B.S. Index van de publicaties van 2 september 2009

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/03/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009201353 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de toekenning van vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 28/06/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009012192 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en-diensten, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/2009 numac 2009022400 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische Raad voor radio-isotopen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Aanwijzing van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter Bij koninklijk besluit van 21 type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009203949 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 28/06/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009203948 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 28/06/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009202741 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende het brugpensioen vanaf de leeftijd van 56 jaar voor de werknemers die type koninklijk besluit prom. 01/07/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009203946 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 10/08/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009024286 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikelen 43 en 46 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de personeelsleden van de federale wetenschappelij type koninklijk besluit prom. 28/06/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009202740 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende het brugpensioen vanaf de leeftijd van 58 jaar met het oog op de bevor type koninklijk besluit prom. 26/03/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009201360 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende vier bijkomende vakantieda type koninklijk besluit prom. 26/03/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009201359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2007, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de professionele vorming type koninklijk besluit prom. 19/05/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009201772 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot vastlegging van de patronale bijdrage aan het "Sociaal Fonds voo type koninklijk besluit prom. 28/06/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009202742 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 januari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, tot vaststelling van een tijdelijke bijkomende bijdrage type koninklijk besluit prom. 19/06/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009202618 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 mei 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009012206 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2008, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de outplacement voor taxichauffeurs type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/2009 numac 2009203725 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale orden Bij koninklijk besluit van 18 mei 2009 wordt bepaald : Artikel 1. Mevr. Ester Mathilde LAMBRECHTS , ps. La Esterella, artieste, wordt benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II. Art. 2. Zij ne(...) Art. 3. De Minister van Buitenla

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009035754 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot invoering van een indexeringsclausule in en tot andere wijzigingen aan het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 1998 betreffende de wildbeheereenheden, het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 2003 betr type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009203630 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van afdelingen Medisch Toezicht of departementen Medisch Toezicht type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009035737 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid

omzendbrief

type omzendbrief prom. 29/05/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009000557 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de identificatie van onregelmatig verblijvende vreemdelingen. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 02/09/2009 numac 2009018328 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Paul Schrevens heeft de nietigverklaring gevorderd Deze za type bericht prom. -- pub. 02/09/2009 numac 2009018327 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Alphonse Use heeft de nietigverklaring gevorderd v Deze za type bericht prom. -- pub. 02/09/2009 numac 2009018342 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Raoul THYBAUT, Johnny DE COSTER, Francis VERDIN, Jean-Clau Dat bes type bericht prom. -- pub. 02/09/2009 numac 2009018329 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Alain Vanderheyden heeft de nietigverklaring gevor Deze za

document

type document prom. -- pub. 02/09/2009 numac 2009022402 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige Raad voor invaliditeit van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij he type document prom. -- pub. 02/09/2009 numac 2009022399 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische Ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Hernieuwing van het mandaat voor de voorzitter Bij koninklijk besluit van 21 augustus 2009, wordt het mandaat van type document prom. 29/06/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009203900 bron waalse overheidsdienst Besluit van de interregionale bodemsaneringscommissie houdende verlenging van de erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk BOFAS, J. Bordetlaan 166, bus 1, te 1140 Brussel type document prom. -- pub. 02/09/2009 numac 2009022394 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte en- invaliditeitsverzekering. - College van geneesheren-directeurs, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van de voorzitter en benoeming van de plaatsvervangend voorzitter Bij ko Bij het

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009029451 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende revalorisatie van sommige leden van het onderwijspersoneel, houder van een master, met toepassing van het akkoordprotocol van 20 juni 2008 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/05/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009029463 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de voorzitter en de vice-voorzitter van de Interuniversitaire Raad van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009029460 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de diensten voor schoolherinschakeling. type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009029465 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 houdende oprichting van de « Haute Ecole de la Province de Namur » en waarbij de opleidingen georganiseerd doo

erratum

type erratum prom. -- pub. 02/09/2009 numac 2009009612 bron federale overheidsdienst justitie Examens waarbij de licentiaten in het notariaat in de gelegenheid worden gesteld te bewijzen dat zij in staat zijn de voorschriften van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken na te leven. - Gewone zittijd van oktober 2009. - Erratum In « De a type erratum prom. 17/07/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009024284 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de personeelsleden van de federale wetenschappelijke inste

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/2009 numac 2009022401 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 21 augustus 2009, dat Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/2009 numac 2009022404 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische Farmaceutische Raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoemingen van leden Bij koninklijk besluit van 21 augustus 2009, dat uitwerking heef Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/2009 numac 2009022397 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene Raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 21 augustus 2009, dat in werking treedt de dag van deze beke Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/2009 numac 2009022395 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene Raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 21 augustus 2009, dat in werking treedt de dag van deze beke Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/09/2009 numac 2009000569 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit, d.d. 21 augustus 2009, wordt de heer MONIN, Marc, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie met terugwerkende kracht vanaf 2 april 2005.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 02/09/2009 numac 2009009621 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : - te Antwerpen : 5 . Een van deze plaatsen vervangt deze gepubliceerd in het Belgi(...) - te Hasselt : 1 (vanaf 1 juni 2010); - te Brussel : 2 (waarvan 1

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 02/09/2009 numac 2009009619 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 26 april 2009 : -is Mevr. Boonen, G., voorzitter van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde. Zij zal het burgerlijk ereteken dr - is de heer type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 02/09/2009 numac 2009009620 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 oktober 2008, dat in werking treedt op 30 september 2009, is de heer Evers F., vrederechter van het tweede kanton Gent, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensioen late Bij konink

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 28/05/2009 pub. 02/09/2009 numac 2009203426 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 10 maart 2005 houdende vastlegging van de werkwijze van de jury's voor taalexamens en van de organisatie van de examens afgelegd voor deze examencommissies

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 02/09/2009 numac 2009042408 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand augustus
^