B.S. Index van de publicaties van 14 juli 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 14/07/2009 numac 2009003271 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993, heeft het directie type wet prom. -- pub. 14/07/2009 numac 2009003272 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993, heeft het directie type wet prom. -- pub. 14/07/2009 numac 2009009507 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking. - Erratum In het Belgisch **** ****. 232 van 7 juli 209, ****. 46346, **** tekst van het koninklijk besluit van 18 juni 2009, voor de genaamde **** **** ****, ...,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/06/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009202623 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 november 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende h type koninklijk besluit prom. 19/06/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009202483 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende een tussentijdse regeling inzake conventioneel bru type koninklijk besluit prom. 28/06/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009018286 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de notificatie van traditionele kruidengeneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 15/05/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009024230 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische Federale Overheid voor 2009 aan de activiteiten van het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak van het publiek bij besluitvorming en toegang tot de rechter inza type koninklijk besluit prom. 19/06/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009202484 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, tot wijziging van de statuten v type koninklijk besluit prom. 28/06/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009018281 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 1996 betreffende de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong type koninklijk besluit prom. 22/06/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009011311 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende de nadere regels voor het inschrijven van niet-handelsondernemingen naar privaat recht in de Kruispuntbank van Ondernemingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2009 numac 2009203065 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 1 juli 2009 wordt aan de heer Galand Luc, op het einde van de maand september 2008, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2009 numac 2009202721 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 6 mei 2009, wordt met ingang van 1 maart 2009, aan de heer Walter De Canck, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van attaché socia De heer D type koninklijk besluit prom. 06/07/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009003268 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende hernieuwing van een mandaat van directeur van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2009 numac 2009203124 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 7 juni 2009 wordt de heer John Morren, met ingang van 1 oktober 2009, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van attaché. Het is hem vergund aanspraak op het pensioen te doen gelden. type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2009 numac 2009031389 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan de mandatarissen en personeelsleden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Bij koninklijk besluit van 26 april 2009 worden benoemd tot Ridder in de Kroonorde : De heer DE GREEF De heer ST type koninklijk besluit prom. 19/06/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009202624 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van de col type koninklijk besluit prom. 19/06/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009202621 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, tot vaststelling van het bedrag van de bijdrage aan het "Sociaal Fonds type koninklijk besluit prom. 15/06/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009202490 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit de installatie van zowel sprinklers, branddetectors, beveiligingsmateriaal en compartimentering als systemen voor rook- en warmteafvoer, gelegen op het grondgebied van Erembodeg type koninklijk besluit prom. 19/05/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009201773 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de sociale programma type koninklijk besluit prom. 19/05/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009202084 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, betreffende de halftijdse arbeid om medische re type koninklijk besluit prom. 19/05/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009202148 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van de collectieve arbeidsover type koninklijk besluit prom. 06/05/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009012167 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewes type koninklijk besluit prom. 19/05/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009202150 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, betreffende het brugpensioen voor sommige oudere mindervalide werknemers en type koninklijk besluit prom. 19/05/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009201768 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 15/06/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009202485 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende een tussentijdse regeling inzake type koninklijk besluit prom. 15/06/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009202486 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de risicogroepen in type koninklijk besluit prom. 19/05/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009202147 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2006 betreff type koninklijk besluit prom. 15/06/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009202489 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen van verwerking van slakken en afval van staalfabrieken gelegen in de gemeente Herstal en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaard type koninklijk besluit prom. 19/05/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009202058 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende het bijwonen van vergaderingen van instellingen met sociaal karak

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/07/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009202903 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie "Ondernemingsplannen" type ministerieel besluit prom. 02/07/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009021072 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot machtiging van wetenschappelijke personeelsleden bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen om de titel van afdelingshoofd ad interim te dragen type ministerieel besluit prom. 30/04/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009202751 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Minister houdende benoeming van de vakjury voor de goedkeuring van de globale concepten 2010-2013 van de instellingen voor volwassenenonderwijs van de Duitstalige Gemeenschap type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/07/2009 numac 2009202335 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Verlenging van de erkenning van een cursusmodule « aanvulling tot coördinator » van de specifieke aanvullende vorming voor coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid Bij ministerieel besluit van 6 april 2009 wordt de erkenning van de cursusmo type ministerieel besluit prom. 02/07/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009021073 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 oktober 2008 betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen type ministerieel besluit prom. 28/06/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009018282 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit houdende vaststelling van de prijs van het bloed en de labiele bloedderivaten type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/07/2009 numac 2009202334 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Erkenning van cursus en examen van de specifieke aanvullende vorming voor coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid Bij ministerieel besluit van 6 april 2009 wordt de erkenning van de cursus niveau B van de specifieke aanvullende vo

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 14/07/2009 numac 2009031405 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 mei 2009 wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de totaliteit van het huis Bedoret en zijn tuin, met inbegrip van het meubilair onro Voor de

