heer Pascal Mailier, assistent-stagiair bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut, aan groep II van het wetenschappelijk persone Bij mi type ministerieel besluit prom. 24/06/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009021071 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot indeling van de statutaire wetenschappelijke personeelsleden van de Koninklijke Bibliotheek van België in de activiteitengroepen van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen type ministerieel besluit prom. 19/06/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009011283 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden in het raam van de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument type ministerieel besluit prom. 26/06/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009202774 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende ontslag van de secretaris van sommige paritaire comités en paritaire subcomités type ministerieel besluit prom. 18/08/2008 pub. 07/07/2009 numac 2009015086 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdend toekenning van bevoegdheid op het gebied van burgerlijke stand en notariaat type ministerieel besluit prom. 18/08/2008 pub. 07/07/2009 numac 2009015087 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende toekenning van bevoegdheid op het gebied van burgerlijke stand en notariaat

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/04/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009202271 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke verdeling van het krediet ingeschreven onder basisallocatie BJ0101D

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009202881 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de voorwaarden en de nadere regels voor de betaling van individuele integratiehulp voor gehandicapten

decreet

type decreet prom. 08/05/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009035580 bron vlaamse overheid Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid

document

type document prom. -- pub. 07/07/2009 numac 2009202879 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Ontslag van leden van het Paritair Comité voor de zeevisserij Bij besluit van de Directeur-generaal van 24 juni 2009, dat in werking treedt op 30 juni 2009 : worden aan de mandaten van gew worden aan de

erratum

type erratum prom. 10/06/2009 pub. 07/07/2009 numac 2009000459 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Rondzendbrief SPV- 04 betreffende de identificatiekaart in de bewakingssector. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/07/2009 numac 2009021068 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijke Sterrrenwacht van België Vacature (m/v) van assistent-stagiair (wetenschappelijk personeel) 1. Positie van de functie binnen de instelling. • Het gaat om een voltijdse betrekking van statutair wetenschappelijk personeelsl(...) Titel en k

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/07/2009 numac 2009009487 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 22 juni 2009 : blijft aan Mevr. Edouard, M., assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te ver is aan Me type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/07/2009 numac 2009009488 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 28 juni 2009 : - zijn aangewezen, voor een termijn van één jaar, met ingang van 1 juli 2009, tot de functie van jeugdrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : Mevrn. : - Domke - Meganck, M.; type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/07/2009 numac 2009009489 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 29 juni 2009, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van haar opvolger of tot de datum waarom het koninklijk besluit houdende de opheffing van haar standplaats haar wordt t Het is

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 07/07/2009 numac 2009002046 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 31 mei 2009, wordt Mevr. Gwendolyn Van Damme, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van Bij ko

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 07/07/2009 numac 2009003248 bron }federale overheidsdienst financien Administratie der Thesaurie LOTENLENING 1923 uitgegeven door het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade Officiële lijst van de loting n° 637 van 19 juni 2009 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 07/07/2009 numac 2009003249 bron }federale overheidsdienst financien Administratie der Thesaurie LOTENLENING 1922 uitgegeven door het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade Officiële lijst van de loting n° 498 van 10 juni 2009 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
^