B.S. Index van de publicaties van 31 juli 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 31/07/2009 numac 2009202822 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 103/2009 van 18 juni 2009 Rolnummer 4486 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 21 december 2007 tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen wat Het Grondwe type wet prom. -- pub. 31/07/2009 numac 2009203292 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 95/2009 van 4 juni 2009 Rolnummer 4502 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 30, tweede lid, van de wet van 7 mei 1999 « op de gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de arbeidsvoor Het Grond type wet prom. 12/07/2009 pub. 31/07/2009 numac 2009203283 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet tot wijziging van artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof type wet prom. -- pub. 31/07/2009 numac 2009040702 bron federale overheidsdienst financien Nationale Kas voor Rampenschade Financiële toestand van het jaar 2008 Gepubliceerd krachtens de bepalingen van artikel 40 van de wet van 12 juli 1976 type wet prom. 19/02/2009 pub. 31/07/2009 numac 2009015042 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Wijziging aan het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, aangenomen te Almaty op 27 mei 2005 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2009 numac 2009007139 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de aanvullingsofficieren luchtverkeersleider naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 7564 van 18 mei 2009, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de Hij gaa type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2009 numac 2009007149 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Verandering van anciënniteit Bij koninklijk besluit nr. 7577 van 31 mei 2009, ingevolge haar tijdelijke ambtsontheffing voor de duur van 41 maanden en 24 dagen, vanaf 1 november 2005, wordt de datum van anciënniteit in de g Voor type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2009 numac 2009007162 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van reserveofficieren gesproten uit de werving van kandidaat-reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 7597 van 29 juni 2009, worden de kandidaten-reserveofficieren ****. Van Loven en ****. ****, op 1 december 200 type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2009 numac 2009007134 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** van macht Bij koninklijk besluit ****. 7556 van 29 april 2009 wordt kapitein ****. **** op haar aanvraag, met haar graad en haar anciënniteit, overgeplaatst van het korps van de logistiek van de landmacht naar het **** **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2009 numac 2009007151 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Aanstelling van kandidaat-**** in de **** **** koninklijk besluit ****. 7579 van 31 mei 2009 : Landmacht Worden de aangestelde adjudanten kandidaat-**** van wie de namen volgen, op 1 **** S. ****, ****. type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2009 numac 2009007168 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Ontslag Bij koninklijk besluit ****. 7601 van 1 juli 2009 : Wordt generaal-majoor van het vliegwezen ****. ****, op 1 juli 2009 ontslagen uit het ambt van directeur-generaal van het Koninklijk Hoger Instituut type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2009 numac 2009007160 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Toelating van hulpofficieren tot de categorie van de reserveofficieren van de krijgsmacht Bij koninklijk besluit ****. 7592 van 29 juni 2009 : **** kapitein-commandant vlieger ****. **** ****, van rechtswege toegelaten, met zijn Wordt **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2009 numac 2009007167 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie Bij koninklijk besluit ****. 7602 van 1 juli 2009 : Wordt luitenant-generaal ****. **** ****, op 1 april 2009 toegelaten de titel van Ere-Vleugeladjudant van de Koning te dragen; Wordt luitenant-generaal **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2009 numac 2009007155 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 7585 van 11 juni 2009, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren Hij gaat op de type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2009 numac 2009007136 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Toekenning van de Medaille van Verdienste Bij koninklijk besluit ****. 7558 van 29 april 2009, wordt de Medaille van Verdienste verleend : Aan adjudanten ****. ****, ****. Boon en ****. Aan eerste me type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2009 numac 2009007137 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Veranderingen van anciënniteit Bij koninklijk besluit nr. 7559 van 7 mei 2009, ingevolge haar tijdelijke ambtsontheffing voor de duur van 12 maanden, vanaf 1 april 2008, wordt de datum van anciënniteit in de graad van luite Voor type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2009 numac 2009007152 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Overgang van het kader van de aanvullingsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 7581 van 7 juni 2009, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de aanvullingsoffi Hij gaat op de type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2009 numac 2009007148 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Toekenning van het Militair Ereteken Bij koninklijk besluit ****. 7576 van 31 mei 2009, wordt het Militair Ereteken van tweede klasse wegens een daad van moed of toewijding verleend **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2009 numac 2009007150 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Toekenning van het Militair Ereteken Bij koninklijk besluit ****. 7578 van 31 mei 2009, wordt het Militair Ereteken van tweede klasse, voor buitengewone diensten, toegekend aan eerste type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2009 numac 2009007145 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel. - **** **** koninklijk besluit ****. 7572 van 18 mei 2009, worden ontslagen uit het ambt van militair **** van de Koninklijke Militaire School: Op 1 september 2005, kapitein-**** **** 21 **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2009 numac 2009007135 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 7557 van 29 april 2009 wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren b Hij gaat op de type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2009 numac 2009007159 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Heropname van een reserveofficier in het kader van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 7591 van 18 juni 2009, wordt reservekapitein-commandant vlieger T. Fabre, op zijn aanvraag met zijn graad, heropgenomen Wordt de datu type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2009 numac 2009007156 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Veranderingen van anciënniteit Bij koninklijk besluit ****. 