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/05/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009203086 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de procedure voor de erkenning van de landelijk georganiseerde jeugdverenigingen en de regels inzake de toekenning van subsidies aan jeugdverenigingen en de toekenning van de prijs voor het gemeentelijk jeu type besluit van de vlaamse regering prom. 15/05/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009203088 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de beveiliging van de toegang bij kinderopvangvoorzieningen type besluit van de vlaamse regering prom. 15/05/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009035665 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 14/07/2009 numac 2009203049 bron waalse overheidsdienst Openbare huisvestingsmaatschappijen Bij besluit van de Waalse Regering van 23 november 2009, dat in werking treedt op 23 april 2009, wordt Mevr. Monique Misenga aangewezen als bestuurder die het Gewest bij de openbare huisvestingsmaatschappij & Bij bes type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009203047 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2003 houdende sectorale voorwaarden i.v.m. de groeven en hun bijhorigheden type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009203060 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 mei 2007 tot vaststelling van de personeelsformatie van het "Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique" type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009027129 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de toegang tot het beroep van ondernemer van personenvervoer over de weg voor geregelde vervoerdiensten en gespecialiseerde geregelde vervoerdiensten type besluit van de waalse regering prom. 29/01/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009203083 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de controle op de samenstelling van melk, de betaling van melk door de kopers aan de producenten en de erkenning van de interprofessionele organismen type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009203071 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de maximumprijzen voor het vervoer met taxi's type besluit van de waalse regering prom. 30/04/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009203045 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de vergoedingen en toelagen in de Natura 2000-locaties

decreet

type decreet prom. 25/05/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009203077 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap type decreet prom. 27/04/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009202405 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met volkenrechtelijke verdragen : 1) Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Montenegro, anderzijds, en de Slotakte, gedaan te Luxemburg, op 15 okto type decreet prom. 27/04/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009203078 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet ter goedkeuring van het het Samenwerkingsakkoord van 22 januari 2009 tussen de Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest over de protestantse kerkfabrieken die tegelijkertijd actief zijn in de Duitstalige Gemeenschap en in het Waalse Gewest

bericht

type bericht prom. 07/07/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009000476 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht aan de Dames en Heren Burgemeesters van het Rijk betreffende het specifieke geval van het terugkeervisum afgeleverd tijdens de zomervakantie van 2009 aan de vreemdelingen die naar België terugkeren om hun procedure voor gezinshereniging die inges type bericht prom. -- pub. 14/07/2009 numac 2009018284 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer André Halbrecq heeft de nietigverklaring gevorderd Dit be type bericht prom. -- pub. 14/07/2009 numac 2009018285 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Mevrn. Marianne Jacobs, Gaëlle Mormal, Laurence Kersten, G Deze z

document

type document prom. -- pub. 14/07/2009 numac 2009203073 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven Bij besluit van de Directeur-generaal van 12 juni 2009, dat uitwerking heef wordt de h type document prom. -- pub. 14/07/2009 numac 2009009499 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Nationale Orden Bij koninklijk besluiten van 18 mei 2008 worden benoemd op datum van 8 april 2005 : - tot Commandeur in de Leopoldsorde : De heer Freddy GAZAN, Adjunct-adviseur-generaal. Hij zal het burgerlijk erete - tot Commandeur type document prom. -- pub. 14/07/2009 numac 2009009498 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Nationale Orden Bij koninklijk besluiten van 21 en 27 mei 2008 worden benoemd op datum van 15 november 2005 : - tot Commandeur in de Orde van Leopold II : Mevr. Godelieve VAN DE VELDE, Adviseur. - tot Officier in de De heer Geert DE type document prom. -- pub. 14/07/2009 numac 2009011312 bron belgisch interventie- en restitutiebureau Aanstelling van een wnd. adviseur bij het B.I.R.B. Bij besluit van de raad van bestuur, d.d. 26 juni 2009, wordt de heer Philippe Hermkens, attaché bij het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, voor het uitoefenen van de hogere functie van Het be type document prom. 16/06/2008 pub. 14/07/2009 numac 2008033109 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot vaststelling van kerncompetenties en referentiekaders in het onderwijs

erratum

type erratum prom. -- pub. 14/07/2009 numac 2009018273 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Drieëntwintigste lijst van de geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvan de registratie geschrapt werd. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 22 december 2008, in de drieentwintigste lijst van geneesmiddelen voor menselijk gebruik waar In het Bel type erratum prom. 24/12/2008 pub. 14/07/2009 numac 2009003269 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 420 van de programmawet van 27 december 2004. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/07/2009 numac 2009000475 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit, d.d. 3 juli 2009, wordt Mevr. Merckx, Gwen, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie van de politiezone Rupel, met ingang van 1 april 2009.

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 02/04/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009031384 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2008/1561 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende de toepassing van het decreet van 22 maart 2007 betreffende het te voeren beleid inzake de huisvesting en het onthaal van bejaarden

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 14/07/2009 numac 2009009514 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 28 juni 2009 is benoemd tot griffier bij de rechtbank van koophandel te Gent, Mevr. Geldof, M. Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging. Bij ministerieel besluit van 2 j Bij ministerieel

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 14/07/2009 numac 2009202777 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeits-verzekering. - Personeel. - Benoemingen tot de klasse A3 bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij koninklijk besluit van 31 mei 2009, wordt dhr. Colla Francis, stagedoend attaché ge Betrokk

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 14/07/2009 numac 2009203139 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige administratief assistenten, algemene functie, kwalificatiegroep 1. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige administratief assistenten, algemene functie, kwalificatiegroep 1 (niveau 2)(...) Er zijn 393

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 14/07/2009 numac 2009043007 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepspersonenvervoer over de weg mede (on(...)

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 14/07/2009 numac 2009054731 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Coune, Rita Coune, Rita Marcelle Ghislaine, ongehuwd, geboren te Namen op 14 november Alvorens te
^