B.S. Index van de publicaties van 24 augustus 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 24/08/2009 numac 2009203360 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 127/2009 van 16 juli 2009 Rolnummer 4651 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 83 en 84 van de wet van 22 december 2008 « houdende diverse bepaling(...) Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitte type wet prom. 09/06/2009 pub. 24/08/2009 numac 2009024269 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot oprichting van een Belgisch Centrum voor alternatieven voor dierproeven type wet prom. -- pub. 24/08/2009 numac 2009022340 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische raad voor rolstoelen van 19 mei 2009 en in uitvoering van artikel 22 Interpretatier type wet prom. 12/07/2009 pub. 24/08/2009 numac 2009009551 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de plaats van het huwelijk betreft

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/08/2009 numac 2009021081 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 14 april 2009 wordt de heer Monteny, Frank, geboren op 26 april 1963, adviseur van de klasse A3 bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid, met ingang van 1 januari Bij koni type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 24/08/2009 numac 2009203764 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de bijzondere regels van basisloonberekening voor de toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 op de werknemers waarop tijdens de referteperiode een vermindering van de arbeidstijd van toepassing is k type koninklijk besluit prom. 16/07/2009 pub. 24/08/2009 numac 2009024254 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst van niet voor productiedoeleinden gehouden zoogdieren die gehouden mogen worden type koninklijk besluit prom. 10/08/2009 pub. 24/08/2009 numac 2009003310 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2009 en van de voorwaarden die het mogelijk maken om de in dat formulier gevraagde gegevens bij middel van computerafdrukke type koninklijk besluit prom. 10/08/2009 pub. 24/08/2009 numac 2009011362 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en van het koninklijk besluit van 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van een algemeen rekeningstelsel

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/07/2009 pub. 24/08/2009 numac 2009021083 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 maart 2005 tot aanwijzing van de leden van het beheerscomité van het Studie- en Documentatiecentrum « Oorlog en Hedendaagse Maatschappij » type ministerieel besluit prom. 24/07/2009 pub. 24/08/2009 numac 2009021082 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2005 tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissies van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbel

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 24/08/2009 numac 2009035780 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende sommige aspecten van de planbatenheffing type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 24/08/2009 numac 2009035778 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de instanties die over een vergunningsaanvraag advies verlenen type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 24/08/2009 numac 2009035765 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de minnelijke schikking inzake ruimtelijke ordening type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 24/08/2009 numac 2009035766 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 november 2003 tot bepaling van de toelaatbare functiewijzigingen voor gebouwen, gelegen buiten de geëigende bestemmingszone type besluit van de vlaamse regering prom. 30/04/2009 pub. 24/08/2009 numac 2009203666 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorwaarden voor de erkenning en subsidiëring als gemandateerde voorziening, coördinatiepunt en flexibele opvangpool van doelgroepwerknemers type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 24/08/2009 numac 2009035768 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 juni 2004 tot bepaling van de nadere regels inzake het planologisch attest

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/08/2009 numac 2009203771 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bericht tot opheffing van een paritair comité De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, wiens kantoren gevestigd zijn te 1210 Brussel, Kunstlaan 7, brengt ter kennis van de betrokken organisaties dat zij overweegt de Konin Voor de

document

type document prom. -- pub. 24/08/2009 numac 2009022341 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Overeenkomstencommissie orthopedisten-verzekeringsinstellingen van 2 juni 2009 Interpretatier

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/08/2009 numac 2009024281 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Te begeven betrekkingen Elf betrekkingen van wetenschappelijk onderzoeker staan open op de campussen Elsene en Ukkel van het WIV. Deze betrekkingen zullen worden toegewezen aan kandidaten die kunn Missie van he

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 24/08/2009 numac 2009018264 bron hoge raad voor de justitie Aanwerving van één Nederlandstalige of Franstalige auditor Context De Hoge Raad voor de Justitie is een grondwettelijk orgaan dat als missie heeft de werking van de rechterlijke organisatie te verbeteren. Daa(...) -de kandidaat-magistraten te select

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/08/2009 numac 2009009604 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Notariaat Bij koninklijk besluit van 1 maart 2009, dat in werking treedt op 17 september 2009, is aan de heer Poncelet, E., ontslag verleend uit zijn ambt van notaris te standplaats Nassogne. Het is hem vergund de titel v Bij konin type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/08/2009 numac 2009009603 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 juli 2009, is de heer Dams, H., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, aangewezen tot het mandaat van procureur des Konings bij deze rechtbank voor Het ber

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 24/08/2009 numac 2009203437 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van het Waalse Gewest van 11 mei 1995 betreffende de indienstneming van gesubsidieerde contractuelen door sommige openbare besturen en ermee gelijkge

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 24/08/2009 numac 2009021080 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 7 februari 2007 wordt Mevr. Henin, Catherine, geboren op 29 juli 1968, met ingang van 1 februari 2007 voor een mandaat van twee jaren benoemd tot attaché bij het Algemeen Rijksarchief en Rijks Bij kon

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 24/08/2009 numac 2009203363 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 122/2009 van 16 juli 2009 Rolnummers 4664 en 4665 In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de artikelen 4, 2°, 3°, 4°, 6° en 7°, 10, 11, type arrest uittreksel prom. -- pub. 24/08/2009 numac 2009203364 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 123/2009 van 16 juli 2009 Rolnummer 4667 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van het Vlaamse decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid, Het Grondwe

ministériele beslissing

type ministériele beslissing prom. -- pub. 24/08/2009 numac 2009000556 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Beslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken Gelet op de artikelen IV.I.30,
^