B.S. Index van de publicaties van 28 augustus 2009

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009024277 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « TDA/H Belgique » type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/08/2009 numac 2009203803 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Lijst met gemeenten voor de toepassing van het koninklijk besluit van 15 juli 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1997 tot uitvoering van artikel 7, type koninklijk besluit prom. 06/02/2009 pub. 28/08/2009 numac 2008012636 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, betreffende de functieclassificatie en de loons

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/08/2009 numac 2009014210 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Beroepscommissie die uitspraak moet doen over de beroepen in verband met het niet-slagen voor het praktisch examen rijbewijs. Ontslag Bij ministerieel besluit van 5 augustus 2009, dat in werking treedt op 1 september 2009, is het ontslag van de type ministerieel besluit prom. 18/08/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009000477 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten type ministerieel besluit prom. 10/07/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009024282 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 oktober 2008 van waarbij machtiging van handtekening wordt verleend aan de directeur-generaal van het Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer type ministerieel besluit prom. 22/07/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009024271 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW « Centrale de Services à Domicile en Luxembourg »

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009203796 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de waarborgen in het kader van de inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/06/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035748 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne

decreet

type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035790 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs type decreet prom. 08/05/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009035809 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het onderwijs XIX

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/08/2009 numac 2009018336 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV CBC Banque heeft de nietigverklaring gevorderd van e Deze ge type bericht prom. -- pub. 28/08/2009 numac 2009003328 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de Thesaurie. - Bericht De Minister van Financiën deelt mee dat hij, overeenkomstig artikel 22,

document

type document prom. -- pub. 28/08/2009 numac 2009203906 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden Bij besluit van de Directeur-generaal van 17 augustus 2009, dat uitwerking heeft met Paritair Subc

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/08/2009 numac 2009009606 bron federale overheidsdienst justitie Tweede oproep tot de kandidaten tot lid van het begeleidingscomité inzake gerechtelijke opleiding Het koninklijk besluit van 18 mei 2009 tot vaststelling van de rechten en plichten op gerechtelijke opleiding, evenals de uitvoeringsmodaliteit De Minist

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. 08/07/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009009543 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de legitimatiekaart van de verantwoordelijke leiders en de vaste afgevaardigden van de vakorganisaties van de griffiers van de Rechterlijke Orde, de referendarissen bij het Hof van Cassatie en de ref type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/08/2009 numac 2009009607 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 20 augustus 2009 : blijft aan de heer Viskens, L., griffier-hoofd van dienst bij het arbeidshof te Antwerpen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van hoofdgriffier van dit hof te vervullen; type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/08/2009 numac 2009009609 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 januari 2009, dat in werking treedt op 31 augustus 2009, is de heer Lotz, J., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pe Het beroep

lijst

type lijst prom. -- pub. 28/08/2009 numac 2009041708 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 370e AANVULLING Bijwerking op 10 augustus 2009 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

overeenkomst

type overeenkomst prom. 25/08/2009 pub. 28/08/2009 numac 2009022398 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 28/08/2009 numac 2009203920 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige interne auditeur-inspecteurs (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG09824) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voo(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 28/08/2009 numac 2009203921 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige experten managementondersteuning (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (ANG09040) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien(...) Naast d type bericht van selor prom. -- pub. 28/08/2009 numac 2009203922 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige controleurs verwarming (niveau B) voor de Regie der Gebouwen (ANG09850) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de t(...) Naast deze type bericht van selor prom. -- pub. 28/08/2009 numac 2009203918 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige drukkers (niveau C) voor de RVA (AFG09018) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van de laatste plaats ve(...) Naast deze l type bericht van selor prom. -- pub. 28/08/2009 numac 2009203919 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen collectief arbeidsrecht (niveau A) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (ANG09819) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 25 geslaagden aangelegd, die twee jaar (...) Naast de type bericht van selor prom. -- pub. 28/08/2009 numac 2009203917 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige assistenten zonnemeting (niveau C) voor het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) (ANG09031) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft.(...) Naast d

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 28/08/2009 numac 2009014214 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C Numér type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 28/08/2009 numac 2009014213 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van moto Agréme
^