B.S. Index van de publicaties van 3 augustus 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/06/2009 pub. 03/08/2009 numac 2009000493 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat het advies van de geneesheer betreft type wet prom. 22/07/2009 pub. 03/08/2009 numac 2009011330 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende verplichting tot bijmenging van biobrandstof in de tot verbruik uitgeslagen fossiele motorbrandstoffen type wet prom. -- pub. 03/08/2009 numac 2009009523 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 12 juli 2009, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde **** ****, Bij ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/07/2009 pub. 03/08/2009 numac 2009011326 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 genomen in uitvoering van artikel 6 van de wet van 31 maart 1898 op de beroepsverenigingen en tot opheffing van het Regentsbesluit van 23 augustus 1948 genomen in uitvoering type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 03/08/2009 numac 2009011327 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit genomen in uitvoering van artikel 6 van de wet van 31 maart 1898 op de beroepsverenigingen en tot opheffing van het Regentsbesluit van 23 augustus 1948 genomen in uitvoering van artikel 6 van de wet van 31 maart 1898 op de beroepsvereni

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/11/1997 pub. 03/08/2009 numac 2009203404 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat "l'Ardoisière Gérardfosse" te Rochehaut type ministerieel besluit prom. 26/11/1997 pub. 03/08/2009 numac 2009203406 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat "l'Ardoisière Sainte-Adèle" te Fays-les-Veneurs type ministerieel besluit prom. 26/11/1997 pub. 03/08/2009 numac 2009203405 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat "l'Ardoisière de Laviot" te Rochehaut type ministerieel besluit prom. 26/11/1997 pub. 03/08/2009 numac 2009203407 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat "l'Ardoisière de la Forêt" te Vresse type ministerieel besluit prom. 08/07/2009 pub. 03/08/2009 numac 2009002052 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot oprichting van een speciaal overlegcomité voor het Centrum voor voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd in Kortenberg type ministerieel besluit prom. 26/11/1997 pub. 03/08/2009 numac 2009203403 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat "Etangs de Strépy" type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/08/2009 numac 2009003283 bron regie der gebouwen Personeel. - Opruststelling Bij ministerieel besluit van 5 februari 2009 is aan de heer Galland, Jean-Pierre, ambtenaar van de klasse A2 bij de Waalse Diensten 1 - Directie te Bergen, eervol ontslag uit zijn functies verleend met ingang van 1 au Hij mag type ministerieel besluit prom. 03/07/2009 pub. 03/08/2009 numac 2009024232 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 april 2007 tot benoeming van de leden van het Beoordelingscomité voorzien in artikel 6 van het koninklijk besluit van 30 november 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenni type ministerieel besluit prom. 30/06/2009 pub. 03/08/2009 numac 2009007169 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot overdracht van een deel van de bevoegdheden van de Minister van Landsverdediging aan de administrateur-generaal en de adjunct-administrateur-generaal van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 27/04/2009 pub. 03/08/2009 numac 2009000481 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. - Duitse ve

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 03/08/2009 numac 2009035686 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de opheffing van de polder Mostaardpot en Fermerijbeemden type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 03/08/2009 numac 2009035689 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de opheffing van de Watering van de Begijnebeek en Watering Het Kareelbos

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/06/2009 pub. 03/08/2009 numac 2009203454 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende maatregelen tot administratieve vereenvoudiging inzake sociale actie en gezondheid

decreet

type decreet prom. 08/05/2009 pub. 03/08/2009 numac 2009035677 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Verdrag inzake clustermunitie, opgemaakt in Dublin op 30 mei 2008 type decreet prom. 08/05/2009 pub. 03/08/2009 numac 2009035676 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, en het facultatief protocol bij het verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, opgemaakt in New York op 13 december 2006 type decreet prom. 25/05/2009 pub. 03/08/2009 numac 2009203228 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, aangenomen te New York op 18 december 2002

omzendbrief

type omzendbrief prom. 13/07/2009 pub. 03/08/2009 numac 2009002051 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief 307quinquies. - Aanschaffen van personenvoertuigen bestemd voor de Staatsdiensten en sommige instellingen van openbaar nut

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/08/2009 numac 2009203462 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 25 mei 2009 in zake Etienne Meermans tegen het Vlaamse Gewest en de nv « Mobral », waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 28 mei « Sch

document

type document prom. -- pub. 03/08/2009 numac 2009011322 bron belgisch instituut voor postdiensten en telecommunicatie Aanduiding van een plaatsvervangende secretaris van de Ethische Commissie voor het aanbieden van betalende diensten via elektronische-communicatienetwerken op grond van artikel 3, eerste lid, van het koninklijk besluit van 1 april 2007 betreffende De

erratum

type erratum prom. 23/04/2009 pub. 03/08/2009 numac 2009031407 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de profylaxe tegen overdraagbare ziekten. - Erratum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/08/2009 numac 2009014193 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Oproep tot kandidaten met het oog op de benoeming van de leden van de examencommissie voor de afgifte van de brevetten van beroepsbekwaamheid voor het leidend en onderwijzend personeel der erkende rijscholen voor het besturen van motorvoertuigen type vacante bettreking prom. -- pub. 03/08/2009 numac 2009014195 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Oproep tot kandidaten Een mandaat dient te worden toegekend voor commissaris in de Franstalige kamer van de beroepscommissie die belast is met het behandelen van beroepen in verband met mislukking voor het praktisch rijexamen, zoals ingericht do De comm type vacante bettreking prom. -- pub. 03/08/2009 numac 2009011332 bron centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding. - 3 vacante betrekkingen van coördinatoren : « niet-raciale discriminaties » (m/v), « observatorium voor migraties » (m/v) en « bestrijding v(...) Het publiek wordt ervan in kennis ge

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/08/2009 numac 2009009549 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 april 2008, dat in werking treedt op 31 augustus 2009, is de heer Leyman, P., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent en substituut-procureur des Konings, Hij kan type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/08/2009 numac 2009009550 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 26 april 2009 : -zijn bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde : - de heer Van Hemelrijck, J., rechter in de politierechtbank te Halle; - de heer Emsens, P., vredere Zij zullen het bu

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 03/08/2009 numac 2009203463 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 193.429 van 19 mei 2009 in zake de nv « Compagnie Het Zoute » tegen het Vlaamse Gewest, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 2 « Sch

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 03/08/2009 numac 2009203262 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 107/2009 van 9 juli 2009 Rolnummer 4507 In zake : het beroep tot vernietiging van het decreet van de Franse Gemeenschap van 25 april 2008 tot vaststelling van de voorwaarden om te kunnen voldoen aan de leerplicht b Het Grondw
^