7586 van 11 juni 2009, ingevolge zijn tijdelijke **** voor de duur van 8 maanden, vanaf 1 september 2008, wordt de datum van anciënniteit in de graad van **** **** type koninklijk besluit prom. 06/07/2009 pub. 31/07/2009 numac 2009024235 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 2005 betreffende de identificatie en de encodering van de paarden in een centrale gegevensbank type koninklijk besluit prom. 17/07/2009 pub. 31/07/2009 numac 2009022372 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2009 numac 2009022375 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Toekenning van de managementfunctie van directeur-generaal bij de Dienst voor Uitkeringen Bij koninklijk besluit van 16 juli 2009, dat in werking treedt op 15 oktober 2009, Het ber type koninklijk besluit prom. 19/06/2009 pub. 31/07/2009 numac 2009024236 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu - Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Centrum voor Informatie en Onderzoek omtrent Voedselintolerantie en -hygiëne voor de uitwerking van brochures, de verbetering van zijn internetsite en de uitwerking van een specifieke rubr type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2009 numac 2009007141 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 7566 van 18 mei 2009 : Wordt benoemd tot Commandeur in de Leopoldsorde : De heer Etienne-Bawin, Daniel, adviseur. Worden benoemd tot Ridder in de Mevrn. : Bogaerts, type koninklijk besluit prom. 07/06/2009 pub. 31/07/2009 numac 2009024237 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de samenstelling en de werkwijze van de Adviesraad inzake voedingsbeleid en gebruik van andere consumptieproducten type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2009 numac 2009007138 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Ontslagen Bij koninklijk besluit nr. 7561 van 7 maart 2009, wordt de heer Jozef Leppens, op 1 september 2009 eervol ontslag uit zijn ambt van attaché verleend, met aanspraak op een rustpensioen. Hij wordt gemachtigd de tite Bij koni type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2009 numac 2009007140 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Ontslag Bij koninklijk besluit nr. 7565 van 18 mei 2009, wordt de heer Irénée Heyse, op 1 juli 2008 eervol ontslag uit zijn ambt van hoogleraar aan de Koninklijke Militaire School verleend, met aanspraak op een rustpensioen. type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 31/07/2009 numac 2009003261 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de intrestbonificatie voor leningovereenkomsten bestemd voor de financiering van energiebesparende uitgaven type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2009 numac 2009007158 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Verandering van anciënniteit Bij koninklijk besluit nr. 7590 van 18 juni 2009, ingevolge zijn tijdelijke ambtsontheffing voor de duur van 12 maanden, vanaf 1 april 2008, wordt de datum van anciënniteit in de graad van Voor type koninklijk besluit prom. 17/07/2009 pub. 31/07/2009 numac 2009024252 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/09/1997 pub. 31/07/2009 numac 2009203395 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat "Thier Pirard" type ministerieel besluit prom. 22/09/1997 pub. 31/07/2009 numac 2009203399 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat "Caves de l'ancien Château médiéval de Beaumont" type ministerieel besluit prom. 22/09/1997 pub. 31/07/2009 numac 2009203397 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat "Rechtervenn" type ministerieel besluit prom. 22/09/1997 pub. 31/07/2009 numac 2009203398 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat "Ile d'Androssart" type ministerieel besluit prom. 22/09/1997 pub. 31/07/2009 numac 2009203401 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat "Magery" type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/07/2009 numac 2009203464 bron waalse overheidsdienst Water Bij ministerieel besluit nr. H/C.12.9.306 van 2 juni 2009 is het instappen en uitstappen uit de vaartuigen bedoeld in artikel 1 van het besluit van de Waalse Regering van 30 juni 1994 tot regeling van het verkeer van vaartuigen en duikers Bij mini type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/07/2009 numac 2009203453 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 19 juni 2009 wordt de "SPRL Laboratoire d'Analyses médicales Jacquemotte" vanaf 19 juni 2009 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van klasse B2 Bij ministerieel type ministerieel besluit prom. 22/09/1997 pub. 31/07/2009 numac 2009203396 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat "Fagne Coirlet" type ministerieel besluit prom. 02/06/2009 pub. 31/07/2009 numac 2009203339 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 13 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 26/05/2009 pub. 31/07/2009 numac 2009203336 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 21 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 23/06/2009 pub. 31/07/2009 numac 2009007166 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 juni 2008 houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 25/05/2009 pub. 31/07/2009 numac 2009203335 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 28/05/2009 pub. 31/07/2009 numac 2009203338 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 02 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 16/07/2009 pub. 31/07/2009 numac 2009011325 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Raad voor de Intellectuele Eigendom type ministerieel besluit prom. 28/05/2009 pub. 31/07/2009 numac 2009203337 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2009 type ministerieel besluit prom. 30/07/2009 pub. 31/07/2009 numac 2009003299 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 22/09/1997 pub. 31/07/2009 numac 2009203402 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat "La Platinerie" type ministerieel besluit prom. 27/07/2009 pub. 31/07/2009 numac 2009003297 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 31/07/2009 numac 2009035699 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning en subsidiëring van de gelijkebehandelingsbureaus

