B.S. Index van de publicaties van 13 augustus 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 06/05/2009 pub. 13/08/2009 numac 2009000526 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen betreffende asiel en immigratie Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 13/08/2009 numac 2009009554 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 12 juli 2009 is machtiging verleend aan : de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****; en de genaamde **** ****, **** beiden wonend type wet prom. -- pub. 13/08/2009 numac 2009040205 bron algemene staat der kredietinstellingen per 31 mei 2009 (1) gepubliceerd door de Nationale Bank van België ingevolge artikels 45, 71 en 80,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/08/2009 numac 2009015111 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 12 juli 2009 wordt de heer Jean Bosch, attaché , met ingang van 1 november 2008, benoemd in de klasse A3 (weddenschaal A31) in het Neder(...) Bij koninklijk besluit van 12 ju type koninklijk besluit prom. 06/07/2009 pub. 13/08/2009 numac 2009011320 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/08/2009 numac 2009203054 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit van 28 maart 2007 betreffende de erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest Bij type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/08/2009 numac 2009015112 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 12 juli 2009 wordt de heer Philippe Bostem, adviseur-generaal , met ingang van 1 mei 2009, benoemd in de klasse A5 (weddenschaal A51) in het Franse ta(...) Overeenkomstig de gecoördineer type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/08/2009 numac 2009015110 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 12 juli 2009 wordt Mevr. Ingrid Coeck, attaché , met ingang van 1 november 2008, benoemd in de klasse A2 (weddenschaal A21) in het Nederla(...) Bij koninklijk besluit van 12

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/07/2009 pub. 13/08/2009 numac 2009011321 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité ad hoc in de schoot van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en houdende ontslag en benoeming van een lid van dit comité type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/08/2009 numac 2009018308 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 22 juli 2009 wordt de heer Smedts, Walter, adviseur , met ingang van 1 augustus 2008, bevorderd door verhoging in klasse naar de klasse A4, in het Nederlandse taalkader, in de betrekking(...) Een ber type ministerieel besluit prom. 09/06/2009 pub. 13/08/2009 numac 2009014164 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot aanneming van het bestek voor het veiligheidspersoneel type ministerieel besluit prom. 22/07/2009 pub. 13/08/2009 numac 2009014204 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 maart 2003 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake het vervoer van zaken over de weg

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/07/2009 pub. 13/08/2009 numac 2009031430 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de bevoegdheden van de Ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/05/2009 pub. 13/08/2009 numac 2009035724 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer

bericht

type bericht prom. 07/07/2009 pub. 13/08/2009 numac 2009000529 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht aan de Dames en Heren Burgemeesters van het Rijk betreffende het specifieke geval van het terugkeervisum afgeleverd tijdens de zomervakantie van 2009 aan de vreemdelingen die naar België terugkeren om hun procedure voor gezinshereniging die inges type bericht prom. -- pub. 13/08/2009 numac 2009018309 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Lena Boeraeve en Geert Clarebout wonende te 8908 Ieper Deze beslu type bericht prom. -- pub. 13/08/2009 numac 2009018310 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State VZW Milieufront Omer Wattez, met maatschappelijke zetel t Dit besl

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 13/08/2009 numac 2009029398 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het examen voor de toelating tot de studies ingericht in de Hogescholen, met toepassing van artikel 22, § 1, 5°, van het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van h type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 13/08/2009 numac 2009029396 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling van de voorwaarden waaronder het onderwijs voor sociale promotie buiten de pedagogische inrichtingen verstrekt kan worden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 13/08/2009 numac 2009029393 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 27 december 1991 betreffende de ambten, opdrachten en betrekkingen van de leden van het personeel van het Onderwijs voor Social

erratum

type erratum prom. 29/05/2009 pub. 13/08/2009 numac 2009035753 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning. - Erratum

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 13/08/2009 numac 2009009578 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 31 juli 2009 zijn benoemd tot advocaat bij het Hof van Cassatie, Mevrn. Grégoire, M. en Nudelholc, S., advocaten. Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 13/08/2009 numac 2009011347 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Federaal Planbureau. - Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 juli 2009 wordt Mevr. Greet De Vil, geboren op 1 augustus 1976, licentiaat in de economische wetenschappen, met ingang van 1 juli 2009 benoemd tot attaché voor (...) Bij ko

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 13/08/2009 numac 2009011349 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor normalisatie . - Publicatie ter kritiek Het Bureau voor normalisatie (NBN) publiceert ter kritiek het hierna volgende Belgische normontwerp. Dit ontwerp is verkrijgbaar tegen betaling van zijn prijs bij het Bureau voor normal(...) Opmerkinge

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 28/06/2009 pub. 13/08/2009 numac 2009003224 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Win For Life 75 », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij
^