B.S. Index van de publicaties van 4 augustus 2009

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/07/2009 pub. 04/08/2009 numac 2009022378 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat de cumulatie van uitkeringen met een beroepsinkomen betreft, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gec type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2009 numac 2009003287 bron regie der gebouwen Aanstelling van de directeur-generaal « Operationele diensten » bij de Regie der Gebouwen Bij koninklijk besluit van 3 juli 2009, uitwerking hebbend op 1 september 2009, wordt de heer Paul De Ceuster, aangesteld tot directeur-generaal « Ope Het beroe type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2009 numac 2009003275 bron regie der gebouwen Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 26 april 2009 zijn benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Ridder Mevr. Cordier, Delphine M., ambtenaar van de klasse A1. Mevr. Mignon, Daisy G., administratief assistent. De heer Van Rom Zij zullen het burgerli type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2009 numac 2009009553 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 17 juli 2009, dat in werking treedt op 1 september 2009, wordt een einde gemaakt aan de functie van de heer Willy Depreeuw, adviseur-generaal. Het is hem vergund zijn pensioenaanspraak t type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2009 numac 2009014175 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 10 juni 2009 wordt de heer Peter CLAEYSSENS, klasse A3 met de titel van adviseur, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse naar de klasse A4, met de titel van adviseur-generaal, in het Bij ko type koninklijk besluit prom. 06/07/2009 pub. 04/08/2009 numac 2009024243 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan « Handicap international » type koninklijk besluit prom. 06/07/2009 pub. 04/08/2009 numac 2009024242 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de Wereldgezondheidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 06/05/2009 pub. 04/08/2009 numac 2009024238 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 2001 houdende verbod op sommige dierproeven voor wat betreft het uitvoeren van proeven op anthropoïde primaten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/05/1999 pub. 04/08/2009 numac 2009203408 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende oprichting van het domaniale natuurreservaat "Deiffelt" type ministerieel besluit prom. 24/06/2009 pub. 04/08/2009 numac 2009009506 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot aanwijzing van vaste en plaatsvervangende leden van het begeleidingscomité ingevoerd door het Samenwerkingsakkoord tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de federale Staat inzake de type ministerieel besluit prom. 22/01/2001 pub. 04/08/2009 numac 2009203409 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende oprichting van het domaniaal natuurreservaat "La Praie", te Ham-sur-Heure/Nalinnes type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/08/2009 numac 2009003281 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Aanduiding Bij ministerieel besluit van 26 juni 2009, wordt de heer Arnoldi, Jean-Pierre, M., met ingang van 8 juli 2009, ingevolge het van rechtswege eindigen van zijn mandaat wegens het bereiken van de leeftijd van 65 jaar, aanged Een ber

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/06/2009 pub. 04/08/2009 numac 2009027143 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de inwerkingtreding van het decreet van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein en de nadere regels voor de aanwijzing van de domaniale politi type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 04/08/2009 numac 2009203599 bron waalse overheidsdienst Ministeriële kabinetten Bij besluit van de Waalse Regering van 16 juli 2009 wordt op 15 augustus 2009 's avonds eervol ontslag uit haar functies van kabinetschef van de Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen verleend aan Mevr. Mevr. D

decreet

type decreet prom. 11/05/2009 pub. 04/08/2009 numac 2009202854 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet over het centrum voor onderwijs aan leerlingen met specifieke behoeften ter bevordering van het onderwijs aan leerlingen met specifieke behoeften in de gewone scholen en de scholen voor onderwijs aan leerlingen met specifieke behoeften evenals ter

erratum

type erratum prom. -- pub. 04/08/2009 numac 2009022379 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 182 van 29 mei 2009, 2e editie, dient men op bl. 39402, int type erratum prom. -- pub. 04/08/2009 numac 2009022380 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 182 van 29 mei 2009, 2e editie, worden op bl. 39401, interp 1. in h

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/08/2009 numac 2009009538 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 juli 2009 wordt de heer Wouter Ceulemans, met ingang van 1 mei 2009, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale Diensten. De va Overeenko

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 04/08/2009 numac 2009009555 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 16 juli 2009, dat uitwerking heeft met ingang van 31 mei 2009, is aan de heer Steppé, E., ontslag verleend uit zijn ambt van eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg Bij ko

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 04/08/2009 numac 2009024227 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 juni 2009 wordt de heer Rosière Pascal, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 december 2008, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Franse taalkader, bij de Federale Overhei

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 04/08/2009 numac 2009003288 bron regie der gebouwen Bevordering Vernietiging door de Raad van State Bij arrest nr. 192.887 van 30 april 2009 van de Raad van State, IX e Kamer, wordt het ministerieel besluit van 2 april 2003 vernietigd waarbij de heer Erik Balbaert wordt bevorderd in

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 04/08/2009 numac 2009203459 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Administratieve schikking betreffende de toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Oosterse Republiek Uruguay Bij toepassing van artikel 22 van de Overeenkomst betreffende de sociale zeke TITEL

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 04/08/2009 numac 2009203264 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 114/2009 van 9 juli 2009 Rolnummer 4570 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 2, derde lid, van het decreet van het Waalse Gewest van 22 mei 2008 « houdende wijziging van de artikelen 35 en 111 van het Het Grondw

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 04/08/2009 numac 2009203614 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attachés-juristen Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige attachés-juristen (niveau 1) voor de COCOF (AFB09001) werd afgesloten op 1 juli 2009. Er zijn 10 geslaagden. (...)

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 04/08/2009 numac 2009014199 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid. - Erkenning van instellingen voor medische en psychologische onderzoeken in het kader van het herstel van het recht tot sturen Bij toepassing van het artikel 73 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998, gew 1. type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 04/08/2009 numac 2009014194 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categoriën C, C+E Numé
^