B.S. Index van de publicaties van 10 juli 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/06/2008 pub. 10/07/2009 numac 2009000463 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. -- pub. 10/07/2009 numac 2009203021 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 88/2009 van 28 mei 2009 Rolnummer 4482 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 22, type wet prom. -- pub. 10/07/2009 numac 2009203027 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 84/2009 van 14 mei 2009 Rolnummer 4542 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 2ter van de jachtwet van 28 februari 1882, zoals ingevoegd bij artikel 10 van het decreet van het Waalse Gewest van 14 jul Het Grond type wet prom. -- pub. 10/07/2009 numac 2009040203 bron algemene staat der kredietinstellingen per 31 maart 2009 (1) gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80, type wet prom. 31/05/2009 pub. 10/07/2009 numac 2009011301 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende wijzigingen aan de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbeslechting naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesect type wet prom. -- pub. 10/07/2009 numac 2009009480 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 18 juni 2009 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, district ****, om, **** **** **** type wet prom. 13/03/2009 pub. 10/07/2009 numac 2009000461 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 8bis van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, om de wachttijd voor de vaststelling van een handicap in te korten. - Duitse vertaling type wet prom. 18/06/2009 pub. 10/07/2009 numac 2009003265 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende de dotatie aan de Hoge Raad voor de Justitie. - Addendum

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2009 numac 2009202963 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale onderscheidingen Bij het koninklijk besluit van 07 mei 2009 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2009 numac 2009203048 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 28 juni 2009 wordt aan de heer Steyaert, Robert, op het einde van de maand mei 2009, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt van wer Belanghe type koninklijk besluit prom. 07/06/2009 pub. 10/07/2009 numac 2009202407 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 januari 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Antwerpen, "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" genaamd, houdende type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2009 numac 2009202967 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale onderscheidingen Bij het koninklijk besluit van 07 mei 2009 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2009 numac 2009015099 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Adellijke gunsten Bij koninklijke besluiten van 6 juli 2009 worden de volgende adellijke gunsten verleend : - vergunning van de persoonlijke titel van baron of barones aan de kinderen van wijlen de heer Albert MOORKENS; - vergunning van de - vergunning type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2009 numac 2009203044 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 28 juni 2009 wordt aan de heer Danloy, Maurice, op het einde van de maand april 2009, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt van we Belanghe type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2009 numac 2009015100 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Eretekens Bij koninklijke besluiten van 6 juli 2009 worden de volgende burgerlijke eretekens verleend in het kader van het koninklijk besluit van 10 februari 2003 : - Grootkruis in de Kroonorde : eerwaarde zuster Jeanne DEVOS, Mevr. Kim GEVAE - Grootof type koninklijk besluit prom. 01/07/2009 pub. 10/07/2009 numac 2009011299 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen en van het koninkli type koninklijk besluit prom. 30/06/2009 pub. 10/07/2009 numac 2009011294 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de minnelijke schikking bij inbreuken op de wet van 16 juni 1970 betreffende de meeteenheden, de meetstandaarden en de meetwerktuigen type koninklijk besluit prom. 28/06/2009 pub. 10/07/2009 numac 2009002045 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit ter uitvoering van artikelen 14 en 27, § 4, van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector type koninklijk besluit prom. 19/05/2009 pub. 10/07/2009 numac 2009202639 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de ambtenaren bij het secretariaat van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2009 numac 2009009505 bron federale overheidsdienst justitie Homologatie-examens van kandidaat-gerechtsdeurwaarders Zittijd september 2009 1. In toepassing van het koninklijk besluit van 30 juni 1993 betreffende de stage voor kandidaat-gerechtsdeurwaarder en de h(...) 2. De aanvragen tot inschrijving moeten bij type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2009 numac 2009202840 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 19 juni 2009 wordt de hee Michel Van de Laer met ingang van 1 maart 2010 eervol ontlsag verleend uit zijn ambt van adviseur-generaal. Het is hem vergund aanspraak op het onmiddelijk pensioen t type koninklijk besluit prom. 15/06/2009 pub. 10/07/2009 numac 2009012186 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindeja type koninklijk besluit prom. 15/06/2009 pub. 10/07/2009 numac 2009012185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 november 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de bijdragepercentages aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 15/06/2009 pub. 10/07/2009 numac 2009012187 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socioculturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindeja type koninklijk besluit prom. 07/06/2009 pub. 10/07/2009 numac 2009202677 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen voor de alternatieve financiering van de verplichte verzekering van de geneeskundige verzorging bestemd voor de stelsels van sociale zekerheid voor werknemers en zelfstandigen voor het jaar 2009 type koninklijk besluit prom. 07/06/2009 pub. 10/07/2009 numac 2009202703 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 59sexies, eerste lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/07/2009 numac 2009202968 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale onderscheiding Bij het koninklijk besluit van 07 mei 2009 wordt het volgende bepaald : Artikel 1.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/06/2009 pub. 10/07/2009 numac 2009018269 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot vastelling van de auditreferentiesystemen type ministerieel besluit prom. 01/07/2009 pub. 10/07/2009 numac 2009011295 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende aanstelling van de ambtenaren die ermee belast zijn de daders van inbreuken op de wet van 16 juni 1970 betreffende de meeteenheden, de meetstandaarden en de meetwerktuigen, de minnelijke schikking bedoeld in artikel 24 voor t type ministerieel besluit prom. 01/07/2009 pub. 10/07/2009 numac 2009003263 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/06/2009 pub. 10/07/2009 numac 2009031394 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openba type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/06/2009 pub. 10/07/2009 numac 2009031393 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 1999 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels H

