B.S. Index van de publicaties van 17 juli 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 17/07/2009 numac 2009011316 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek, artikel 21sexies ingevoegd bij de wet van 22 december 2008 houdende diverse bepalingen , artikel 91 Aanduiding van de bevoegde ambtenaren om administratieve geldboeten op te leggen Ov(...) Door een

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/07/2009 pub. 17/07/2009 numac 2009021076 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit. - Regering. - Ontslagen type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/07/2009 numac 2009203064 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Administratieve Commissie bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. - Hernieuwing van een mandaat Bij koninklijk besluit van 1 juli 2009 wordt, vanaf 7 mei 2009, voor als ver type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/07/2009 numac 2009203138 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Eervolle ontslagen Bij koninklijk besluit van 28 juni 2009, wordt met ingang van 1 juli 2009, aan de heer Lesaffer, Marc, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van attaché g De heer L type koninklijk besluit prom. 06/07/2009 pub. 17/07/2009 numac 2009011315 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit tot vaststelling van het beheerscontract van het « Fonds ter reductie van de globale energiekost » type koninklijk besluit prom. 30/06/2009 pub. 17/07/2009 numac 2009011293 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juni 2006 betreffende meetinstrumenten type koninklijk besluit prom. 06/07/2009 pub. 17/07/2009 numac 2009011314 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk Besluit van 9 maart 2006 tot vaststelling van de statuten van het « Fonds ter reductie van de globale energiekost » type koninklijk besluit prom. 02/07/2009 pub. 17/07/2009 numac 2009024071 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 inzake het voorkomen van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur type koninklijk besluit prom. 28/06/2009 pub. 17/07/2009 numac 2009022334 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35 en artikel 35bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verz type koninklijk besluit prom. 19/05/2009 pub. 17/07/2009 numac 2009012207 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 17/07/2009 pub. 17/07/2009 numac 2009021077 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot benoeming van de Regeringscommissaris, toegevoegd aan de Minister van Begroting, en tot bepaling van zijn opdracht type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 17/07/2009 numac 2009003278 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, inzake energie in uitvoering van het economische herstelplan type koninklijk besluit prom. 09/06/2009 pub. 17/07/2009 numac 2009024234 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 250 euro aan de VZW Greenpeace Belgium type koninklijk besluit prom. 19/05/2009 pub. 17/07/2009 numac 2009201767 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 20 oktober 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf type koninklijk besluit prom. 01/07/2009 pub. 17/07/2009 numac 2009202811 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2000, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, betreffende het conventioneel brugpensioen op 58 jaar

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/07/2009 pub. 17/07/2009 numac 2009024228 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van de Raad van de Tandheelkunde

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/04/2009 pub. 17/07/2009 numac 2009027128 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende goedkeuring van het plan voor ontvangst en verwerking van de afvalstoffen van de Haven van Luik type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 17/07/2009 numac 2009203081 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanneming van de lijst van de ontwerpen van gemeentelijke plannen van aanleg overeenkomstig artikel 49bis van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 17/07/2009 numac 2009203063 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de bij de Regering ingestelde beroepen

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/07/2009 numac 2009018280 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Guido Nijs, Sylvia Nijs, Richard Custers, Jacqueline Timp Dit besl type bericht prom. -- pub. 17/07/2009 numac 2009018278 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Filip De Bodt, wonende te 9550 Herzele, Evendael 27 en de Deze zaa type bericht prom. -- pub. 17/07/2009 numac 2009018279 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De gemeente Diepenbeek, vertegenwoordigd door het college Deze zaa type bericht prom. -- pub. 17/07/2009 numac 2009018277 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De gemeente Hechtel-Eksel, vertegenwoordigd door haar col Dit besl type bericht prom. -- pub. 17/07/2009 numac 2009018276 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State BVBA Multogas Service, met zetel te 1000 Brussel, Akenkaa Dit besl

bijakte

type bijakte prom. -- pub. 17/07/2009 numac 2009003274 bron federale overheidsdienst financien Aanhangsel bij de overeenkomst van 30 juni 2005 tot vaststelling van de regels voor de toepassing van het artikel 30 van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België Tussen de Belgische S Gelet

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 17/07/2009 numac 2009018265 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 20 mei 2009 wordt Mevr. Laloup, Marleen, met ingang van 1 februari 2009, op het Nederlands taalkader, in vast dienstverband benoemd met de titel van attaché bij het Federaal Agentschap voor Ge

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 17/07/2009 numac 2009203066 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria. - Koninklijk besluit van 31 maart 1992 Bij ministerieel besluit van 17 april 2009 is het laboratorium van de BVBA Bureau De Fonseca, Rozenhoflaan 1, te 1860 Meise, erken GROEP

erkenning

type erkenning prom. 10/07/2009 pub. 17/07/2009 numac 2009018297 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 17/07/2009 numac 2009009520 bron rechterlijke macht Hof van Cassatie Het hof, verenigd in algemene vergadering op 5 juni 2009, heeft de heer Huybrechts, L., raadsheer in het Hof van Cassatie, aangewezen tot afdelingsvoorzitter in dit Hof, voor een termijn met ingang van 25 juni 2009 en eindigend

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. -- pub. 17/07/2009 numac 2009203229 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Personeel. - Eervol ontslag Bij besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 28 mei 2009, wordt, met ingang van 1 juni 2009, eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer Jean-Claude Reding, geboren te Büllingen op 18 mei 1949

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 17/07/2009 numac 2009203249 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige vertalers Nederlands-Frans-Duits. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige vertalers Nederlands-Frans-Duits (niveau A) voor de FOD Sociale Zekerheid (ANG09006) werd afgeslote(...) Er zijn 4 ge type bericht van selor prom. -- pub. 17/07/2009 numac 2009203271 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juridisch assistenten. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige juridisch assistenten (niveau B) voor het RIZIV (ANG08886) werd afgesloten op 26 juni 2009. Er zijn 5 gesl(...) type bericht van selor prom. -- pub. 17/07/2009 numac 2009203244 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige verantwoordelijken onthaal en informatie (niveau C) voor alle federale overheidsdiensten (FOD's), instellingen van openbaar nut, van sociale zekerheid, van wetenschappelijk onderzoek en het Minister(...) Deze type bericht van selor prom. -- pub. 17/07/2009 numac 2009203248 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige dossierbeheerders Bevolking en Instellingen. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige dossierbeheerders Bevolking en Instellingen (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (A(...) Er zijn 14 type bericht van selor prom. -- pub. 17/07/2009 numac 2009203270 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR-deskundigen Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR-deskundigen (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG08861) werd afgesloten op 7 juli 2009. Er zijn 7 geslaa(...) type bericht van selor prom. -- pub. 17/07/2009 numac 2009203247 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige deskundigen Pensioenbegroting. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige deskundigen Pensioenbegroting (niveau B) voor de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) (AFG08897) werd af(...) Er zijn 6

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 17/07/2009 numac 2009014183 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Agrém type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 17/07/2009 numac 2009014185 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+ Numé
^