B.S. Index van de publicaties van 8 september 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 31/07/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009003295 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen en van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van f type wet prom. 31/07/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009003294 bron federale overheidsdienst financien Wet tot omzetting van Richtlijn 2007/44/EG wat betreft procedureregels en evaluatiecriteria voor de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de financiële sector

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 31/08/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009011381 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een derde plaatsvervangend rechtskundig bijzitter bij de Provinciale Raad van de Orde van Architecten van de provincie Limburg

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/08/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009003309 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 september 2009 - 2014 en van de Staatsbon op 8 jaar - 4 september 2009 - 2017 type ministerieel besluit prom. 03/09/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009022425 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 48, § 2, van het koninklijk besluit van 1 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, §§ 1 en 19, van

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009035816 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs voor het studiegebied mechanica-elektriciteit

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009027166 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het heffen van belastingen en de toekenning van een premie inzake de uitbating van taxidiensten, het verhuren van voertuigen met chauffeur en collectieve taxidiensten type besluit van de waalse regering prom. 03/06/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009027165 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 18 oktober 2007 betreffende de taxidiensten en de diensten voor de verhuur van voertuigen met chauffeur type besluit van de waalse regering prom. 27/05/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009203981 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de herziening van het gewestplan Zuid-Luxemburg definitief aangenomen wordt met het oog op de opneming van een ontginningsgebied als uitbreiding van de steengroeve van Sampont, van een natuurgebied en een groengebie

decreet

type decreet prom. 25/05/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009203925 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet over maatregelen inzake onderwijs en opleiding 2009

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/09/2009 numac 2009018346 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De BVBA Antwerpse Vetcentrale VADA, met zetel te 2940 Sta Dit besl type bericht prom. -- pub. 08/09/2009 numac 2009018348 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Johan Lippens, Secretaris ACV-Openbare Diensten, Helihave Deze zaa type bericht prom. -- pub. 08/09/2009 numac 2009018347 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV Matexi, met zetel te 8790 Waregem, Franklin Rooseve Dit bes

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/04/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009029474 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 juni 2005 houdende samenstelling van de zonale en interzonale Affectatiecommissies van het werkliedenpersoneel van de onderwij type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/04/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009029476 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 juni 2005 houdende samenstelling van de zonale en interzonale Affectatiecommissies van het administratief personeel van de ond type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009029475 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de werkgroepen belast met de opstelling van de externe evaluaties, die niet bekrachtigd worden door een getuigschrift, voor ontwaking/wetenschappen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/06/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009029473 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 maart 2009 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor het Hoger Kunstonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/06/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009029487 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 augustus 2007 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/05/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009029485 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de Interuniversitaire Raad van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/05/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009029486 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de vast secretaris van de Interuniversitaire Raad van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/06/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009029470 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de vertegenwoordigers van de Hulpverlening aan de Jeugd van de Commissie voor de erkenning van de diensten voor schoolherinschakeling

erratum

type erratum prom. -- pub. 08/09/2009 numac 2009009613 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking. - Erratum Belgisch **** ****. 175 van 25 mei 2009, bladzijde 2051, **** en **** tekst van het koninklijk besluit van 14 april 2009, voor de heer **** **** -op de twee type erratum prom. -- pub. 08/09/2009 numac 2009009614 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking. - Erratum Belgisch **** ****. 175 van 25 mei 2009, bladzijde 2051, **** en **** tekst van het koninklijk besluit van 23 maart 2009, voor de genaamde **** **** -op de twee

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 08/09/2009 numac 2009018351 bron hoge raad voor de justitie Aanwerving van één deskundige met specialisatie communicatie (m/v) De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) werft één Nederlandstalige of Franstalige deskundige met specialisatie communicatie aan (m/v). Context van de (...) De HRJ is een federaal orgaan

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 08/09/2009 numac 2009095298 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Mededeling van een overdracht ingevolge een fusie van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte De overdracht van de levensverzekerin Deze

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 26/06/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009203928 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende wijziging van het besluit van 4 augustus 2005 houdende benoeming van de leden van de verdelingscommissie van het fonds voor terugbetaling van schulden type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 04/06/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009203927 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap houdende aanduiding van de dienst die bevoegd is voor het aannemen van de aanvragen van buitenlandse werknemers voor een arbeidsvergunning en een arbeidskaart type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 11/06/2009 pub. 08/09/2009 numac 2009203926 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende benoeming van een nieuw lid van de Sociaal-Economische Raad van de Duitstalige Gemeenschap

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 08/09/2009 numac 2009031417 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Vernietiging door de Raad van State Bij arrest nr. 194.805 van 29 juni 2009 heeft de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, XVe kamer, het besluit van de Brusse(...) Hetzelfde arrest beveelt de publicatie bij uittreksel in het Belgisch Staatsbla

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 08/09/2009 numac 2009203987 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalig strategisch HR-coördinator. - Uitslag De vergelijkende selectie van Nederlandstalig strategisch HR-coördinator (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG08862) werd afgesloten op 24 august(...) Er zijn

bekendmaking

type bekendmaking prom. -- pub. 08/09/2009 numac 2009054713 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Van de Walle, Jean Jean Robert Valentin Van de Walle, uit de echt gescheiden van Mich Alvorens te b
^