B.S. Index van de publicaties van 3 september 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/12/1998 pub. 03/09/2009 numac 2009000546 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 13/05/2009 pub. 03/09/2009 numac 2009000558 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de officiële meesterschapwedstrijden type wet prom. 06/06/2002 pub. 03/09/2009 numac 2009015105 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij de Europese Kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten, gedaan te Straatsburg op 9 november 1995 (2) type wet prom. 21/11/2008 pub. 03/09/2009 numac 2009000559 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot omzetting van de Richtlijnen 2005/36/EG en 2006/100/EG en tot wijziging van de wetten van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect en 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van Architecten. - Duitse vertali type wet prom. 24/09/2006 pub. 03/09/2009 numac 2006015149 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol nr. 2 bij de Europese Kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten betreffende interterritoriale samenwerking, gedaan te Straatsburg op 5 mei 1998 (

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/07/2009 pub. 03/09/2009 numac 2009202812 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst v type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 03/09/2009 numac 2009203308 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklie type koninklijk besluit prom. 28/06/2009 pub. 03/09/2009 numac 2009012196 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, be type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/09/2009 numac 2009022413 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag en ben Bij type koninklijk besluit prom. 31/07/2009 pub. 03/09/2009 numac 2009012208 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen gelegen op het grondgebied van Westerlo en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens e type koninklijk besluit prom. 15/07/2009 pub. 03/09/2009 numac 2009000568 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 september 2005 betreffende de modaliteiten voor de toekenning, de geldigheidsduur, de weigering en de vernietiging van de identificatiekaart en de procedure inzake de onderzoeken naar de v type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/09/2009 numac 2009022405 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag Bij type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/09/2009 numac 2009022406 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag en ben Bij type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/09/2009 numac 2009203777 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orde Bij het koninklijk besluit van 14 juli 2009 wordt het volgende bepaald : Artikel 1. Mevr. Vanderstraeten, Lea, Edmonda kunstschilderes, wordt benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Zij zal het burg(...) Art. 2. Zij neemt haar rang in type koninklijk besluit prom. 28/06/2009 pub. 03/09/2009 numac 2009202763 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende type koninklijk besluit prom. 28/06/2009 pub. 03/09/2009 numac 2009202764 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van de colle type koninklijk besluit prom. 19/06/2009 pub. 03/09/2009 numac 2009202620 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2008, gesloten in de Paritaire Subcomités voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies type koninklijk besluit prom. 10/08/2009 pub. 03/09/2009 numac 2009014216 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de Staat wordt gemachtigd om onroerende goederen aan de naamloze vennootschap van privaat recht « The Brussels Airport Company » te verkopen type koninklijk besluit prom. 19/05/2009 pub. 03/09/2009 numac 2009201771 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 augustus 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de verhoging van opleidingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 26/03/2009 pub. 03/09/2009 numac 2009201361 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, betreffende de verbetering van de arbeidso type koninklijk besluit prom. 19/06/2009 pub. 03/09/2009 numac 2009012189 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 februari 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de haven van Gent, houdende storting, voor wat het Gentse havengebied betreft, van de bijzonder type koninklijk besluit prom. 17/03/2009 pub. 03/09/2009 numac 2009200973 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, betreffende de bijdrage voor het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 19/05/2009 pub. 03/09/2009 numac 2009201769 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 februari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de verlenging van de collectieve arbeids type koninklijk besluit prom. 19/06/2009 pub. 03/09/2009 numac 2009202622 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 november 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de apotheken en tarificatiediensten, betreffende de aanwending van de bijdrage voor de risicogroep type koninklijk besluit prom. 28/06/2009 pub. 03/09/2009 numac 2009202724 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van papier, betreffende de buitengewone bijdrage voor het jaar 2009 aan het "S

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/09/2009 numac 2009031463 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-tewerkstellingsagentschap. - Erkenningen Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van 17 juli 2008, wordt SBILLE Raphäel, rue des Ardennes 47, 7090 Hennuyères, erkend als privé-tewerkstellingsagentschap voor de uito - W

