B.S. Index van de publicaties van 7 augustus 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 07/08/2009 numac 2009203597 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 134/2009 van 24 juli 2009 Rolnummer 4727 In zake : het beroep tot vernietiging en de vordering tot schorsing van de wet van 16 februari 2009 houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake de Het Grondwe type wet prom. 18/06/2009 pub. 07/08/2009 numac 2009009517 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot aanvulling van de woninghuurwet met betrekking tot aanrekening van bemiddelingskosten van een derde aan de huurder type wet prom. -- pub. 07/08/2009 numac 2009203595 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 131/2009 van 24 juli 2009 Rolnummer 4697 In zake : het beroep tot vernietiging van de motie van het Waals Parlement van 14 januari 2009 « betreffende een belangenconflict naar aanleiding van het onderzoek, door de Het Grondw type wet prom. -- pub. 07/08/2009 numac 2009203507 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 98/2009 van 10 juni 2009 Rolnummer 4685 In zake : de vordering tot schorsing van de artikelen 2 en 3 van de wet van 16 januari 2009 tot wijziging van de artikelen 189ter, 235ter, 335bis en 416 van het Wetboek van Het Grondw

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/06/2009 pub. 07/08/2009 numac 2009203258 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2009 van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van de kostprijs van de tewerkstellingscellen type koninklijk besluit prom. 03/07/2009 pub. 07/08/2009 numac 2009011329 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan een personeelslid van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/08/2009 numac 2009009556 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E PI Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P & O Bij koninklijk besluit van 12 juli 2009 wordt Mevr. Gasperat, Dorina, geboren op 18 augustus 1971, (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/08/2009 numac 2009024246 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 15 juli 2009 wordt de heer Samain, Jean-Paul, directeur generaal bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 janari 2010, De heer type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 07/08/2009 numac 2009003292 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 03/07/2009 pub. 07/08/2009 numac 2009011328 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 14 van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/08/2009 numac 2009203598 bron waalse overheidsdienst Landbouw Bij ministerieel besluit van 22 juni 2009 wordt het bestek "Meritus", dat in het bezit van de VZW Belbeef is, erkend. Bij dat besluit mag de melding "Meritus - Beef Quality Label" of "Meritus - viande bovine Bij hetzelfde besluit wordt de VZW B type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/08/2009 numac 2009203600 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij ministerieel besluit van 27 november 2008 is Mevr. Josiane Stiennon, attachée, pensioengerechtigd vanaf 1 augustus 2009. Bij ministerieel besluit van 20 april 2009 is de heer Gilbert Alomene, directeur, pensioengerechtigd v Bij ministeri

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 07/08/2009 numac 2009035713 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring en erkenning van partnerorganisaties en organisaties met terreinwerking via een beheersovereenkomst

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/06/2009 pub. 07/08/2009 numac 2009203626 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 16 april 2009 tot uitvoering van het kaderdecreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie voor de krachtens artikel 138 van de Gron

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 07/08/2009 numac 2009029388 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van het protocol voor het plan voor de opsporing van colorectale kanker in de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2009 pub. 07/08/2009 numac 2009029403 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de Kabinetten van de Ministers van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2009 pub. 07/08/2009 numac 2009029404 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers van de Regering van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2009 pub. 07/08/2009 numac 2009029405 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling van haar werking type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 07/08/2009 numac 2009029399 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 juli 1993 houdende algemene studieregeling van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type en van stelse type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 07/08/2009 numac 2009029392 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de organisatie en de werking van het vast bureau voor het hoger onderwijs voor sociale promotie

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 07/08/2009 numac 2009000499 bron vast comite van toezicht op de politiediensten Aanwerving van twee Franstalige commissarissen-auditor-analisten van niveau A en samenstelling van een wervingsreserve Het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, ingesteld bij de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toez(...) Om deze div

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/08/2009 numac 2009009564 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 31 oktober 2008, dat in werking treedt op 1 september 2009, is aan de heer Lombaert, Ph., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerecht Het is type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/08/2009 numac 2009009565 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 juli 2009, gewijzigd bij koninklijk besluit van 17 juli 2009, is benoemd in de vakklasse A2 met de titel van hoofdgriffier van het vredegerecht van het eerste kanton Hoei, Mevr. Fleussu, N., griffi Dit be type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/08/2009 numac 2009009563 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 4 augustus 2009, pagina 51953, van de vernieuwing van de benoeming van de heer Eeckhout, R., tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 07/08/2009 numac 2009000522 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 16 juni 2009 wordt de vergunning tot het organiseren va De verg type vergunning prom. -- pub. 07/08/2009 numac 2009000510 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingsweigering Bij ministerieel besluit van 6 juli 2009 wordt de vernieuwing v type vergunning prom. -- pub. 07/08/2009 numac 2009000517 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 25 juni 2009 worden in artikel 1 van het ministerieel be type vergunning prom. -- pub. 07/08/2009 numac 2009000512 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij ministerieel besluit van 17 juni 2009 wordt de vergunning tot het expl De ver type vergunning prom. -- pub. 07/08/2009 numac 2009000520 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 6 juli 2009 wordt de vergunning tot het exploiteren van e Deze ver type vergunning prom. -- pub. 07/08/2009 numac 2009000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Adreswijziging Bij besluit van 4 mei 2009 wordt de vergunning van de heer Nisse, Danie De maat type vergunning prom. -- pub. 07/08/2009 numac 2009000513 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Weigering uitbreiding Bij ministerieel besluit van 10 juni 2009 wordt de aanvraag tot type vergunning prom. -- pub. 07/08/2009 numac 2009000514 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 6 juli 2009 wordt de vergunning van « BVBA H-Securite » gewi De on type vergunning prom. -- pub. 07/08/2009 numac 2009000521 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 19 juni 2009 wordt de vergunning tot het exploiteren va De verg type vergunning prom. -- pub. 07/08/2009 numac 2009000523 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Uitbreidingen Bij ministerieel besluit van 6 juli 2009 wordt het ministerieel besluit De verg type vergunning prom. -- pub. 07/08/2009 numac 2009000518 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekkingen Bij ministerieel besluit van 10 juni 2009 wordt het ministerieel besluit Bij min type vergunning prom. -- pub. 07/08/2009 numac 2009000515 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij ministerieel besluit van 6 juli 2009 wordt de vergunning voor het or

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 07/08/2009 numac 2009000519 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 10 j De erke type erkenning prom. -- pub. 07/08/2009 numac 2009000516 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als intern testcentrum voor het personeel van de bewakingsondernemingen in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij ministerieel besluit van 6 juli 2009 wordt artikel

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 07/08/2009 numac 2009203596 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 132/2009 van 24 juli 2009 Rolnummer 4700 In zake : het beroep tot vernietiging van de motie van het Waals Parlement van 14 januari 2009 « betreffende een belangenconflict naar aanleiding van het onderzoek door het Het Grondw

kennisgeving van de raad voor de mededinging

type kennisgeving van de raad voor de mededinging prom. -- pub. 07/08/2009 numac 2009011348 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Raad voor de Mededinging. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-09/0013 : Celesio AG/Laboratoria Flandria NV Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure. Op 31 Volgens de
^