B.S. Index van de publicaties van 16 september 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000586 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 jun type wet prom. -- pub. 16/09/2009 numac 2009009639 bron federale overheidsdienst justitie Taalexamens voor kandidaat-rechters in sociale of in handelszaken. - Zittijd van november 2009 De Federale Overheidsdienst Justitie zal binnenkort examens over de kennis van de Duitse of van de Franse taal organiseren, ten behoeve van de kan De aanvrage type wet prom. 18/05/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009000587 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/09/2009 numac 2009204110 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2009 wordt de heer André Vandoren, gewezen voorzitter van het Comité P, bevorderd tot Grootofficier in de Leopoldsorde. Hij neemt zijn rang in de Orde in op 15 juli 2008, als houder van Hij zal h type koninklijk besluit prom. 10/08/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009011382 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 8 van het koninklijk besluit van 10 juni 2006 betreffende de tarieven, de wijze van betaling en inning bedoeld bij artikel 12, § 3, tweede lid, van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering v type koninklijk besluit prom. 10/09/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009204008 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector type koninklijk besluit prom. 10/09/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009021092 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juli 1989 tot vaststelling van de wijze waarop personeelsleden van de federale ministeries overgaan naar de Gemeenschaps- en Gewestregeringen en naar het Verenigd College van de Gemeenscha type koninklijk besluit prom. 17/07/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009024300 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het "Psychiatrisch Centrum Sleidinge" type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/09/2009 numac 2009021094 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 6 juli 2009 worden de hierna vermelde Stichtende Leden van het « Centre communautaire laïc juif » benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde : Mevr. Blumenfeld, Claudine; Mevr. Galler, Génia; De hee De heer Gut

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/08/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009035848 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de vaststelling van de modaliteiten tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009035867 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke verdeling van de provisionele kredieten ingeschreven onder de basisallocaties FB0104B en FB0105B van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009 type besluit van de vlaamse regering prom. 19/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009035882 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende initiatieven om uitbreiding van schadelijke effecten, die veroorzaakt zijn door biotische factoren, tegen te gaan type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009035881 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 inzake de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009035856 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de verdeling van het krediet ingeschreven onder basisallocatie CB 0141 B van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2009 type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009035845 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot onderwerping van delen van het grondgebied van de gemeenten Zaventem, Kraainem, Wezembeek-Oppem en Tervuren aan landinrichting type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009035846 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot onderwerping van delen van het grondgebied van de gemeente De Pinte aan landinrichting en tot aanwijzing van een publiekrechtelijke rechtspersoon die kan worden belast met de uitvoering van een landinrichtingsplan of ge

decreet

type decreet prom. 24/07/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009035857 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 10 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer type decreet prom. 24/07/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009035855 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende de radio-omroep en televisie

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/09/2009 numac 2009204071 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 22 juni 2009 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 23 juni 2009, heeft de nv « Syna b. Bij type bericht prom. -- pub. 16/09/2009 numac 2009204073 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 25 juni 2009 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 26 juni 2009, is beroep tot vernieti Die zaak type bericht prom. -- pub. 16/09/2009 numac 2009204072 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij beschikking van 18 juni 2009 in zake de Belgische Staat tegen T. A.K., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 24 juni 2009, heeft de raadka « Sche

document

type document prom. -- pub. 16/09/2009 numac 2009009638 bron federale overheidsdienst justitie Examens over de kennis van de Nederlandse of van de Franse taal voor kandidaten voor het ambt van gerechtsdeurwaarder. - Gewone zittijd van november 2009 De Federale Overheidsdienst Justitie zal binnenkort examens over taalkennis organiseren voo Voornoe