beslissing

type beslissing prom. 25/06/2009 pub. 31/07/2009 numac 2009003256 bron federale overheidsdienst financien Beslissing van de voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën houdende wijziging van de bevoegdheden van sommige diensten van de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit

arrest

type arrest prom. 02/07/2009 pub. 31/07/2009 numac 2009012212 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2009 numac 2009007142 bron ministerie van landsverdediging **** Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de lagere officieren van het reservekader Bij koninklijk besluit ****. 7570 van 18 mei 2009, wordt **** ****. ****, benoemd op 28 december 2008 in de graad van **** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2009 numac 2009007157 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Benoeming van een kandidaat-officier kapelmeester in de graad van vaandrig-ter-zee kapelmeester Bij koninklijk besluit nr. 7587 van 11 juni 2009, wordt in het korps van de muzikanten de kandidaat-beroepsofficier kapelmeest Voor verder type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2009 numac 2009007161 bron ministerie van landsverdediging Aalmoezeniersdienst - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 7594 van 29 juni 2009, wordt Mevr. Anna Walscharts, aalmoezenier tweede klasse van de katholieke eredienst, op 1 maart 2009 tot aalmoezenier eerste klasse benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/2009 numac 2009007146 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 7571 van 18 mei 2009 : **** **** ****. **** wordt benoemd in de graad van kapitein-commandant in het **** ****

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 31/07/2009 numac 2009007153 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Benoeming van een officier gesproten uit de bijzondere werving Ingetrokken bepaling Bij koninklijk besluit nr. 7582 van 7 juni 2009 : De kandidaat-beroepsofficier M. Vanden Daele, wordt op 26 september 2004 benoemd i Voor verdere bev type aanwerving prom. -- pub. 31/07/2009 numac 2009007163 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoemingen van reserveofficieren gesproten uit de werving van kandidaten-reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 7598 van 29 juni 2009, worden de aangestelde onderluitenants kandidaten-reserveofficieren F. Van Lo

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 31/07/2009 numac 2009009548 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 juli 2009 is aan de heer Gombert, W., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel. Het beroep tot nietigverklarin type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 31/07/2009 numac 2009009547 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 16 juli 2009, zijn benoemd tot : griffier bij het vredegerecht van het kanton Moeskroen-Komen- Warneton, de heer Dumortier, L. Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; Bij ministerië

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 31/07/2009 numac 2009007165 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 7599 van 29 juni 2009, wordt Mevr. Florence Hanin, op 1 april 2009 in vast verband tot burgerlijk leraar aan de hogere secundaire technische school bij de Koninklijke Tech type benoemingen prom. -- pub. 31/07/2009 numac 2009007143 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 7574 van 18 mei 2009, wordt op 1 december 2008, Mevr. Annemie Defranc in vast verband benoemd in de klasse A1. Zij draagt de titel van attaché. Aan de betrokkene wordt de vakrichting « W Voor de type benoemingen prom. -- pub. 31/07/2009 numac 2009007164 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 7600 van 29 juni 2009, wordt de heer Dirk Van Heule, doctor in de wetenschappen, wiskunde, op 1 januari 2008 burgerdocent aan de Koninklijke Militaire School benoemd. type benoemingen prom. -- pub. 31/07/2009 numac 2009007144 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 7573 van 18 mei 2009 wordt Mevr. Thérèse Steenberghen, doctor in de wetenschappen, specialisatie geografie, voor het academiejaar van 1 juli 2008 tot 30 juni 2009 tot deel type benoemingen prom. -- pub. 31/07/2009 numac 2009007154 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit nr. 7583 van 11 juni 2009, wordt de heer Fernando Ruiz, doctor in de economische wetenschappen, op 1 maart 2009 tot burgerdocent met voltijdse opdracht in het organiek kader Bij ko

lijst

type lijst prom. -- pub. 31/07/2009 numac 2009041707 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 369e AANVULLING Bijwerking op 10 juli 2009 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 31/07/2009 numac 2009000443 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 3 juli 2009 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verleend aa

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 31/07/2009 numac 2009203265 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 94/2009 van 4 juni 2009 Rolnummer 4500 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 579, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Hof van Cassatie. Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de wijst na beraa

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 31/07/2009 numac 2009009522 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring Nieuw adres : Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV) Wolstraat 66, bus 2, 8e verdieping 1000 Brussel(...)

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 31/07/2009 numac 2009203592 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige inspecteurs (niveau B) voor de buitendiensten voor de Veiligheid van de Staat - FOD Justitie (ANG09834) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 90 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig(...) Als u ge type bericht van selor prom. -- pub. 31/07/2009 numac 2009203591 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige sociaal controleurs (niveau B) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) (ANG09823) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 50 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Ind(...) Naast d

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 31/07/2009 numac 2009042407 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand juli 2009

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 31/07/2009 numac 2009040307 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juli 2009 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand juli 2009, 110.97 punten bedraagt, tegenover 11 Het gez
^