B.S. Index van de publicaties van 6 augustus 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 31/07/2009 pub. 06/08/2009 numac 2009003291 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 31/07/2009 pub. 06/08/2009 numac 2009003290 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende eindregeling van de begrotingen van de instellingen van openbaar nut van het jaar 2003 type wet prom. -- pub. 06/08/2009 numac 2009203519 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 102/2009 van 18 juni 2009 Rolnummer 4530 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 72, tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, gesteld door de Arbeidsrechtbank te Hoei. Het Grondwett samengesteld

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/06/2009 pub. 06/08/2009 numac 2009000501 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 44 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 15/07/2009 pub. 06/08/2009 numac 2009000509 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 2005 betreffende de modaliteiten voor de toekenning, de geldigheidsduur, de weigering en de vernietiging van de identificatiekaart en de procedure inzake de onderzoeken naar de v type koninklijk besluit prom. 28/06/2009 pub. 06/08/2009 numac 2009014191 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor het corrigeren van de bocht te Florée, onderdeel van de spoorlijn 162, en gelegen op het grondgebied van de gemeenten Assesse en Hamois van algemeen nut wordt verkl

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/07/2009 pub. 06/08/2009 numac 2009024250 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het zorgprogramma voor kinderen type ministerieel besluit prom. 22/07/2009 pub. 06/08/2009 numac 2009024247 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende aanduiding van de afgevaardigde van de Staat bij de beheerraad van het Nationaal Centrum ter Voorkoming en Behandeling van Intoxicaties type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/08/2009 numac 2009031415 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 2 juni 2009 werd de NV Brussel Recycling Metal erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen voor een periode die loopt vanaf de dag van ondertekening voor een periode van vijf De erke type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/08/2009 numac 2009031416 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van afvalolie Bij ministerieel besluit van 2 juni 2009 werd de BVBA Clean Express Service erkend als ophaler van afvalolie voor een periode die loopt vanaf de dag van ondertekening voor een periode van vijf jaar. De erkenning draagt type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/08/2009 numac 2009031412 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ophalers van PCB/PCT Bij ministerieel besluit van 2 juni 2009, werd de NV Brussels Recycling Metal erkend als ophaler van PCB/PCT voor een periode die loopt vanaf de dag van ondertekening voor een periode van vijf jaar. De erkenning draagt he

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 06/08/2009 numac 2009031422 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, van 28 mei 2009, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de totaliteit van het kinderdagverblijf « Le Nid », gelegen Neststraat 9-13, te El Voor type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 06/08/2009 numac 2009031421 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, van 4 juni 2009, wordt beschermd als monument de totaliteit van de elektriciteitsmast van Jacques de Lalaing, gelegen op het kruispunt van de Louis Bertrandlaan, Voor de type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 06/08/2009 numac 2009031423 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, van 4 juni 2009, de titel van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, van 18 april 2002, tot bescherming als geheel van de gebouwen gelegen Dapper « Beslu type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 06/08/2009 numac 2009031420 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, van 4 juni 2009, wordt beschermd als monumen(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/06/2009 pub. 06/08/2009 numac 2009203602 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 30 april 2009 houdende maatregelen tot administratieve vereenvoudiging inzake sociale actie en gezondheid type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 06/08/2009 numac 2009203601 bron waalse overheidsdienst Ministeriële kabinetten Bij besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2009 wordt de heer Renaud Witmeur op 17 juli 2009 tot kabinetschef van de Minister-President benoemd. Bij besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2009 wordt Mevr. Bij besluit va

decreet

type decreet prom. 30/04/2009 pub. 06/08/2009 numac 2009029390 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 31 maart 2004 betreffende de steun aan de Franstalige geschreven dagbladpers en aan de ontwikkeling van initiatieven van de Franstalige geschreven dagbladpers in het schoolmilieu type decreet prom. 30/04/2009 pub. 06/08/2009 numac 2009029376 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 2 juni 1998 houdende organisatie van het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap type decreet prom. 30/04/2009 pub. 06/08/2009 numac 2009029389 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende oprichting van nieuwe vormingen in de door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde hogescholen en houdende verschillende maatregelen inzake hoger onderwijs type decreet prom. 30/04/2009 pub. 06/08/2009 numac 2009029395 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de Verenigingen van ouders van leerlingen en de Representatieve organisaties van verenigingen van ouders van leerlingen in de Franse Gemeenschap

