B.S. Index van de publicaties van 18 augustus 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 31/07/2009 pub. 18/08/2009 numac 2009009582 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 119 van het Gerechtelijk wetboek en van artikel 57bis van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van type wet prom. -- pub. 18/08/2009 numac 2009009583 bron federale overheidsdienst justitie Examens waarbij de licentiaten in het notariaat in de gelegenheid worden gesteld te bewijzen dat zij in staat zijn de voorschriften van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken na te leven. - Gewone zittijd van oktober 2009 De Federale O De aanv

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/08/2009 numac 2009024251 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 16 juli 2009 wordt op 29 februari 2008 's avonds een einde gesteld aan het mandaat van de heer Minne, Etienne, mandaat dat hem toegekend was vanaf 1 maart 2004 in hoedanigheid van assistent type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 18/08/2009 numac 2009203261 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/08/2009 numac 2009203770 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 31 juli 2009 wordt aan de heer Castiglione, Nicolas, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtb Belanghe type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/08/2009 numac 2009203722 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst Sociale Actie. - Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 14 april 2009 worden de volgende eretekens verleend : Voor 35 jaren dienstactiviteit : Het Burgerlijke Kruis 1e klasse aan : Mevr. Monique Laguerre, maatschappelijk a Het Burgerlijke Kru type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/08/2009 numac 2009203769 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 31 juli 2009, wordt aan de heer Vervrangen, Johny, op het einde van de maand juni 2009, in de loop van dewelke hij de leeftijdsgrens heeft bereikt, eervol ontslag verleend uit het ambt van Belanghe type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/08/2009 numac 2009024204 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 7 juni 2009, wordt de heer Valcke, Luc, adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 april 2010, eervol De heer type koninklijk besluit prom. 12/07/2009 pub. 18/08/2009 numac 2009011344 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 2002 tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren type koninklijk besluit prom. 06/07/2009 pub. 18/08/2009 numac 2009024264 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van de artikelen 177, 179 en 180 van de wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen, voor het beroep van farmaceutisch-technisch assistent type koninklijk besluit prom. 10/08/2009 pub. 18/08/2009 numac 2009003307 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3, § 3, derde lid, van de wet van 17 mei 2004 tot omzetting in Belgisch recht van de Richtlijn 2003/48/EG van 3 juni 2003 van de Raad van de Europese Unie betreffende belastingheffing op inkomsten uit spa type koninklijk besluit prom. 10/08/2009 pub. 18/08/2009 numac 2009003247 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 6311bis van het KB/WIB 92 inzake de belastingvermindering voor passiefhuizen type koninklijk besluit prom. 17/07/2009 pub. 18/08/2009 numac 2009203627 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2009 type koninklijk besluit prom. 17/07/2009 pub. 18/08/2009 numac 2009203628 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2009 type koninklijk besluit prom. 06/07/2009 pub. 18/08/2009 numac 2009024265 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van de artikelen 177, 179 en 180 van de wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen, voor het beroep van diëtist

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/04/2009 pub. 18/08/2009 numac 2009031425 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag van de kilometervergoeding dat de kosten dekt die voortvloeien uit het gebruik van een eigen voertuig door een personeelslid van het ministerie of een instelling van openbaar nut van het Brussels Hoofds type ministerieel besluit prom. 17/07/2009 pub. 18/08/2009 numac 2009031427 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de bevoegdheden van de Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Openbare Werken en Vervoer type ministerieel besluit prom. 17/07/2009 pub. 18/08/2009 numac 2009031429 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de bevoegdheden van de Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Leefmilieu, Energie en Waterbeleid, Stadsvernieuwing, Brandbestrijding en Dringende Medisc type ministerieel besluit prom. 17/07/2009 pub. 18/08/2009 numac 2009024261 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de medische activiteiten van de kandidaat-huisarts, tijdens de stageperiodes bij een erkende stagemeester, in het kader van de specifieke opleiding in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 12/06/2009 pub. 18/08/2009 numac 2009203762 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot toekenning van een afwijking van de bepalingen betreffende de kwaliteit van het voor menselijke consumptie gebruikte water verdeeld in de gemeente Libramont-Chevigny type ministerieel besluit prom. 17/07/2009 pub. 18/08/2009 numac 2009031426 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de bevoegdheden van de Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbar

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/06/2009 pub. 18/08/2009 numac 2009031424 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 13 december 1990 houdende oprichting van basisoverlegcomités in het gebied van het Sectorcomité Brusselse Hoofdstedelijk Gewe

