B.S. Index van de publicaties van 11 augustus 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/07/1961 pub. 11/08/2009 numac 2009000486 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van het herstel der door grof wild aangerichte schade. - Duitse vertaling van de federale versie type wet prom. 18/06/2008 pub. 11/08/2009 numac 2009000487 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de procedure inzake bepaalde huurgeschillen. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 11/08/2009 numac 2009203593 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 128/2009 van 24 juli 2009 Rolnummer 4503 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 8 van de wet van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel, gesteld door de raadkamer van de Rechtbank van eers Het Grondw type wet prom. 26/06/2002 pub. 11/08/2009 numac 2009000500 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de sluiting van de ondernemingen Officieuze coördinatie in het Duits

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/06/2009 pub. 11/08/2009 numac 2009012194 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot vaststelling van de arbeids- en loonvoorwaarden in de type koninklijk besluit prom. 17/07/2009 pub. 11/08/2009 numac 2009022381 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 191, eerste lid, 7°, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 06/07/2009 pub. 11/08/2009 numac 2009202869 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor het luchthavenbeheer en tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 augustus 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de be type koninklijk besluit prom. 28/06/2009 pub. 11/08/2009 numac 2009202765 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot bepaling van het bedrag, de wijzen van toe type koninklijk besluit prom. 28/06/2009 pub. 11/08/2009 numac 2009202728 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de buitengewone bijdrage voor het jaar 2009 aan het "So type koninklijk besluit prom. 28/06/2009 pub. 11/08/2009 numac 2009202727 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 januari 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de buitengewone bijdrage voor het jaar 2009 aan het "So type koninklijk besluit prom. 28/06/2009 pub. 11/08/2009 numac 2009012193 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de harmonisatie van de baremieke weddeschalen type koninklijk besluit prom. 28/06/2009 pub. 11/08/2009 numac 2009202726 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 februari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het sectoraal brugpensioen op 56 type koninklijk besluit prom. 19/06/2009 pub. 11/08/2009 numac 2009012188 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de toekenning van een eindej type koninklijk besluit prom. 19/06/2009 pub. 11/08/2009 numac 2009202619 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest,

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/07/2009 pub. 11/08/2009 numac 2009024253 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 maart 2007 houdende benoeming van de leden van het Comité voor advies inzake biociden, opgericht krachtens artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 augustus 2006 tot oprichting van type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/08/2009 numac 2009018306 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 9 juni 2009 wordt, met ingang van 1 januari 2010, eervol ontslag uit zijn functies van attaché verleend aan de heer Wautelet, Benoît, die aanspraak heeft op een rustpensioen. Bij hetzelf

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/07/2009 pub. 11/08/2009 numac 2009000503 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de status van langdurig ingezetene

document

type document prom. -- pub. 11/08/2009 numac 2009203663 bron waalse overheidsdienst "Société régionale wallonne du Transport" Bij besluit de Waalse Regering van 18 juni 2009, dat in werking treedt op 15 juni 2009, wordt de heer Laurent Pirnay tot bestuurder van de "Sociét(...)

arrest

type arrest prom. 28/07/2009 pub. 11/08/2009 numac 2009003303 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Besluit tot wijziging van de lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 11/08/2009 numac 2009009573 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Burgerlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 juli 2009 : - wordt het Kruis 1e klasse toegekend aan : De heren : Bruloot, P., gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Brugge; Demanet, J., gerechtsd Du Four, Ch., procu type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 11/08/2009 numac 2009009574 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 31 juli 2009, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is de heer De Lentdecker, J., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel, aangewezen tot eerste advocaat-generaal bij dit Het ber

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 11/08/2009 numac 2009011310 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoeming in de hoedanigheid van rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 17 juni 2009 werd, met ingang van 1 februari 2009, Mevr. Hadewych DE SADELEER, in de hoedanigheid van rijksambtenaar benoemd tot de titel van Overeenkom

bericht van de raad van state

type bericht van de raad van state prom. -- pub. 11/08/2009 numac 2009000530 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Bericht Voordracht van de drievoudige kandidatenlijst voor het tweede vacante ambt van Franstalig Staatsraad. Tijdens haar openbare zitting van 23 juni 2009 heeft de algemene vergadering van de Raad van State, zonder eenpari Tijdens ha
^