B.S. Index van de publicaties van 12 augustus 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 12/08/2009 numac 2009009569 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 31 juli 2009 is machtiging verleend aan : de heer ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en ****. ****(...) beiden wonende te Es

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 12/08/2009 numac 2009203456 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot bepaling van het criterium tot erkenning als onderneming in moeilijkheden op basis van een daling van de bestellingen in uitvoering van artikel 14, § 4, tweede lid, van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over t type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 12/08/2009 numac 2009009562 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 16bis, § 3, van de wet van 26 maart 2003 houdende oprichting van een Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring en houdende bepalingen inzake het waardevast beheer van in beslag genom type koninklijk besluit prom. 17/07/2009 pub. 12/08/2009 numac 2009011358 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de dienst Ombudsman voor Telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 10/06/2009 pub. 12/08/2009 numac 2009011300 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 17/07/2009 pub. 12/08/2009 numac 2009011345 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de dienst Ombudsman voor de postsector type koninklijk besluit prom. 17/07/2009 pub. 12/08/2009 numac 2009011346 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de dienst Ombudsman voor de postsector type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/08/2009 numac 2009009571 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2008, dat in werking treedt op 1 juni 2009, wordt een einde gemaakt aan de functie van de heer René VAN RUYSKENSVELDE, attaché. Het is hem vergund zijn pensioenaanspraak te d type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/08/2009 numac 2009009572 bron federale overheidsdienst justitie Juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand Aanpassing van de bedragen Overeenkomstig artikel 3 van het koninklijk besluit van 18 december 2003 tot vaststelling van de voorwaarden van de volledige of gedeeltelijke kosteloosheid van de ju 1.822 x 11 type koninklijk besluit prom. 15/07/2009 pub. 12/08/2009 numac 2009011319 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en intrekking van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 17/07/2009 pub. 12/08/2009 numac 2009003302 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Comité voor schadeafwikkeling bij terrorisme, opgericht bij artikel 5, § 1 van de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 12/08/2009 numac 2009202880 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaam type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 12/08/2009 numac 2009011357 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de diensten van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 12/08/2009 numac 2009203052 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het glasbedrij type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 12/08/2009 numac 2009014197 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juni 2004 tot regeling van de burgerlijke vergunningen van bestuurder van helikopters

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/08/2009 numac 2009203696 bron waalse overheidsdienst Sociale Actie Bij ministerieel besluit van 15 juli 2009 wordt het Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn van Grâce-Hollogne, dat het multidisciplinaire centrum voor de behandeling van verslavingen organiseert, van 1 januari 2009 tot 31 d Bij min type ministerieel besluit prom. 29/05/2009 pub. 12/08/2009 numac 2009203705 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot toekenning van een afwijking van de bepalingen betreffende de kwaliteit van het voor menselijke consumptie bestemde water verdeeld in de gemeente Bütgenbach, sectie Küchelscheid-Leykaul. - Addendum type ministerieel besluit prom. 04/08/2009 pub. 12/08/2009 numac 2009014200 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 mei 2002 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 7 mei 2002 betreffende het vervoer van zaken over de weg

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 12/08/2009 numac 2009203670 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot instelling van een "Conseil de Coordination de la Sécurité dans les transports en commun" en tot bepaling van de modaliteiten voor de terugbetaling van de kilometervergoedingen van zijn leden

decreet

type decreet prom. 30/04/2009 pub. 12/08/2009 numac 2009029391 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende versteviging van het systeem van de externe evaluatie van de verworven kennis van de leerlingen uit het leerplichtonderwijs type decreet prom. 30/04/2009 pub. 12/08/2009 numac 2009029400 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 8 maart 2001 betreffende de promotie van de gezondheid bij de sportbeoefening, het dopingverbod en de preventie van doping in de Franse Gemeenschap

document

type document prom. -- pub. 12/08/2009 numac 2009021079 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Deelname aan het onderzoeksprogramma inzake Aardobservatie per satelliet « STEREO II » dat deel uitmaakt van het Ruimtevaartprogramma I. Inleiding De Ministerraad heeft op 3 februari 2006 de uitvoering goedgekeurd van het programma « STE(...) Het on

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/04/2009 pub. 12/08/2009 numac 2009029397 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 augustus 1996 tot regeling van de samenstelling en werking van de Pedagogische Raad, de Sociale Raad, de Categorieraden en de

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 12/08/2009 numac 2009003305 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 Officiële lijst van de loting n° 499 van 10 juli 2009 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 12/08/2009 numac 2009003304 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1921 Officiële lijst van de loting n° 304 van 15 juli 2009 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 12/08/2009 numac 2009003306 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting n° 638 van 17 juli 2009 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 12/08/2009 numac 2009009576 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 31 juli 2009 : - is aan Mevr. Gymza, R., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Hasselt; - is aan de heer Garcez, B., op Bij koninkli type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 12/08/2009 numac 2009009577 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij ministerieel besluit van 4 augustus 2009 is het verzoek tot associatie van de heer Werbrouck, Ch., notaris ter standplaats Moeskroen , en van Mevr. Delcour, S., kandidaat-notaris, om de associatie « (...) Mevr. Delcou

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 12/08/2009 numac 2009000524 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 mei 2009 wordt Mevr. Ingrid Charles benoemd tot rijksambtenaar in klasse A1, bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, Franstalig kader, met ingang van 2 april 20

lijst

type lijst prom. -- pub. 12/08/2009 numac 2009018307 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de geneesmiddelen voor menselijk gebruik waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen of registratie werd verleend tussen 1 juni 2009 en 30 juni 2009 DENOMINATION - BENAMING FORME PHARMACEUT(...) - FARMACEUTISCHE VORM VERPAKKING D

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 12/08/2009 numac 2009015109 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 11 maart 2009 heeft de heer Karel Van Hoorebeke de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van de Republiek Belarus te Gent uit te oefenen, met als consulair ressort het Vlaams Gewest.

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 12/08/2009 numac 2009054736 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Julia Francisca Frechier Julia Francisca Frechier, weduwe van Edgard Pierre Emile Ve Alvorens te be
^