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 18/08/2009 numac 2009035739 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke verdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder basisallocatie FB0103B van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009 type besluit van de vlaamse regering prom. 15/05/2009 pub. 18/08/2009 numac 2009035746 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke herverdeling van het provisionele krediet voor het economisch relancebeleid, ingeschreven onder de basisallocatie 0117 b van het programma CB van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeen type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 18/08/2009 numac 2009035745 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie CB0137B type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 18/08/2009 numac 2009035747 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie CB0129B

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/06/2009 pub. 18/08/2009 numac 2009027157 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 juni 1998 tot uitvoering van het decreet van 18 juli 1997 betreffende de centra voor levens- en gezinsvragen, zoals gewijzigd. - Addenda

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 18/08/2009 numac 2009002060 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 597 - 10 augustus 2009 Richtlijnen ter voorbereiding op de uitbraak van een grieppandemie voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 ho Geachte

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/2009 pub. 18/08/2009 numac 2009029409 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling "Bachelor in de informatica en systemen - finaliteit : netwerken en telecommunicatie" die ressorteert onder het hoger technisch onderwijs van het kor type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 18/08/2009 numac 2009029406 bron ministerie van de franse gemeenschap Kabinetschefs. - Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2009, wordt de heer Marc DEGAUTE op 17 juli 2009 benoemd tot Kabinetschef van de Minister-President van de Regering van de Franse Gemeenschap. Bij besluit v type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 18/08/2009 numac 2009029412 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 1981 betreffende de vakantie- en verlofregeling van het stagedoend en vast benoemd technisch personeel van de rijks-psycho-medisch-sociale centra, de rij type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/2009 pub. 18/08/2009 numac 2009029410 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling "Bachelor in de optiek-optometrie" die ressorteert onder het hoger technisch onderwijs van het korte type van het onderwijs voor sociale promotie van type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/2009 pub. 18/08/2009 numac 2009029418 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling "Aanvullende opleiding in de gerontologie" die ressorteert onder het hoger secundair onderwijs van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/2009 pub. 18/08/2009 numac 2009029414 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling "Bachelor in de landbouwkunde - finaliteit : landbouwkundige technieken en beheer" die ressorteert onder het hoger landbouwkundig onderwijs van het k type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/2009 pub. 18/08/2009 numac 2009029408 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling "Bachelor in de informatica en systemen - finaliteit : technologie van de informatica" die ressorteert onder het hoger technisch onderwijs van het ko type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/2009 pub. 18/08/2009 numac 2009029413 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling "Bachelor in de informatica en systemen - finaliteit : automatiseringswetenschap" die ressorteert onder het hoger technisch onderwijs van het korte t type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/2009 pub. 18/08/2009 numac 2009029407 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling "Bachelor in de informatica en systemen - finaliteit : industriële informatica" die ressorteert onder het hoger technisch onderwijs van het korte ty type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/2009 pub. 18/08/2009 numac 2009029421 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het refertedossier van de afdeling "Monteur van sanitair en verwarming" die ressorteert onder het hoger secundair onderwijs van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1

erratum

type erratum prom. 13/03/2009 pub. 18/08/2009 numac 2009018311 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot vaststelling van bepaalde maatregelen ter uitroeiing van overdraagbare spongiforme encefalopathieën. - Erratum

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 07/05/2009 pub. 18/08/2009 numac 2009203423 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende benoeming van de Voorzitter van de Sociaal-Economische Raad van de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 04/06/2009 pub. 18/08/2009 numac 2009203230 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap betreffende de vaststelling van de opleidingsvoorwaarden voor leerlingen in de middenstand en opleidingsondernemingen type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 11/06/2009 pub. 18/08/2009 numac 2009203422 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de regering van de Duitstalige Gemeenschap betreffende de wijziging van het besluit van 27 mei 1993 over de beroepsopleiding en voortgezette opleiding van personen die in de landbouw werkzaam zijn

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 18/08/2009 numac 2009011331 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoeming in de hoedanigheid van adjunct-auditeur Bij koninklijk besluit van 30 juni 2009 wordt, met ingang van 30 juni 2009, de heer Karel Marchand, in de hoedanigheid van adjunct-auditeur benoemd bij de Raad voor Overeenkomst

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 17/07/2009 pub. 18/08/2009 numac 2009031431 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de bevoegdheden van de leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

overeenkomst

type overeenkomst prom. 31/07/2009 pub. 18/08/2009 numac 2009022382 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
^