B.S. Index van de publicaties van 23 september 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/06/2009 pub. 23/09/2009 numac 2009000615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/08/2009 pub. 23/09/2009 numac 2009024312 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 december 1978 tot bevordering van de runderbrucellosebestrijding type koninklijk besluit prom. 29/08/2009 pub. 23/09/2009 numac 2009024313 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 1991 betreffende de bestrijding van de runderleucose type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2009 numac 2009000645 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Korpschef. - Ontslagverlening Bij koninklijk besluit d.d. 10 september 2009 wordt aan de heer Pauwels, Roland, op zijn verzoek, met ingang van 1 januari 2010, ontslag verleend uit zijn ambt van hoofdcommissaris v Hij word type koninklijk besluit prom. 10/09/2009 pub. 23/09/2009 numac 2009003354 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het enig kantoor der douane en accijnzen van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2009 numac 2009000644 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Korpschef. - Ontslagverlening Bij koninklijk besluit d.d. 10 september 2009 wordt aan de heer Lanssens, Willy, op zijn verzoek, met ingang van 1 december 2009, ontslag verleend uit zijn ambt van hoofdcommissaris Hij word

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/06/2009 pub. 23/09/2009 numac 2009035902 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 3 maart 2006 betreffende de zoogkoeienpremie type ministerieel besluit prom. 02/06/2009 pub. 23/09/2009 numac 2009035903 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 8 maart 2007 betreffende de herverdeling van de steunbedragen via de reserve

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2009 pub. 23/09/2009 numac 2009035904 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot vaststelling van het statuut van de gewestelijk ontvangers, wat betreft de mogelijkheden tot het nemen van loopbaanonderbreking type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 23/09/2009 numac 2009035886 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 23/09/2009 numac 2009035878 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de noodzaak tot verplichte wijziging van de inplanting van de installaties voor het vervoer van ethaan door middel van leidingen van de NV Ineos gelegen op het grondgebied van de stad Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2009 pub. 23/09/2009 numac 2009035895 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de oprichting van een instelling voor deeltijds kunstonderwijs in de stad Torhout type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/2009 pub. 23/09/2009 numac 2009035885 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de leden, plaatsvervangende leden en onafhankelijke deskundigen van de strategische adviesraad "Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen" type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2009 pub. 23/09/2009 numac 2009035900 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende nadere regelen betreffende het leegstandsregister en houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/o type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2009 pub. 23/09/2009 numac 2009035894 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot tijdelijke erkenning van de master-na-masteropleiding master in de actuariële wetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2009 pub. 23/09/2009 numac 2009035896 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 september 1997 betreffende de controle op de inschrijvingen van leerlingen in het secundair onderwijs of in het stelsel van leren en werken en het besluit van de

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 03/09/2009 pub. 23/09/2009 numac 2009204147 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 december 1995 tot vaststelling van de verplichte bijdragen bestemd voor het Bevorderingsfonds "Zuivel"

document

type document prom. -- pub. 23/09/2009 numac 2009022450 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag en ben Bij

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2009 numac 2009204234 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Benoeming in de klas A3 en drager van de titel van attaché sociaal inspecteur bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij koninklijk besluit van 10 september 2009 wordt M Betrokk type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2009 numac 2009022448 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Algemeen beheerscomité. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 10 september 2009, dat in werking treedt op 21 september 2009, wordt eervol ontslag uit zijn mandaat Bij hetz type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/09/2009 numac 2009022454 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor geriatrie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 10 september 2009, dat in werking tre Bij he

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/09/2009 numac 2009014240 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Oproep tot kandidaten Een mandaat dient te worden toegekend voor commissaris in de Franstalige kamer van de beroepscommissie die belast is met het behandelen van beroepen in verband met mislukking voor het praktisch rijexamen, zoals ingericht do De comm

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 23/09/2009 numac 2009009661 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 10 september 2009 : Is vernieuwd de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : - te Mechelen van : - de heer Bolsens, W., wonende te Temse, voor e - te Tongeren van

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 23/09/2009 numac 2009204232 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Benoeming van een stagedoend technisch deskundige bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij koninklijk besluit van 10 september 2009 w(...) Het beroep tot nietigv type benoemingen prom. -- pub. 23/09/2009 numac 2009204233 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Benoeming van een stagedoend technisch deskundige bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij koninklijk besluit van 10 september 2009 w(...) Het beroep tot nietigv type benoemingen prom. -- pub. 23/09/2009 numac 2009204235 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. Benoeming van een technisch deskundige bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij koninklijk besluit van 10 september 2009 wordt de heer (...) Het beroep tot nietigv type benoemingen prom. -- pub. 23/09/2009 numac 2009204231 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Benoeming van een stagedoend technisch deskundige bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij koninklijk besluit van 10 september 2009 w(...) Het beroep tot nietigv

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 23/09/2009 numac 2009011399 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor normalisatie Publicatie ter kritiek Het Bureau voor normalisatie (NBN) publiceert ter kritiek de hierna volgende Belgische normontwerpen. Deze ontwerpen zijn verkrijgbaar tegen betaling van hun prijs bij het Bureau voor n(...) Opmerkingen e

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 23/09/2009 numac 2009002068 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Huishoudelijk reglement van het Directiecomité Artikel 1. De Voorzitter van het Directiecomité staat in voor de goede werking van het Comité, doet het reglement naleven, opent, leidt en besluit de besprekingen. Ingeval de Voorzitter afwezig Art. 2.

registratie van belgische normen

type registratie van belgische normen prom. -- pub. 23/09/2009 numac 2009011400 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 416
^