B.S. Index van de publicaties van 26 augustus 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/12/2008 pub. 26/08/2009 numac 2009000552 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde het in overeenstemming te brengen met de Richtlijn 90/434/EEG van de Raad van 23 juli 1990 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor fusies, splitsingen, gedeel type wet prom. 26/04/2009 pub. 26/08/2009 numac 2009000547 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse wetten betreffende het statuut van de militairen. - Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/08/2009 pub. 26/08/2009 numac 2009203455 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 32 van het koninklijk besluit van 9 april 1965 betreffende de Pool van de zeelieden ter koopvaardij type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/08/2009 numac 2009014209 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 31 juli 2009, wordt de heer Yves VILLANOY, klasse A1 met de titel van attaché, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse naar de klasse A2, met de titel van attaché, in het Franse taalka Bij

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/08/2009 numac 2009031456 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-tewerkstellingsagentschap. - Hernieuwing erkenning Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van 17 juli 2008, verkrijgt RANDSTAD CONSTRUCT NV, Heyselplein 71, 1020 Brussel, de hernieuwing van de erkenning als privé- - Ter type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/08/2009 numac 2009203828 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 25 maart 2009 wordt de heer Vivian Maréchal met ingang van 30 maart 2009 voor een termijn van vier jaar erkend voor de uitwerking, de wijziging of de herziening van verkavelingsplannen. B Bij ministerie type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/08/2009 numac 2009031464 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-tewerkstellingsagentschap. - Erkenningen Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van 15 mei 2009, wordt SALES TALENTS NV, Pottelberg 175, 8510 Kortrijk, erkend als privé-tewerkstellingsagentschap voor de uitoefenin - Wer type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/08/2009 numac 2009031459 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-tewerkstellingsagentschap. - Erkenningen Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van 17 juli 2008, wordt XPE ENGINEERING NV, Vlaamsesteenweg 139, 1000 Brussel, erkend als privé-tewerkstellingsagentschap voor de uit - Wer type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/08/2009 numac 2009031462 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-tewerkstellingsagentschap. - Hernieuwing vergunningen Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van 7 april 2009, ontvangt ULTIMATE EVENT VZW, Petit Chemin 49, 7532 Beclers, een hernieuwing van de gelijkgestelde verg - Bemi type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/08/2009 numac 2009031454 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-tewerkstellingsagentschap. - Hernieuwing vergunningen Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van 18 februari 2009, ontvangt JOBGEPAST BVBA, Meistraat 82, 3212 Pellenberg, een hernieuwing van de gelijkgesteld(...) - Werv type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/08/2009 numac 2009031449 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-tewerkstellingsagentschap. - Erkenningen Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van 7 juli 2009, wordt THE PROFILE GROUP NV, Louis Schmidt boulevard 54, 1040 Brussel, erkend als privé-tewerkstellingsagentschap voo - Out type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/08/2009 numac 2009031460 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-tewerkstellingsagentschap. - Hernieuwing erkenningen Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van 23 maart 2009, verkrijgt EBBINGE & COMPANY CVBA, Marsveldplein 5, 1050 Brussel, de hernieuwing van de erkenning a - Werving type ministerieel besluit prom. 19/08/2009 pub. 26/08/2009 numac 2009014217 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 2 juli 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 2008 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2009 type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/08/2009 numac 2009031458 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-tewerkstellingsagentschap. - Hernieuwing vergunningen Bij ministerieel besluit, van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 18 februari 2009, ontvangt POLS, VERMEYLEN & PARTNERS BVBA, Adriaan Brouwerstraat 31, 2000 Antwerpen, een hernie - Werving type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/08/2009 numac 2009031455 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-tewerkstellingsagentschap. - Erkenningen Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van 7 februari 2008, wordt FORSELECT BVBA, Keiserslaan 24, 1000 Brussel, erkend als privé-tewerkstellingsagentschap voor de uitoefeni - Wer type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/08/2009 numac 2009031452 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-tewerkstellingsagentschap. - Hernieuwing vergunningen Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van 13 oktober 2008, ontvangt QUALITY SEEKERS BVBA, Bosmanslei 32, 2018 Antwerpen, een hernieuwing van de gelijkgestelde - Werv type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/08/2009 numac 2009031450 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-tewerkstellingsagentschap. - Hernieuwing erkenningen Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van 23 januari 2009, verkrijgt DAOUST INTERIM NV, Louizapoortgallerij 203, bus 5, 1050 Brussel, de hernieuwing van de erk - Outp

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 26/08/2009 numac 2009035792 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beveiligde zendingen in de ruimtelijke ordeningsregelgeving type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 26/08/2009 numac 2009203739 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende aanwijzing van de adviesinstanties voor het watersysteem bij voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen en gemeentelijke plannen van aanleg type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 26/08/2009 numac 2009035791 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 houdende bepaling van de nadere regels voor de opmaak en de actualisering van het plannenregister type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 26/08/2009 numac 2009203838 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van de kapitaalschadecommissies en tot regeling van de kapitaalschadecompensatie ter uitvoering van het decreet grond- en pandenbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 26/08/2009 numac 2009035793 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende nadere regelen betreffende de aankoop na weigering van stabiliteitswerken in toepassing van artikel 4.4.2, § 2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 26/08/2009 numac 2009035777 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering ingevolge de totstandkoming van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 26/08/2009 numac 2009203685 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de vergoeding van wildschade of van schade door beschermde soorten en tot wijziging van hoofdstuk IV van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 26/08/2009 numac 2009035776 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van sommige aspecten van de organisatie en werking van de Raad voor vergunningsbetwistingen

