B.S. Index van de publicaties van 13 juli 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 13/07/2009 numac 2009202844 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 86/2009 van 14 mei 2009 Rolnummer 4645 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 10, tweede lid, van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers, zoals vervangen bij artikel 8 Het Grondw type wet prom. 08/03/2009 pub. 13/07/2009 numac 2009000470 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 12bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Addendum type wet prom. -- pub. 13/07/2009 numac 2009203023 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 82/2009 van 14 mei 2009 Rolnummer 4511 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 119 en 121 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee Het Grond type wet prom. -- pub. 13/07/2009 numac 2009009497 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking. - Erratum Belgisch **** ****. 176 van 26 mei 2009, bladzijde 44144, **** en **** tekst van het koninklijk besluit van 20 mei 2009, voor de genaamde **** op de vierde

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/06/2009 pub. 13/07/2009 numac 2009202694 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 28/06/2009 pub. 13/07/2009 numac 2009012190 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 19octies van 20 februari 2009, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de financiële bijdrage van de werkgevers in de prijs van het vervoer va type koninklijk besluit prom. 28/06/2009 pub. 13/07/2009 numac 2009202534 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 28/06/2009 pub. 13/07/2009 numac 2009202708 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 10sexies van 1 april 2009, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 10 betreffende het collectief o type koninklijk besluit prom. 28/06/2009 pub. 13/07/2009 numac 2009202711 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 99 van 20 februari 2009, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende het bezoldigingspeil van de werknemers met een handicap en ter vervanging van type koninklijk besluit prom. 28/06/2009 pub. 13/07/2009 numac 2009202743 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 97 van 20 februari 2009, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot instelling en vaststelling, voor 2009 en 2010, van de procedure van tenuitvoerlegging type koninklijk besluit prom. 28/06/2009 pub. 13/07/2009 numac 2009202744 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77quinquies van 20 februari 2009, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis van 19 december 20 type koninklijk besluit prom. 08/03/2009 pub. 13/07/2009 numac 2009000471 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende het taalexamen bedoeld in artikel 39/21, § 2, derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. type koninklijk besluit prom. 28/06/2009 pub. 13/07/2009 numac 2009202725 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 96 van 20 februari 2009, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding voor sommige werknemers die word type koninklijk besluit prom. 28/06/2009 pub. 13/07/2009 numac 2009202707 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari 2009, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de eco-cheques type koninklijk besluit prom. 10/06/2009 pub. 13/07/2009 numac 2009022335 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit in uitvoering van artikel 6, § 1bis, derde lid, van het koninklijk besluit van 18 november 1996 strekkende tot invoering van een globaal financieel beheer in het sociaal statuut der zelfstandigen, met toepassing van hoofdstuk I van type koninklijk besluit prom. 28/06/2009 pub. 13/07/2009 numac 2009202709 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100 van 1 april 2009, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende een preventief alcohol- en drugbeleid in de onderneming

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/06/2009 pub. 13/07/2009 numac 2009000472 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de examencommissie belast met het afnemen van het taalexamen bedoeld in artikel 39/21 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijde

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 13/07/2009 numac 2009031400 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, van 28 mei 2009, wordt beschermd als monument de totaliteit van de woning Durieu, gelegen Frisheidstraat 26, te Sint-Jans-Molenbeek, met inbegrip van het meubila Voor de type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 13/07/2009 numac 2009031402 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, van 28 mei 2009, wordt beschermd als monument de totaliteit van het huis Everaert, met inbegrip van het oorspronkelijke houtwerk en meubilair vast door bestemmin Voor de

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2009 pub. 13/07/2009 numac 2009035654 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder type besluit van de vlaamse regering prom. 15/05/2009 pub. 13/07/2009 numac 2009203137 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de veiligheidsconsulenten, vermeld in artikel 9 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 14/05/2009 pub. 13/07/2009 numac 2009203059 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toelating voor natuurlijke of rechtspersonen om voor gehandicapte personen te zorgen zonder dat ze door een publieke overheid erkend zijn om die activiteit uit te oefenen type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 13/07/2009 numac 2009203025 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenningsvoorwaarden voor subsidies in infrastructuur en uitrusting aan de bedrijven voor aangepast werk die erkend zijn door het "Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées"

decreet

type decreet prom. 11/05/2009 pub. 13/07/2009 numac 2009202754 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de toelating van uitzendbureaus en de controle op de private arbeidsbemiddelaars

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/07/2009 numac 2009018283 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De h type bericht prom. 30/06/2009 pub. 13/07/2009 numac 2009018274 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Bericht betreffende het toekennen van analyses en het aanvaarden van de laboratoriumresultaten. - Uitvoering van het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkennin

document

type document prom. -- pub. 13/07/2009 numac 2009024215 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Nieuwe statuten. - Benoemingen Raad van bestuur TITEL 1. - Naam, zetel, doel, duur Artikel 1. De vereniging draagt de naam « NUBEL » - NUTRIENTEN BELGIE Deze naam moet steeds door de woorden « vereniging zonder winstgevend doel », afge Art. 2. De

erratum

type erratum prom. 12/06/2009 pub. 13/07/2009 numac 2009018287 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst der bevoegde personen tot 31 mei 2009. - Erratum type erratum prom. -- pub. 13/07/2009 numac 2009018289 bron hoge raad voor de justitie Aanwerving van drie adjunct-auditeurs . - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 8 juli 2009, tweede editie, p. 47 195, moet bij punt 2, de laatste zin « Deze betrekking is voorbehouden voor een Franstalige » geschrapt worden.(...)

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 13/07/2009 numac 2009009508 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 30 juni 2009 : - is Mevr. Vander Eyden, I., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het vierde kanton Charleroi; - is de heer Wéry, A., advocaat, plaatsvervange - is de heer

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 13/07/2009 numac 2009018272 bron agence federale des medicaments et des produits de sante Vierentwintigste lijst van de geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik waarvan de vergunning voor het in de handel brengen of vergunning voor parallelinvoer of registratie geschrapt werd DENOMINATION(...) BENAMING FORME PHARMACEUTIQUE FARMACEUTI type vergunning prom. -- pub. 13/07/2009 numac 2009018271 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Vierentwintigste lijst van de geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvan de vergunning voor het in de handel brengen of vergunning voor parallelinvoer of registratie geschrapt werd DENOMINATION(...) BENAMING FORME PHARMACEUTIQUE - FARMACEUTISCHE

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 13/07/2009 numac 2009203192 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De tekst
^