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 03/09/2009 numac 2009035825 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende verdere aanpassing van de sectorale regelgeving leefmilieu, natuur en energie aan het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003 type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 03/09/2009 numac 2009035817 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juni 1990 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldigingsregeling in het gewoon basisonderwijs, tot wijziging van het besluit van de Vla type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 03/09/2009 numac 2009203802 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het verlof voor onderbreking of vermindering van de arbeidsprestaties voor sommige personeelsleden van de Centra voor Basiseducatie type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 03/09/2009 numac 2009035781 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de operationele doelstellingen van de Centra voor Leerlingenbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 03/09/2009 numac 2009035820 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de uitbetalingregels voor het landbouwdeel van de steun uit het Herstructureringsfonds van de suikerindustrie type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 03/09/2009 numac 2009035784 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 3 april 2009 houdende de toekenning van subsidies voor de uitbouw, de coördinatie en de promotie van het sportaanbod van de studentensportvoorzieningen van de Vlaamse universiteit type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 03/09/2009 numac 2009035814 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de master-na-masteropleiding master in de internationale betrekkingen en de diplomatie van de Universiteit Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 29/05/2009 pub. 03/09/2009 numac 2009035824 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van de zonale busbegeleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 19/06/2009 pub. 03/09/2009 numac 2009203684 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor de voorzieningen voor personen met een handicap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/08/2009 pub. 03/09/2009 numac 2009203938 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende sluiting van de buitengewone zitting 2009 van het Waalse Parlement type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 03/09/2009 numac 2009203932 bron waalse overheidsdienst Ministeriële kabinetten Bij besluit van de Waalse Regering van 25 augustus 2009 wordt de heer Dominique Perrin op 24 augustus 2009 tot Kabinetschef van de Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit benoemd.

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/09/2009 numac 2009203889 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bericht betreffende de samenstelling van een paritair subcomité De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1210 Brussel, Kunstlaan 7, verzoekt, bij toepassing van artikel 42, tweede lid, van de wet van 5 december 1968 betreffende de Voor de

document

type document prom. 03/07/2009 pub. 03/09/2009 numac 2009035815 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2008 houdende uitvoering van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap type document prom. -- pub. 03/09/2009 numac 2009203890 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de schoonmaak Bij besluit van de Directeur-generaal van 20 augustus 2009, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staats worden benoe type document prom. -- pub. 03/09/2009 numac 2009203888 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Vernieuwing van het mandaat van de leden van sommige paritaire comités en paritaire subcomités De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1210 Brussel, Kunstlaan 7, brengt ter kennis van de representatieve werknemers- en werkgev Paritair

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/04/2009 pub. 03/09/2009 numac 2009029452 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de weddeschalen van de ambten van de administratieve personeelsleden van het niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/2009 pub. 03/09/2009 numac 2009029462 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de samenvoeging van de bekwaamheidsbewijzen "Elektronicatechnicus" en "Aanvullende algemene opleiding met het oog op het bekomen van het getuigschrift dat overeenstemt met het getuigsch

erratum

type erratum prom. 18/06/2009 pub. 03/09/2009 numac 2009203968 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken. - Erratum type erratum prom. 01/07/2009 pub. 03/09/2009 numac 2009203967 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken. - Erratum

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 03/09/2009 numac 2009011372 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Mededeling aangaande de federale steunmaatregel « Luchtvaart 2008-2013 » De Belgische Regering heeft, na een aantal principiële stellingnames , op 11 juli 2008 de beslissing genomen om de O&O&I-a(...) De regeringsbeslissing laat toe om projectkosten,

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 03/07/2009 pub. 03/09/2009 numac 2009203440 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende verdeling van de bevoegdheden onder de ministers type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 28/05/2009 pub. 03/09/2009 numac 2009203428 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende wijziging van het besluit van de Regering van 27 september 1995 over het recht op studietoelagen en het bedrag ervan

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 03/09/2009 numac 2009014222 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4.05.2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E Numé type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 03/09/2009 numac 2009014221 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorv Agrém

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 31/07/2009 pub. 03/09/2009 numac 2009003273 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, « 21 » genaamd, een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij
^