B.S. Index van de publicaties van 16 juli 2009

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/07/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009022346 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 3°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineer type koninklijk besluit prom. 19/05/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009201913 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij : a) het koninklijk besluit van 10 december 2008 waarbij de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het nationaal akkoord 2007 type koninklijk besluit prom. 28/06/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009202626 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het bekleden van een metalen substraat met een verfsysteem door middel van een continu lakprocédé, gelegen op het grondgebied van Geel en die onder het Paritair Comité voor d type koninklijk besluit prom. 07/06/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009202409 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, tot vaststelling van een schadevergoeding wegens het verlies van de me type koninklijk besluit prom. 28/06/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009202720 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren, gelegen op het grondgebied van Seraing en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden wa type koninklijk besluit prom. 07/06/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009202408 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommi type koninklijk besluit prom. 28/06/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009202682 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de betonindustri type koninklijk besluit prom. 28/06/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009202627 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit de fabricatie en alle verrichtingen met betrekking tot de aankoop, verwerking, verkoop, het opslaan, de financiering, de invoer, uitvoer en doorvoer, die rechtstreeks of onrecht type koninklijk besluit prom. 28/06/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009202613 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het vervaardigen van metalen componenten en constructies met specialisatie in buizen voor de vrachtwagen- en offroadindustrie gelegen op het grondgebied van Erembodegem en die o type koninklijk besluit prom. 28/06/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009202614 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit verpakking en logistiek beheer voor de staalnijverheid gelegen op het grondgebied van Geel en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw resso type koninklijk besluit prom. 28/06/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009202681 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit scheepsherstelling, gelegen in het Antwerps havengebied en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronde type koninklijk besluit prom. 28/06/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009202612 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen gelegen op het grondgebied van Roeselare en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens type koninklijk besluit prom. 28/06/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009202628 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen gelegen op het grondgebied van Turnhout en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens e type koninklijk besluit prom. 07/06/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009024218 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële Staatstussenkomst voor het jaar 2009 voor de werking van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2009 numac 2009203046 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 28 juni 2009, wordt aan de heer VANDENPLAS Claude, op het einde van de maand mei 2009, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt van w type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2009 numac 2009014187 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 28 juni 2009 wordt de heer Koen Van Den Borre, klasse A1, met de titel van attaché, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse naar de klasse A3, met de titel van adviseur, in het Nederlan Een be type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2009 numac 2009000402 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 6 juni 2009 zijn de hierna vermelde Leden van het Europees Parlement bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Grootofficier De heer GROSCH Mathieu, Lid van het Europees Parlement Mevr. NEYTS-U Commandeur De heer type koninklijk besluit prom. 13/02/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009200406 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2007 gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de toekenning en wijze van uitkering van aanvullende sociale voordelen en type koninklijk besluit prom. 19/05/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009202057 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereen type koninklijk besluit prom. 19/05/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009202152 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de permanente vorming in de subsector voor verhuisonderne type koninklijk besluit prom. 15/07/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009021075 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit. - Regering. - Ontslagen type koninklijk besluit prom. 10/12/2008 pub. 16/07/2009 numac 2008204436 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende het statuut der vakbondsafgevaardigden type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2009 numac 2009009518 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden Islamitische Eredienst. - Plaatsen van imams Bij koninklijk besluit van 29 juni 2009 worden een plaats van imam eerste in rang, een plaats van imam tweede in rang en een plaats Een plaats type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009002048 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 maart 2001 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis, voorgeschreven bij artikel 53 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuursz type koninklijk besluit prom. 06/02/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009200270 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de loonvorming type koninklijk besluit prom. 13/02/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009200330 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 mei 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de invoering van het recht op de aanmoedigingspr type koninklijk besluit prom. 19/05/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009202135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, tot wijziging van de collectieve arbeidsov type koninklijk besluit prom. 19/05/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009202134 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 januari 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de exploitatie van bioscoopzalen, betreffende het voltijds conventioneel brugpensioen vanaf 56 type koninklijk besluit prom. 13/02/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009200331 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, tot toekenning van een sociaal voordeel door het « Fo type koninklijk besluit prom. 19/05/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009202151 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende het statuut van de zonale busb

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/06/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009035661 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de steunbedragen voor het landbouwdeel uit het Herstructureringsfonds van de suikerindustrie type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/07/2009 numac 2009031392 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekendmaking bij uittreksel van het besluit houdende erkenning van bevoegde firma's voor de uitoefening van de controle en het onderhoud van de verwarmingsinstallaties gevoed met vloeibare brandstof Worden krachtens artikel 70 van de ordonnantie Bij Min type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/07/2009 numac 2009031391 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekendmaking bij uittreksel van het besluit houdende erkenning van bevoegde technici voor de uitvoering van de verbrandingscontrole en het onderhoud van de verwarmingsinstallaties gevoed met vloeibare brandstof Worden krachtens artikel 70 van de Bij min type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/07/2009 numac 2009007147 bron ministerie van landsverdediging Instituut voor veteranen. - Nationaal instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers Bevorderingen Bij ministerieel besluit nr. 89017 van 2 juni 2009, wordt op 1 november 2008, de heer Raymond Renkens door verhogi Bij ministeriee