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/06/2009 pub. 10/07/2009 numac 2009203053 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium wat betreft de "Commission régionale de l'Aménagement du Territoire" en de Adviescommissie en het onderzoek van de beroepen die bij type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 10/07/2009 numac 2009203026 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende verschillende wijzigingen betreffende de Waalse fiscale procedure

decreet

type decreet prom. 26/03/2009 pub. 10/07/2009 numac 2009029291 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende diverse bepalingen inzake het alternerend onderwijs, het gespecialiseerd onderwijs en het onderwijs voor sociale promotie type decreet prom. 30/04/2009 pub. 10/07/2009 numac 2009029356 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de acties inzake alfabetisering en integratie in het onderwijs voor sociale promotie

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/07/2009 numac 2009203038 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 8 mei 2009 in zake Mark Debraekeleer tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 29 mei 2009, heeft de Rech « Schen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 10/07/2009 numac 2009029319 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoeming van ambtenaren-generaal Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 april 2009, wordt Mevr. Marie-France LEBON bij mandaat benoemd in het volgende ambt : adjunct-directeur-generaal van de algemene dienst jeugd en perma Bij besl type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 10/07/2009 numac 2009029354 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van sommige bepalingen van het decreet van 26 maart 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de jeugdorganisaties

erratum

type erratum prom. 24/03/2009 pub. 10/07/2009 numac 2009011291 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende het beheer van de nationale nummeringsruimte en de toekenning en intrekking van gebruiksrechten voor nummers. - Errata type erratum prom. 18/06/2009 pub. 10/07/2009 numac 2009003264 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende de dotatie aan de Hoge Raad voor de Justitie. - Erratum

arrest

type arrest prom. 14/05/2009 pub. 10/07/2009 numac 2009031341 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2009/389 betreffende de oprichting van een referentiecomité betreffende de tussenkomst van een derde in het relationele, affectieve en seksuele leven van personen met een handicap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 07/05/2009 pub. 10/07/2009 numac 2009031342 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2009/458 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende wijziging van het besluit 2008/293 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 april 2008 houdende opstelling van de lijst van tolken gebarentaal en van de lijst

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/07/2009 numac 2009009504 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen - notaris ter standplaats : - Antwerpen : 1 ; - Mechelen : 1. Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 17 april 2009; - Lille : 1 (v(...) - Bilzen : 1 (vanaf 22 februari 2010) (in associat

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/07/2009 numac 2009009500 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 juli 2009 is de heer Collard, H., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Verviers, vast aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank op d Het ber type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/07/2009 numac 2009009503 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijke besluiten van 3 juli 2009 zijn benoemd tot kandidaat-notaris : Voor de Franse taalrol : de heren : - Verstraete, R.; - Rousseaux, N.; - Lambin, J.; - del Marmol, C.; Mevrn : - De Racker, V.; - Vanmansart, type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/07/2009 numac 2009009501 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 30 juni 2009, is de heer Bocklandt, J., licentiaat in de rechten, benoemd tot gerechtsdeurwaarder. Hij zal in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn ambt uitoefenen Het beroep type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/07/2009 numac 2009009509 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 6 juli 2009 : - is aan Mevr. Discret, M., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Virton-Florenville-Etalle, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vr Dit besl type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/07/2009 numac 2009009502 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 6 juli 2009 is het verzoek tot associatie van Mevr. Evenepoel, I., notaris ter standplaats Ninove, en van Mevr. De Brakeleer, I., kandidaat-notaris, om de associatie, « Ingrid Evenepoel Het b

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 10/07/2009 numac 2009011264 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoeming in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 20 mei 2009 werd, met ingang van 21 februari 2009, de heer Gautier MANIQUET, in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van at Overeenkom

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 10/07/2009 numac 2009000419 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 17 juni 2009 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de private stichting « Mimi Stichting » te Brussel om van 1 september 2009 tot en met 31 au Bij ko

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 28/06/2009 pub. 10/07/2009 numac 2009003225 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden van de door de Nationale Loterij ten gunste van de Lotto-deelnemers georganiseerde promotieactie, genaamd « Zomerspeelpot 2009 »
^