B.S. Index van de publicaties van 27 juli 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 27/07/2009 numac 2009203028 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 89/2009 van 28 mei 2009 Rolnummer 4485 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 39 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, gesteld door de Arbeidsrechtbank te Kortrijk. Het Grondwett samengesteld type wet prom. -- pub. 27/07/2009 numac 2009003284 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor fusie tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen (...) Ingevolge artikel 31 van de wet van 22 maart 1993 is iedere overdracht tussen kredietinstellingen o(...

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/06/2009 pub. 27/07/2009 numac 2009000441 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2003 betreffende de eindejaarstoelage voor de leden van de openbare brandweerdiensten type koninklijk besluit prom. 10/03/2009 pub. 27/07/2009 numac 2009000485 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de kledij van sommige personeelsleden van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 27/07/2009 numac 2009000497 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 1 juni 2007 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/07/2009 numac 2009011309 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 11 januari 2009 wordt aan Mevr. Josette Dekeyzer, adviseur-generaal, tweetalig adjunct bij de Stafdienst Budget en Beheerscontrole, met ingang van 1 september 2009, eervol onts Mevr. De type koninklijk besluit prom. 03/07/2009 pub. 27/07/2009 numac 2009024244 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 2007 houdende de benoeming van de leden van het Adviescomité voor de beoordelingsprocedure van de gevolgen van de plannen en de programma's die aanzienlijke effecten kunnen hebb

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/04/2009 pub. 27/07/2009 numac 2009203317 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 15 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/07/2009 numac 2009015108 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Attachés voor Internationale Samenwerking Overplaatsingen. - Eervol ontslag Bij het ministerieel besluit van 4 maart 2008 werd de heer Johan Debar ontheven uit zijn functie van Raad voor Ontwikkelingssamenwerking bij de Permanente Vertegenwoo Bij minis type ministerieel besluit prom. 23/04/2009 pub. 27/07/2009 numac 2009203316 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 04 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 15/04/2009 pub. 27/07/2009 numac 2009203315 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 12 en 11 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 15/04/2009 pub. 27/07/2009 numac 2009203314 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11, 12, 13, 14, 15 en 21 van organisatieafdelingen 17 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 01/07/2009 pub. 27/07/2009 numac 2009024231 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 februari 1999 betreffende de handel en het gebruik van producten die bestemd zijn voor het voederen van dieren

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 27/07/2009 numac 2009031408 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, van 4 juni 2009, wordt beschermd als monument de totaliteit - uitgezonderd de technische installaties - van het zwembad van Sint-Joost-ten-Node, gelegen Sint-Fra Bijlage type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 27/07/2009 numac 2009031409 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, van 4 juni 2009, wordt beschermd als monument de totaliteit van het gebouw gelegen André Van Hasseltstraat 32 en de voorgevel en de bedaking van het gebouw geleg Bijlage

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 27/07/2009 numac 2009035698 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de opheffing van de polder Niel-Wullebeek-Schelle

decreet

type decreet prom. 26/03/2009 pub. 27/07/2009 numac 2009029379 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 17 juli 2002 houdende hervorming van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », afgekort « O.N.E. » en van het decreet van 3 juli 2003 betreffende de coördinatie van de opvang van de kinderen tijdens

document

type document prom. -- pub. 27/07/2009 numac 2009015107 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Overplaatsingen Bij ministeriële besluiten van 4 maart 2008 werden de hiernavermelde ambtenaren ontheven uit hun functie vermeld onder hun naam en toegevoegd aan het hoofdbestuur : de heren : Bernard Quintin, Ambass Antoine Evra

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 27/07/2009 numac 2009029380 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 1991 tot vaststelling van de gelijkwaardigheid van de diploma's uitgereikt in het Onderwijs voor Sociale Promoti type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 27/07/2009 numac 2009029378 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de procedure tot goedkeuring van fusies tussen Hogere Kunstscholen

erratum

type erratum prom. 26/04/2009 pub. 27/07/2009 numac 2009022349 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Erratum type erratum prom. 21/11/2008 pub. 27/07/2009 numac 2009002053 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten. - Errata

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 27/07/2009 numac 2009009541 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 15 juli 2009 : - is de heer Wittouck, K., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, aangewezen tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank voor een termijn van één jaar met - is de type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 27/07/2009 numac 2009009540 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 15 juli 2009 is de heer Hendrickx, H., ererechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II.

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 27/07/2009 numac 2009009511 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Justitiehuizen Personeel. - Bevorderingen en benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 mei 2009, wordt Mevr. César Marie, justitieel technisch deskundige bij het justitiehuis te Namen, geboren te Leuven op 20 maart 1963, De vakric

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 27/07/2009 numac 2009015103 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 14 juli 2009 hebben H.E. de Heer Alejandro Gonzalez Pons, de Heer Sonam Tobden Ragbye, de Heer Antonio Guillermo Garcia Danglades, de Heer Henri Mova Sakanyi, de Heer Jun Yokota en Zijne Hoogwaardige Excellen H.E. wer

erkenning

type erkenning prom. 17/07/2009 pub. 27/07/2009 numac 2009018275 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 27/07/2009 numac 2009203029 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 90/2009 van 28 mei 2009 Rolnummer 4508 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 44 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, gesteld door Het Grondw

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 27/07/2009 numac 2009054735 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Tordeur, Louis Tordeur, Louis, echtgescheiden van Heuchon, Dominique, geboren te Gosse Alvorens te be
^