protocol

type protocol prom. -- pub. 26/08/2009 numac 2009011366 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Protocol tot aanpassing van het Uitvoeringsreglement van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom De Raad van Bestuur van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of m(...) Gelet op zijn bevoegdheid ex artikel

bericht

type bericht prom. -- pub. 26/08/2009 numac 2009018338 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De gemeente Zutendaal, vertegenwoordigd door Mr. Wim Merte Deze za

arrest

type arrest prom. 29/05/2009 pub. 26/08/2009 numac 2009203432 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Viceminister-President betreffende de terugbetaling van de reiskosten voor pleeggezinnen

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 03/07/2009 pub. 26/08/2009 numac 2009203441 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende overdracht van beslissingsbevoegdheden aan de Ministers type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 03/07/2009 pub. 26/08/2009 numac 2009203443 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende aanwijzing van de leden van de Regering op wier instigatie de rechtsgedingen van de Duitstalige Gemeenschap gevoerd worden type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 07/05/2009 pub. 26/08/2009 numac 2009203424 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende wijziging van het besluit van 9 februari 2006 houdende benoeming van de voorzitter en de overige leden van de raad van bestuur van de Dienst voor personen met een handicap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 04/06/2009 pub. 26/08/2009 numac 2009203433 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot uitvoering van het decreet van 19 januari 2009 houdende vaststelling van de regels van de Duitse rechtsterminologie type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 03/07/2009 pub. 26/08/2009 numac 2009203445 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 21 december 2000 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden aan ambtenaren van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 26/08/2009 numac 2009203430 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende aanduiding van leden van de Raad voor ontwikkelingssamenwerking, solidariteit en integratie type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 11/06/2009 pub. 26/08/2009 numac 2009203435 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende de vastlegging van de beroepen waarin in het kader van een opleiding tot ondernemingshoofd een volontariat tot ondernemingshoofd kan worden doorlopen type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 03/07/2009 pub. 26/08/2009 numac 2009203446 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap betreffende de samenstelling en de werking van de kabinetten van de Regeringsleden evenals betreffende de personeelsleden van de diensten van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap aangewezen om i type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 28/05/2009 pub. 26/08/2009 numac 2009203431 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap 28 MEI 2009 - Besluit van de Regering betreffende de wijziging van het besluit van de Regering van 13 januari 2005 over het inzetten van de Adviesraad voor de bevordering van de gezondheid type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 03/07/2009 pub. 26/08/2009 numac 2009203444 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende de Kanselarij van de Regering bij de Minister-President

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 26/08/2009 numac 2009031461 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-tewerkstellingsagentschap. - Vergunningen Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van 13 oktober 2008, ontvangt DOMISSIMMO BVBA, Permekedreef 15, 3090 Overijse, een gelijkgestelde vergunning als privé-tewerkstellin - Wer type vergunning prom. -- pub. 26/08/2009 numac 2009031465 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-tewerkstellingsagentschap. - Vergunningen Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van 7 juli 2009, ontvangt DOCS INTERNATIONAL BELGIUM NV, Pegasuslaan 5, 1831 Machelen, een gelijkgestelde vergunning als privé-tewer - Wer type vergunning prom. -- pub. 26/08/2009 numac 2009031457 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-tewerkstellingsagentschap. - Vergunningen Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van 30 oktober 2008, ontvangt ACCORD GROUP BELGIUM CVBA, Rijvisschestraat 118, bus 3, 9052 Zwijnaarde, een gelijkgestelde vergunning - Werv type vergunning prom. -- pub. 26/08/2009 numac 2009031453 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-tewerkstellingsagentschap. - Vergunningen Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van 7 april 2009, ontvangt SCHILPEROORT HARMJAN , Papegaaistraat 42, NL-3061 CW Rotterdam, een gelijkgestelde vergunn(...) - Bemiddeling va type vergunning prom. -- pub. 26/08/2009 numac 2009031451 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-tewerkstellingsagentschap. - Vergunningen Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van 13 oktober 2008, ontvangt BAKKER & PARTNERS CONSULT BVBA, Silvesterlaan, 7, 2970 Schilde, een gelijkgestelde vergunning als - Werving

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 26/08/2009 numac 2009203823 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke ordening. - Gewestplannen Bij besluit van de Waalse Regering van 18 juni 2009 wordt de herziening van het gewestplan Nijvel tijdelijk aangenomen zoals weergegeven op bijgevoegd plan, met name : * op het grondgebied van de gemeen de opneming

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 26/08/2009 numac 2009203804 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De tekst

document

type document prom. 03/07/2009 pub. 26/08/2009 numac 2009203442 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van Regering houdende regeling van de ondertekening van de rechtshandelingen van de Regering

gerechtelijk wetboek

type gerechtelijk wetboek prom. -- pub. 26/08/2009 numac 2009018337 bron hoge raad voor de justitie Wijziging in het huishoudelijk reglement van 4 oktober 2000, dat werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 25 november 2000 Overeenkomstig artikel 259bis -6,
^