B.S. Index van de publicaties van 9 juli 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 09/07/2009 numac 2009011296 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Intrekking van erkenningen na fusie met de CVBA BKCP Bij beslissing van 25 juni 2009, wordt de erkenning van de volgende met name hierna aangeduide personen ingetrokken daar zij werden overgenome 821 CV

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2009 numac 2009011297 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gasvervoersleidingen Verklaring van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 18 juni 2009 wordt de oprichting van gasvervoersinstallaties door middel van leidingen op het grondgebied van de gemeente La Bruyère en de stad Namen van openbaar nut type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2009 numac 2009202683 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 1 maart 2009 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2009 numac 2009011308 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische lijnen. - Verklaring van openbaar nut Een koninklijk besluit van 18 juni 2009 verleent een verklaring van openbaar nut met index : 9.E.E./235/30329quater aan de NV Elia Asset, Keizerslaan 20, te 1000 Brussel, voor de aanleg op niet type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2009 numac 2009011307 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische lijnen. - Verklaring van openbaar nut Een koninklijk besluit van 18 juni 2009 verleent een verklaring van openbaar nut met index : 7.E.E./235/34375bis aan de NV Elia Asset, Keizerslaan 20, te 1000 Brussel, voor de aanleg op niet met type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2009 numac 2009202383 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 1 maart 2009 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2009 numac 2009015094 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 31 mei 2009 wordt aan de heer Edwin Bourgeois op 28 februari 2010 's avonds eervol ontslag verleend uit zijn functie van attaché, klasse A1 bij de Federale(...) Hij is ertoe gemachtig type koninklijk besluit prom. 12/06/2009 pub. 09/07/2009 numac 2009024217 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 december 2004 houdende benoeming van de leden van de Belgische transplantatieraad type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2009 numac 2009202315 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 01 maart 2009 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2009 numac 2009014170 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 1 maart 2009, dat in werking treedt op 1 november 2009, wordt aan dhr. Johan SEAUX, eervol ontslag verleend uit zijn functies in de klasse A1, met de titel van attaché-scheepvaartinspect Hij wo type koninklijk besluit prom. 01/07/2009 pub. 09/07/2009 numac 2009011292 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van een lid van de Nederlandstalige Tuchtcommissie van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 09/07/2009 numac 2009024187 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid voor de surveillance van de ziekte Creutzfeldt-Jakob type koninklijk besluit prom. 02/07/2009 pub. 09/07/2009 numac 2009003260 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de staatswaarborg voor de aanvullende kredietverzekering met als naam « Belgacap » type koninklijk besluit prom. 06/05/2009 pub. 09/07/2009 numac 2009024186 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgische Rode Kruis voor het jaar 2009 voor de organisatie van een dienst voor dringende psychosociale interventie en tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van deze toelage type koninklijk besluit prom. 28/06/2009 pub. 09/07/2009 numac 2009003262 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 41, § 4, derde lid, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen type koninklijk besluit prom. 14/04/2009 pub. 09/07/2009 numac 2009024188 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid voor de surveillance van polio, mazelen en rubella type koninklijk besluit prom. 02/07/2009 pub. 09/07/2009 numac 2009014184 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 2008 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2009

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/06/2009 pub. 09/07/2009 numac 2009018268 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit van 19 april 2007 tot aanduiding van de nationale referentielaboratoria type ministerieel besluit prom. 02/06/2009 pub. 09/07/2009 numac 2009203018 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de nadere regels voor de uitvoering van artikel 72 van het besluit van de Waalse Regering van 5 juli 2007 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit type ministerieel besluit prom. 05/05/2009 pub. 09/07/2009 numac 2009024189 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW "L'Orée" type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/07/2009 numac 2009031403 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Bevorderingen Bij ministerieel besluit van 29 april 2009 wordt de heer Walter AERTS, bevorderd, door overgang naar het hogere niveau, tot de graad van Klerk in het Frans taalkader van het Brussels Instituu Bij minis type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/07/2009 numac 2009202887 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Afbreken en verwijderen van asbest. - Erkenning Bij ministerieel besluit van 29 juni 2009, is de NV ACLAGRO, Industrieweg 74, te 9032 Wondelgem, erkend geworden voor het afbreken en verwijderen van asbest tot 30 juni 2011. type ministerieel besluit prom. 29/06/2009 pub. 09/07/2009 numac 2009011289 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring van het bestek betreffende de prijsobservatie en -analyse van het Instituut voor de nationale rekeningen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/12/2008 pub. 09/07/2009 numac 2009031376 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Brussels Instituut voor Milieubeheer ertoe gemachtigd wordt 441 contractuele personeelsleden in dienst te nemen of te houden om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/05/2009 pub. 09/07/2009 numac 2009035636 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juni 2008 houdende de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 08/05/2009 pub. 09/07/2009 numac 2009202912 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit voor wat betreft de erkenning van producentenorganisaties, de actiefondsen, de operationele programma's en de toekenning van de financië type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 09/07/2009 numac 2009035639 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2009 betreffende de Logo's

