B.S. Index van de publicaties van 5 augustus 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/03/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009000502 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 12bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 05/08/2009 numac 2009009537 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 3 juli 2009 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, ****(...) Bij koninklijk **** type wet prom. -- pub. 05/08/2009 numac 2009009524 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 12 juli 2009, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om **** **** **** type wet prom. -- pub. 05/08/2009 numac 2009009533 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 12 juli 2009 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens ****(...) Bij **** type wet prom. -- pub. 05/08/2009 numac 2009009526 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 3 juli 2009 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde Var Bij **** type wet prom. -- pub. 05/08/2009 numac 2009011341 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet Erkenning - « C.P.A.S. Mons » Bij beslissing van 28 juni 2009, genomen in toepassing van de artikelen 3,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/06/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009024210 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1991 betreffende de schatting en de vergoeding van runderen geslacht in het kader van de gezondheidspolitie van de huisdieren type koninklijk besluit prom. 14/07/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009022376 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2bis, tweede lid, derde streepje, van het koninklijk besluit van 18 november 1996 houdende invoering van een sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement, en van gelijkgestelde type koninklijk besluit prom. 22/07/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009203451 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2007 betreffende het opleidingsfonds dienstencheques type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/08/2009 numac 2009012213 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 1 juli 2009 wordt de heer Luc Biesemans met ingang van 1 juli 2009 eervol ontslag verleend uit zijn ambt van adviseur-generaal klasse A3. Het is hem vergund aanspraak op het definitief vroegtij

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/07/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009011324 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een door een beheersvennootschap aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 06/05/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009035716 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 2005 tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2005 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor type ministerieel besluit prom. 22/07/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009022377 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van inlichtingenformulier voor het verkrijgen van de tijdelijke uitbreiding van de toepassing van een sociale verzekering in geval van faillissement voor de zelfstandigen in moeilijkheden, geconfronteerd type ministerieel besluit prom. 06/05/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009035714 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 juni 2005 tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 mei 2005 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine en

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009035717 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijzing van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009035719 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een verkavelingsvergunning

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009027146 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de ministeriële kabinetten van de Waalse Regering type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009027145 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009027144 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/08/2009 numac 2009203481 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 8 mei 2009 in zake Ludwig Van Wambeke tegen Lucienne Van Ryckeghem en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 26 mei 200 « 1. Sc type bericht prom. -- pub. 05/08/2009 numac 2009203480 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 25 mei 2009 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 26 mei 2009, is beroep tot vernietigi Die zaak

document

type document prom. -- pub. 05/08/2009 numac 2009031395 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brusselse hoofdstedelijk gewest Personeel. - Toelating tot de stage. - Niveau A Bij beslissing van de raad van bestuur van 29 mei 2009 wordt de heer Hughes VERBROUCK met ingang van 1 juni 2009 toegelaten tot de stage als attaché in het Franse taalkader. Bij beslissing van de raad v

arrest

type arrest prom. 28/05/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009031386 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2009/139 betreffende de erkenning van gespecialiseerde diensten op het gebied van toegang tot de maatschappelijke ruimte voor personen met een handicap

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/08/2009 numac 2009022370 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 17 juli 2009, dat uitwerking Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/08/2009 numac 2009203615 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Kas der geneeskundige verzorging van de N.M.B.S. Holding Beheerscomité. - Ontslag en benoeming Bij koninklijk besluit van 15 juli 2009 dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2009 : wordt aan de heer Marc Lagaert eervol ontslag verlee Word de heer

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 28/05/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009031387 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2009/176 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende wijziging van het besluit 99/262/A van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 25 februari 2000 betreffende de individuele bepalingen van de Brusselse Franstalige Di type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 28/05/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009031385 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2009/177 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit 99/262/D van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 8 juni 2000 betreffende de erkenning van de centra voor gespecialiseerde oriëntering en de

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 05/08/2009 numac 2009031396 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brusselse hoofdstedelijk gewest Samenstelling van een **** van directeurs ****3 De raad van bestuur besliste op 29 mei 2009 de volgende laureaten vanaf 1 juni 2009 op te nemen in een **** van directeurs ****3 van de **** **** en de geldigheidsduur van deze Voor de

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 05/08/2009 numac 2009203483 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 19 mei 2009 in zake Peter De Ceulaer en Nathalie De Ceulaer tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 28 « Schen

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 05/08/2009 numac 2009203508 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 99/2009 van 18 juni 2009 Rolnummers 4465 en 4480 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 458 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Correctionele Rechtbank te Brussel en door Het Grondw
^