B.S. Index van de publicaties van 7 september 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 07/09/2009 numac 2009009631 bron federale overheidsdienst justitie Probatiecommissies ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie. - Benoemingen In de probatiecommissies, waarvan de voorzitters werden aangewezen door de heren eerste voorzitte Probati

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/08/2009 pub. 07/09/2009 numac 2009022423 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het globaal budget in 2009 van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake de farmaceutische specialiteiten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2009 numac 2009022416 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Selectiereglement Selectiereglement tot vaststelling van de criteria en de regels voor het vergelijkend examen van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn van een tussenkomst va Examenc type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2009 numac 2009014218 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Directoraat-generaal Vervoer te Land. - Examen voor het verkrijgen van het getuigschrift van vakbekwaamheid voor goederenvervoer over de weg In uitvoering van het koninklijk besluit van 7 mei 2002 zal het Instituut Wegtransport & Logistiek B De schrifte type koninklijk besluit prom. 16/07/2009 pub. 07/09/2009 numac 2009024276 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de Voorzitter en de Vicevoorzitters van de Hoge Gezondheidsraad

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/09/2009 pub. 07/09/2009 numac 2009022415 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2009 van de datum en organisatiemodaliteiten van het vergelijkend examen voor de selectie van de erkende kinesitherapeuten die het recht bekomen om verstrekkingen te verrichten die voorwerp kunnen zijn v type ministerieel besluit prom. 17/08/2009 pub. 07/09/2009 numac 2009011369 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Arbitragecommissie voorzien in de wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 07/09/2009 numac 2009203936 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitbreiding van de onderwijsbevoegdheid van centra voor volwassenenonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 07/09/2009 numac 2009203937 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot vaststelling van de vorm van de diploma's en de inhoud van het bijhorend diplomasupplement uitgereikt door de instellingen voor hoger onderwijs in V

omzendbrief

type omzendbrief prom. 10/06/2009 pub. 07/09/2009 numac 2009000574 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Rondzendbrief SPV-04 betreffende de identificatiekaart in de bewakingssector. - Duitse vertaling

document

type document prom. -- pub. 07/09/2009 numac 2009003323 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen Mutaties Bij besluit van 25 juni 2009 van de Administrateur Invordering, worden de hierna vermelde ambtenaren van de Administratie der directe belastingen (sector invordering) op 1 ju(...) Nom et initiales des type document prom. -- pub. 07/09/2009 numac 2009003319 bron federale overheidsdienst financien Administratie der douane en accijnzen. - Mutatie Bij besluit van 2 juni 2009 van de Administrateur Douane en Accijnzen wordt de hierna vermelde ambtenaar van de Administratie der douane en accijnzen gemuteerd op 1 juli 2009 in de betrekking verm Nom

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 07/09/2009 numac 2009003314 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen. - Beschikking Bij besluit van 2 juni 2009 van de Administrateur K.M.O. wordt de heer OSSIEUR, G-M., Gewestelijk directeur der directe belastingen te Gent, op zijn verzoek, ter beschikking gesteld van het co

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2009 numac 2009003317 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, sector des registratie en domeinen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 juni 2009, worden de hierna vermelde ambtenaren van de Administratie van de belas Nom type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2009 numac 2009003320 bron federale overheidsdienst financien Administratie der douane en accijnzen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 juni 2009 worden de hierna vermelde ambtenaar van de Administratie der douane en accijnzen benoemd op 1 juli 2009 in de betrekking vermeld naast hun naam in kolom Nom type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2009 numac 2009003318 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het Kadaster. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 juni 2009, worden de hierna vermelde ambtenaren van de Administratie van het kadaster, benoemd op 1 juli 2009 in de betrekking waaraan de titel van gewestelijk directeur Nom type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2009 numac 2009022414 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 21 Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2009 numac 2009003316 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, Registratie en Domeinen, sector BTW Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 juni 2009 worden de hierna vermelde ambtenaren van de Administratie van BTW, Registratie en Domeinen, sector BTW, benoemd op 1 juli 2009 i Nom et type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2009 numac 2009003321 bron federale overheidsdienst financien Administratie der douane en accijnzen. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 juni 2009 wordt de hierna vermelde ambtenaar van de Administratie der douane en accijnzen benoemd op 1 juli 2009 in de betrekking vermeld naast zijn naam in kolom n Nom type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2009 numac 2009003315 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 juni 2009 worden de hierna vermelde ambtenaren van de Administratie der directe belastingen benoemd op 1 juli 2009 in de betrekking vermeld naast hun naam in kolo Nom type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/09/2009 numac 2009003322 bron federale overheidsdienst financien Administratie der directe belastingen Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 juni 2009 worden de hierna vermelde ambtenaren van de Administratie der directe belastingen (sector invordering) benoemd op 1 juli 2009 in ee(...) Nom et initiales des

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/09/2009 numac 2009009630 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 oktober 2008, gewijzigd bij koninklijk besluit van 7 december 2008, in werking tredend op 31 augustus 2009, is de heer Hubert, F., hoofdgriffier van de arbeidsrechtbank te Nijvel, op zijn verzoek i Betrokk

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 07/09/2009 numac 2009095297 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Mededeling van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie vo Deze

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 07/05/2009 pub. 07/09/2009 numac 2009203421 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende opheffing van het besluit van de Executieve van 18 maart 1992 houdende organisatie van het adviescomité voor het onderwijs van de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 07/05/2009 pub. 07/09/2009 numac 2009203420 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 14 april 1999 tot uitvoering van de artikelen 38 en 39 van het decreet van 31 augustus 1998 betreffende de opdrachten toevertrouwd aan de inricht type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 28/05/2009 pub. 07/09/2009 numac 2009203427 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de regering tot wijziging van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 22 december 1993 betreffende de benaming van de door de Duitstalige Gemeenschap georganiseerde onderwijsinrichtingen type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 07/09/2009 numac 2009203425 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 8 juni 2006 houdende aanduiding van de leden van de beroepscommissie voor het gesubsidieerd officieel onderwijs

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 07/09/2009 numac 2009203988 bron waalse overheidsdienst Personeel. - Vernietiging door de Raad van State Een arrest van de Raad van State, nr. 193.083, van 7 mei 2009, VIIIe kamer, vernietigt het besluit van de Waalse Regering van 9 november 2007 tot benoeming van Mevr. Bénédicte Mathy tot de graad

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 07/09/2009 numac 2009018349 bron belgische senaat Samenstelling van een personeelsreserve van tweetalige assistenten-boekhouders (M/V) De Quaestuur van de Senaat organiseert eerlang een vergelijkend examen voor de samenstelling van een personeelsreserve van as(...) I. Functieprofiel De functie van ass type samenstelling prom. -- pub. 07/09/2009 numac 2009018350 bron belgische senaat Samenstelling van een personeelsreserve van kamerbewaarders De Quaestuur van de Senaat organiseert eerlang een vergelijkend examen voor de samenstelling van een personeelsreserve van kamerbewaarders (m/v). I. Functiebeschrijving (...) - het verzamelen
^