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 09/07/2009 numac 2009202915 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling, voor het jaar 2009, van de nadere regels voor de overname door het Gewest van een huurtegemoetkoming voor een onbewoonde woning dat in beheer dient te worden genomen door een plaatselijke overheid, een autonoom type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 09/07/2009 numac 2009202916 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling, voor het jaar 2009, van de nadere regels voor de overname door het Gewest van een huurtegemoetkoming voor een onbewoonde woning dat in beheer dient te worden genomen door een sociaal vastgoedagentschap of een v type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 09/07/2009 numac 2009202884 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de tewerkstelling van de gehandicapte werknemers in de provincies, gemeenten en verenigingen van gemeenten

decreet

type decreet prom. 30/04/2009 pub. 09/07/2009 numac 2009029347 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 12 mei 2004 betreffende de registratie van wapenschilden van natuurlijke personen of familieverenigingen in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 30/04/2009 pub. 09/07/2009 numac 2009029350 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 3 april 2009 tussen de Franse Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het programma " Jeunes, Ecole, Emploi, tout un Programme ", genaamd JEEP-programma type decreet prom. 30/04/2009 pub. 09/07/2009 numac 2009029346 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest houdende steunverlening aan jongeren met een handicap bij het volgen van onderwijs type decreet prom. 11/05/2009 pub. 09/07/2009 numac 2009202755 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de overeenkomst betreffende de deelname van de Republieken Bulgarije en Roemenië aan de Europese Economische Ruimte, en de Slotakte, gedaan te Brussel op 25 juli 2007 type decreet prom. 30/04/2009 pub. 09/07/2009 numac 2009029351 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende organisatie van een gedifferentieerde omkadering binnen de schoolinrichtingen van de Franse Gemeenschap om alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te bieden in een kwaliteitsvolle pedagogische omgeving type decreet prom. 11/05/2009 pub. 09/07/2009 numac 2009202753 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de conventie betreffende de rechten van personen met een handicap en het Facultatief Protocol daarbij, opgemaakt in New York op 13 december 2006

bericht

type bericht prom. -- pub. 09/07/2009 numac 2009018267 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de er In type bericht prom. -- pub. 09/07/2009 numac 2009003254 bron federale overheidsdienst financien Belastingen en invordering. - Bericht over de aanpassing van de verkeersbelasting ingevolge artikel 11 van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen . - Nieuwe tarieven vanaf 1 juli 2009 Voor de voertuigen die v(...) Voor he type bericht prom. -- pub. 09/07/2009 numac 2009203058 bron waalse overheidsdienst Sectorakkoord tussen de Waalse Regering en de sector technologische industrie, vertegenwoordigd door Agoria, betreffende de verbetering van de energie-efficiëntie en de vermindering van specifieke broeikasgasemissies tegen 2012. - Bericht Gelet De onde

document

type document prom. -- pub. 09/07/2009 numac 2009031346 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Toelatingen tot de stage Bij besluit van de leidende ambtenaren van het Brussels Instituut voor Milieubeheer van 29 april 2009 wordt de heer Abdelhafid BAKHTAOUI, voor een periode van zes maanden vanaf 1 Bij besluit type document prom. -- pub. 09/07/2009 numac 2009009481 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluiten van 16 juni 2009 worden bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A3, bij de Federale Overheidsdienst Justitie, Centrale Diensten : -Mevr. Christelle ANGELUCCI, geboren op 3 november 19 - de heer