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/08/2009 numac 2009203619 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 28 mei 2009 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 2 juni 2009, heeft Anje Ranson, wonen Die zaak type bericht prom. -- pub. 06/08/2009 numac 2009203618 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 28 mei 2009 in zake de nv « INBEV Belgium » tegen Jean Evaldre en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 4 juni 2009, h « Sch

document

type document prom. -- pub. 06/08/2009 numac 2009031413 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie betreffende dierlijk afval Bij de beslissing van 22 juni 2009 van de leidende ambtenaren van het B.I.M. werd de registratie van de firma « Rotie B.V. Vetveredeling », verleend op 23 maart 2007 ingetrokken onder het nummer ENRDA/041. type document prom. -- pub. 06/08/2009 numac 2009203267 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector Bij besluit van de Directeur-generaal van 2 juli 20 Paritair S

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/04/2009 pub. 06/08/2009 numac 2009029401 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende organisatie van de vormingen van de verscheidene sessies betreffende de in de artikelen 19, 20 en 21 bedoelde bevorderings- en selectieambten en tot toekenning van vrijstellingen met toepassing va type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/04/2009 pub. 06/08/2009 numac 2009029402 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 september 2005 houdende bevoegdheidsdelegatie inzake schoolgebouwen van het onderwijs georganiseerd door de Franse Gemeens

erratum

type erratum prom. 23/04/2009 pub. 06/08/2009 numac 2009031406 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de gegevensverzameling en -uitwisseling in het kader van het preventieve gezondheidsbeleid. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 06/08/2009 numac 2009009561 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Namen Bij beschikking van 30 maart 2009 werd de heer Carlier d'Odeigne, S., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Namen aangewezen, vanaf 1 september 2009, om het ambt van plaatsvervangend rechter in h type beschikking prom. -- pub. 06/08/2009 numac 2009009559 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Dinant Bij beschikking van 20 mei 2009 van de procureur-generaal van het hof van beroep te Luik, is aan de heer Desaive, D., substituut-procureur des Koning bij de rechtbank van eerste aanleg te Dinant, opdracht ge type beschikking prom. -- pub. 06/08/2009 numac 2009009560 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Brugge Bij beschikking van 24 maart 2009 werd de heer Haesaert, N., door de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brugge aangewezen om vanaf 1 september 2009, het ambt van plaatsvervangend rechter in handelsza

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/08/2009 numac 2009009558 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 februari 2009 is de aanwijzing van de heer Langlois, J., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Neufchâteau, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn Bij k

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 06/08/2009 numac 2009011342 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Levering van elektriciteit. - Individuele vergunning EF 2009 - 0020 - A Bij ministerieel besluit van 27 juli 2009 wordt een individuele vergunning voor de levering van elektriciteit toegekend aan de NV SPE, die gevestigd is Regentlaan 47, 10

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 06/08/2009 numac 2009031419 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als EPB-adviseur, rechtspersoon Bij beslissing van 12 juni 2009 van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de BVBA Ingenierie & Services, met maatschappelijke zetel te rue les Tiennes 51, te 1421 Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, met De erkenni

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 06/08/2009 numac 2009203512 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 100/2009 van 18 juni 2009 Rolnummer 4484 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 229,

registratie

type registratie prom. -- pub. 06/08/2009 numac 2009031414 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als koeltechnisch bedrijf Bij beslissing van 29 juni 2009 van de leidende ambtenaren van het B.I.M. werd de onderneming Electrogel gelegen, avenue Jean Hinckaert 20, te 1380 Lasne, geregistreerd als koeltechnisch bedrijf. De regis Bij besli type registratie prom. -- pub. 06/08/2009 numac 2009031411 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als vervoerder van afgedankte voertuigen Bij de beslissing van 01/07/2009 van de leidende ambtenaren van het B.I.M. werd de heer Rob Coenen , woonachtig Windestraat 8, te 3550 Heusden-Zolder, geregistreerd onder het nummer ENRVH(...)

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 06/08/2009 numac 2009009557 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Bergen De aanwijzing van Mevr. Allard, Marie, raadsheer in het hof van beroep te Bergen, tot kamervoorzitter in dit hof, is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 1 september 2009.

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 06/08/2009 numac 2009203658 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank te Luik Bij beschikking van 27 juli 2009 werd de heer Jules Baronheid, rechter in sociale zaken, als werknemer arbeider, bij de arbeidsrechtbank te Luik, door Mevr. de voorzitter van deze rechtbank aangewe type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 06/08/2009 numac 2009203659 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank te Luik Bij beschikking van 27 juli 2009 werd de heer Léopold Cariaux, rechter in sociale zaken, als werknemer bediende, bij de arbeidsrechtbank te Luik, door Mevr. de voorzitter van deze rechtbank aangewe

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 06/08/2009 numac 2009203594 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 85/2009 van 14 mei 2009 Rolnummer 4550 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 23 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, gesteld door het Hof van Beroep te Brussel. Het Grondwettelijk Hof, I. Onderwerp va

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 06/08/2009 numac 2009054706 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Ploum, Anne-Marie Mevr. Ploum, Anne-Marie Pierre, geboren te Heusy op 10 november 1929, Alvorens te b
^