B.S. Index van de publicaties van 14 september 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/08/2006 pub. 14/09/2009 numac 2009015115 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol nr. 14 bij het Verdrag inzake de bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, tot wijziging van het controlesysteem van het Verdrag, gedaan te Straatsburg op 13 mei 2004 . - Addendum type wet prom. 21/08/2009 pub. 14/09/2009 numac 2009002066 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van het artikel 13 van de programmawet van 8 juni 2008

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/08/2009 pub. 14/09/2009 numac 2009024301 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 2.400 euro aan VZW « Fondation Travail-Université » betreffende haar activiteiten in het kader van het Brussels Intersyndicaal Sensibiliseringsnetwerk voor het Milieu type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/09/2009 numac 2009204004 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Huldepenning voor een lange en vruchtbare beroepsactiviteit. - Benoeming Zilveren Penning Koninklijk besluit van 15 januari 2006. De heer DEWOLF, Claude, Charleroi. type koninklijk besluit prom. 10/08/2009 pub. 14/09/2009 numac 2009024304 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 2.000 euro aan VZW « Bien être des salariés » betreffende haar activiteiten in het kader van het « Réseau Intersyndical de Sensibilisation à l'Environnement » type koninklijk besluit prom. 10/08/2009 pub. 14/09/2009 numac 2009024306 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 2.400 euro aan VZW « Centrale culturelle bruxelloise » betreffende haar activiteiten in het kader van het Brussels Intersyndicaal Sensibiliseringsnetwerk voor het Milieu type koninklijk besluit prom. 10/08/2009 pub. 14/09/2009 numac 2009024303 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 8.000 euro aan VZW « Centre d'Education Populaire André Genot » betreffende haar activiteiten in het kader van het « Réseau Intersyndical de Sensibilisation à l'Environnement type koninklijk besluit prom. 10/08/2009 pub. 14/09/2009 numac 2009024302 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 1.200 euro aan VZW « Bien être des salariés » betreffende haar activiteiten in het kader van het Brussels Intersyndicaal Sensibiliseringsnetwerk voor het Milieu type koninklijk besluit prom. 10/08/2009 pub. 14/09/2009 numac 2009024305 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 8.000 euro aan de VZW « Formation Education Culture » betreffende haar activiteiten in het kader van het « Réseau intersyndical de Sensibilisation à l'Environnement » « RISE

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/09/2009 numac 2009011389 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst van de beheersvennootschappen van het auteursrecht en de naburige rechten. - Kopiëren voor eigen gebruik. - Goedkeuring Bij ministerieel besluit van 31 augustus 2009 is het verdelingsreglement van 22 juni 2009 van het deel « uitvo type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/09/2009 numac 2009011388 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst van de beheersvennootschappen van het auteursrecht en de naburige rechten. - Kopiëren voor eigen gebruik - Goedkeuring Bij ministerieel besluit van 31 augustus 2009 is het verdelingsreglement van 22 juni 2009 van het deel « uitvoe type ministerieel besluit prom. 17/09/2008 pub. 14/09/2009 numac 2009031481 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot delegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid voor de uitvoering van het budget betreffende de toekenning van premies voor de renovatie van het woonmilieu en voor verfraaiing van gevels

document

type document prom. -- pub. 14/09/2009 numac 2009021095 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Vaste Nationale Cultuurpactcommissie Agenda Wij nodigen u uit op de algemene vergadering van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie, die zal plaatshebben op maandag 21 september 2009, om 15 uur, in de vergaderzaal van de Kanselarij van de Ee Agenda : 1

erratum

type erratum prom. 10/08/2009 pub. 14/09/2009 numac 2009000590 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 13-54-7 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2009 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven met bet

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/09/2009 numac 2009015118 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Oproep tot de kandidaten voor betrekkingen als assistent-deskundigen De Directie generaal Ontwikkelingssamenwerking stelt jonge specialisten, houders van een universitair of een diploma hoger onderwijs, ter beschikking van verschillen(...) Dit program

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 26/06/2009 pub. 14/09/2009 numac 2009203931 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 26 februari 1997 houdende vaststelling van de normen waaraan de opvangvoorzieningen voor bejaarden moeten voldoen

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 14/09/2009 numac 2009204003 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Kroonorde Bij koninklijk besluit van 15 januari 2006 wordt Mevr. DUMALIN, Yvonne, te Brussel tot Ridder in de Kroonorde benoemd. Zij neemt vanaf 21 juli 2005 haar rang in de Orde in. type benoemingen prom. -- pub. 14/09/2009 numac 2009204005 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoemingen Kroonorde Gouden Palmen Koninklijk besluit van 15 januari 2006. De heer Adams Freddy, Gent De heer Adriaenssens Denis, Puurs De heer Aerts Jozef, Duffel De heer Arens Richard, Weismes De Sint-Niklaas Mevr. Baekeland Ingrid, Izeg
^