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 09/07/2009 numac 2009029321 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoeming van een Kabinetsdirecteur Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 april 2009, wordt Mevr. Sylvianne PORTUGAELS benoemd tot kabinetsdirecteur van de Vice-Voorzitter, Minister van Begroting, Financiën, Ambtenarenzaken type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/05/2009 pub. 09/07/2009 numac 2009029343 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van het Begeleidingscomité van het Waarnemingscentrum voor het Hoger Onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/04/2009 pub. 09/07/2009 numac 2009029341 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 september 2003 tot organisatie van de aggregatie voor hoger secundair onderwijs in de Hogere Kunstscholen georganiseerd o type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/04/2009 pub. 09/07/2009 numac 2009029344 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot opening voor benoeming in vast verband van de ambten van begeleider en leraar op het Koninklijk Conservatorium Brussel

arrest

type arrest prom. 28/05/2009 pub. 09/07/2009 numac 2009031390 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Collegebesluit nr. 09/270 houdende de herverdeling en overdracht van kredieten in de begroting over het dienstjaar 2009. - Uittreksel type arrest prom. 28/05/2009 pub. 09/07/2009 numac 2009031404 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2009/620 van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling, bij wijze van overgangsmaatregel tot 30 september 2010, van de programmatie voor rustoorden

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/07/2009 numac 2009022345 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor medische oncologie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 17 juni 2009, dat in werking treedt de da - de d

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 28/05/2009 pub. 09/07/2009 numac 2009031382 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2009/608 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van het deontologisch handvest en het activiteitenregister toepasbaar op de diensten « Espaces-Rencontres » type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 14/05/2009 pub. 09/07/2009 numac 2009031383 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2009/520 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van het barema van de begunstigden en het statuut van de gezins-, bejaarden- en huishoudhelpers in de diensten voor thuishulp

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 09/07/2009 numac 2009009496 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 29 juni 2009 : - is een einde gesteld aan de aanwijzing in de hoedanigheid van lid kandidaat-notaris van het adviescomité van notarissen voor de provincie Limburg : - als effecti - als plaat type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 09/07/2009 numac 2009009495 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 29 juni 2009 : - is de heer Vanbeveren, S., substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden, bij de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, benoemd tot substituut-arb Hij is ge

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 09/07/2009 numac 2009022333 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 september 2008 wordt de heer Jan Van Hoof, attaché, met ingang van 1 juni 2008, in vast dienstverband benoemd bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in het Naderlands taalkader.

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 09/07/2009 numac 2009000468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 21 april 2009 wordt de vergunning tot het exploiteren v De verg type vergunning prom. -- pub. 09/07/2009 numac 2009000467 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigeringen vergunning Bij ministerieel besluit van 27 april 2009, wordt de bijzondere De weig type vergunning prom. -- pub. 09/07/2009 numac 2009000466 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Adreswijzigingen Bij besluit van 13 mei 2009, wordt de vergunning van "BVBA Citiz De ondernemi type vergunning prom. -- pub. 09/07/2009 numac 2009000465 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Uitbreiding Bij ministerieel besluit van 28 mei 2009, wordt het ministerieel besluit v De verg

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 09/07/2009 numac 2009203079 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De tekst

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 09/07/2009 numac 2009031397 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als archeologische vorser Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 mei 2009 wordt de « Centre de Recherches archéologiques » van de Université libre de Bruxelles erkend als archeologische vorser voor een termijn va type erkenning prom. -- pub. 09/07/2009 numac 2009000451 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990. - Vernieuwingen Bij besluit van 31 maart 2009 wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan Securitas Alert Ser Bij besluit

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 09/07/2009 numac 2009015097 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 11 maart 2009 heeft de heer Karel Van Hoorebeke de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Republiek Belarus te Gent uit te oefenen, met als consulair ressort het Vlaams Gewest.

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 09/07/2009 numac 2009042406 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand juni 2009

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 09/07/2009 numac 2009014173 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+ Numé

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 09/07/2009 numac 2009011306 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 71-
^