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/05/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009029489 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het protocol voor het programma voor de opsporing van aangeboren afwijkingen in de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009029466 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap 19 juli 2007 waarbij de " Haute Ecole de la Province de Liège " opgericht wordt en waarbij de opleidingen georganiseerd door deze ho type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009029467 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juni 2008 tot oprichting van de "Haute Ecole libre mosane", afgekort : HELMo, waarbij de opleidingen georganiseerd door de Hoge type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 16/09/2009 numac 2009029493 bron ministerie van de franse gemeenschap Gemeenschapsraad voor hulpverlening aan de jeugd. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 mei 2009 worden in artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2007 houdende benoemi type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009029468 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opening van de opleidingen georganiseerd door de "Haute Ecole Charlemagne" vanaf het academiejaar 200 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 16/09/2009 numac 2009029479 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de studentenmobliteit. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 juni 2009 worden in de lijst opgenomen in artikel 5 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 juli 2007 houdende type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/06/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009029488 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 juni 2008 tot aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het hog type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009029491 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 juli 1998 betreffende de organisatie van de leergangen alsook de toelating en de regelmatige aanwezigheid van de leerlingen van type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/05/2009 pub. 16/09/2009 numac 2009029469 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opening van de opleidingen georganiseerd door de "Haute Ecole de Bruxelles" vanaf het academiejaar 20

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/09/2009 numac 2009204014 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Beheerscomité van de sociale zekerheid Ontslag en benoeming van sommige werkende en plaatsvervangende leden Bij koninklijk besluit van 21 augustus 2009 dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking : Wordt eervol ontslag uit h Wordt Mevr. D. TA type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/09/2009 numac 2009000613 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Orden De benoeming tot Ridder in de Leopoldsorde van de heer Bart STAES, lid van het Europees parlement, hem toegekend bij koninklijk besluit van 6 juni 2009 wordt ingetrokken bij koninklijk besluit van 21 augustus 2009. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/09/2009 numac 2009003345 bron federale overheidsdienst financien Beschermingsfonds voor de deposito's en financiële instrumenten Benoemingen Bij koninklijk besluit van 21 augustus 2009 worden, met ingang van de dag waarop dit uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, Mevr. Viviane Buydens Bij hetze

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 16/09/2009 numac 2009024283 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 29 mei 2009, blz. 39358, in de Nederlandse tekst betreffende het koninklijk besluit van 2 april 2009, dient gelezen : « FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN in plaats

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 16/09/2009 numac 2009009640 bron rechterlijke macht Arbeidshof te Brussel Het hof, verenigd in algemene vergadering op 17 juni 2009, heeft Mevr. Cappellini, L., raadsheer in het arbeidshof te Brussel, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn van drie jaar met ingang van 2 septe

arrest uittreksel

type arrest uittreksel prom. -- pub. 16/09/2009 numac 2009203954 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 119/2009 van 16 juli 2009 Rolnummer 4539 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 132 van het Wetboek der successierechten, gesteld door het Hof van Beroep te Antwerpen. Het Grondwettelijk Hof, sam wijst na beraad type arrest uittreksel prom. -- pub. 16/09/2009 numac 2009203955 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 120/2009 van 16 juli 2009 Rolnummer 4540 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 70, eerste lid, van het decreet van het Waalse Gewest van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen, gesteld door de Raad van Sta Het Grondw

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 16/09/2009 numac 2009204070 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige strategisch HR-coördinatoren. - Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige strategisch HR-coördinatoren (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (AFG08862) werd afgesloten op 26 augustus (...) Er zijn 9 type bericht van selor prom. -- pub. 16/09/2009 numac 2009204069 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige HR-deskundigen Uitslag De vergelijkende selectie van Franstalige HR-deskundigen (niveau B) voor de FOD Binnenlandse Zaken (AFG08861) werd afgesloten op 31 augustus 2009. Er zijn 14 geslaagden. (...)

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 16/09/2009 numac 2009003341 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 uitgegeven door het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade Officiële lijst van de loting n° 639 van 20 augustus 2009 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 16/09/2009 numac 2009003342 bron federale overheidsdienst financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 uitgegeven door het Verbond der Samenwerkende Vennootschappen voor Oorlogsschade Officiële lijst van de loting n° 500 van 10 augustus 2009 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

beslissing

type beslissing prom. -- pub. 16/09/2009 numac 2009003343 bron federale overheidsdienst financien Beslissingen Bij beslissing van de Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën d.d. van 1 september 2009, wordt aan de heer Six, C., Adminstrateur K.M.O., het dagelijks beheer gedelegeerd van de volgende diensten - de
^