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/04/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009031375 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een algemene subsidie van 14.832.172,56 euro aan 18 Brusselse gemeenten, in het kader van het Brusselse preventie- en buurtbeleid, voor het jaar 2009 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 16/07/2009 numac 2009031401 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Pensioenen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, van 7 juli 2008, wordt de heer Dehaut, Philippe, attaché bij het Bestuur Economie en Werkgelegenheid /Economische Betrekking, gemachtigd aanspraak te maken o(...) Bij beslui

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/05/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009203091 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het decreet van 18 juli 2008 tot wijziging van het decreet van 21 maart 2003 betreffende de armoedebestrijding type besluit van de vlaamse regering prom. 19/06/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009035666 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot het overnemen van de verplichtingen inzake plan-milieueffectrapportage over ruimtelijke uitvoeringsplannen van de bevoegde overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009203186 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/06/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009203084 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een personeelslid dat moet toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en Commun de Charleroi" type besluit van de waalse regering prom. 14/05/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009203062 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 maart 2009 tot aanwijzing van de leden van de raad van bestuur van de openbare vervoersmaatschappij Luik-Verviers type besluit van de waalse regering prom. 18/06/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009203080 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een personeelslid dat moet toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de « Société de Transport en commun du Brabant wallon » type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009203194 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de datum van inwerkingtreding van het decreet van 30 april 2009 houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffe type besluit van de waalse regering prom. 13/07/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009027135 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten

decreet

type decreet prom. 30/04/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009203164 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de opvang en de huisvesting van bejaarde personen type decreet prom. 30/04/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009035656 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwalificatiestructuur type decreet prom. 30/04/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009203193 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord gesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de oprichting van de "Service francophone des Métiers et des Qualifications"

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/07/2009 numac 2009002047 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Bericht over de erkenning van vakorganisaties. - Uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel Bekendmaking bedoeld in artikel 7,

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009029373 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het volume van de administratieve werkgelegenheid binnen het Overheidsbedrijf voor de Nieuwe Informatie- en Communicatietechnologieën van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009029369 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende vaststelling van de personeelsformatie voor de loopbaan "buitenlandse dienst" van Wallonie-Bruxelles International type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/04/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009029367 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen met toepassing van artikel 36 van het decreet van 19 februari 2009 houdende diverse maatregelen, inzonderheid inzake de statuten en de bekwaamheidsbewijzen voor de personeelsleden van het hoger ond type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009029366 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de weddeschaal van het ambt van boekhouder van de door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijsinrichtingen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009029364 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het model van de partnerschapsovereenkomst tussen de P.M.S.-centra, ter uitvoering van artikel 10, § 3, van het decreet van 19 februari 2009 tot organisatie van de gedifferentieer

erratum

type erratum prom. 08/05/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009035673 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de diepe ondergrond. - Erratum

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 16/07/2009 numac 2009002037 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 27 april 2009, wordt Mevr. Véronique Wathieu, tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A3 met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie in een betrekking van Bij ko type benoemingen prom. -- pub. 16/07/2009 numac 2009014179 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 juni 2009 wordt de heer Cédric Bossut vast benoemd in de klasse A3, met de titel van adviseur, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Franse taalkader, met ranginneming Overeen

lijst

type lijst prom. 29/06/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009011303 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type lijst prom. 29/06/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009011302 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 16/07/2009 numac 2009022360 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Raad van State. - Vernietiging Het arrest nr. 193.942 uitgesproken door de Raad van State op 8 juni 2009, vernietigt het koninklijk besluit van 1 september 2006 houdende de aanduiding van de heer GUBBELS als titularis van een managementfunctie N

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 16/07/2009 numac 2009031398 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als EPB-adviseur, rechtspersoon Bij beslissing van 14 mei 2009, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de NV AXIS ENGINEERING, met maatschappelijke zetel Tuinbouwersstraat 103, te 1020 Brussel, met ondernemingsnummer 0426.068.04 De erke type erkenning prom. -- pub. 16/07/2009 numac 2009031399 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als EPB-adviseur, natuurlijke persoon Bij beslissing van 14 mei 2009, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de heer WIERUSZ-KOWALSKI, Piotr, gedomicilieerd Keerkringenlaan, te 1190 Brussel, erkend als EPB-adviseur, natuurlijk De erke

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 16/07/2009 numac 2009203204 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige medewerkers "conceptuele aansturing en beleidsondersteuning" Justitiehuizen Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige medewerkers "conceptuele aansturing en beleidsondersteunin Er zijn 30 geslaagden. type bericht van selor prom. -- pub. 16/07/2009 numac 2009203205 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige medewerkers "conceptuele aansturing en beleidsondersteuning" Justitiehuizen Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige medewerkers "conceptuele aansturing en beleidson Er zijn 30 geslaagden. (...)

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 16/07/2009 numac 2009014176 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Agrém type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 16/07/2009 numac 2009014180 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Agrém type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 16/07/2009 numac 2009014177 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Rijschool « De Rijschool » nr. 2545, erkend volgens het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 16/07/2009 numac 2009014178 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen « Rijschool Eeman » nr. 2585, erkend volgens het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het be

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 16/07/2009 numac 2009054677 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Baille, René De heer Baille, René Julius, geboren te Vilvoorde op 24 februari 1922, w Alvorens te
^