B.S. Index van de publicaties van 25 september 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 25/09/2009 numac 2009022430 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische tandheelkundige raad van 23 april 2009 en in uitvoering van artikel 22, Interpr type wet prom. 16/07/2009 pub. 25/09/2009 numac 2009000629 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens met het oog op het verbod op de financiering van de vervaardiging, het gebruik of het bezit van uraniumwapens. - Duitse vertaling type wet prom. 10/04/1992 pub. 25/09/2009 numac 2009000614 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/06/2009 pub. 25/09/2009 numac 2009024229 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 1993 betreffende de bestrijding van paardenpest type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/09/2009 numac 2009009667 bron federale overheidsdienst justitie Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Aanstelling Bij koninklijk besluit van 10 september 2009 wordt de heer Geert De Boeck, met ingang van 16 september 2009, aangesteld in de functie van « Operationeel directeur Criminalist Overeenko type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 25/09/2009 numac 2009003368 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van een instelling die het behoud of de zorg van monumenten en landschappen ten doel heeft, voor de toepassing van artikel 104, 3°, j, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 14/05/2009 pub. 25/09/2009 numac 2009000628 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van het regime en de werkingsmaatregelen, toepasbaar op de woonunits, als bedoeld in artikel 74/8, § 1, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 25/09/2009 numac 2009003348 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2009 van herdenkingsstukken van 2 euro, ter gelegenheid van de 200e verjaardag van de geboorte van Louis Braille type koninklijk besluit prom. 28/06/2009 pub. 25/09/2009 numac 2009012216 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 januari 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, betreffende het voltijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 10/09/2009 pub. 25/09/2009 numac 2009022393 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitk type koninklijk besluit prom. 10/09/2009 pub. 25/09/2009 numac 2009022313 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 28 en 35bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorg type koninklijk besluit prom. 10/09/2009 pub. 25/09/2009 numac 2009203966 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 10/09/2009 pub. 25/09/2009 numac 2009022392 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeri type koninklijk besluit prom. 10/09/2009 pub. 25/09/2009 numac 2009022419 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeri type koninklijk besluit prom. 28/06/2009 pub. 25/09/2009 numac 2009012215 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 april 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, bet type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/09/2009 numac 2009000648 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 10 september 2009 wordt de heer De Corte, Frédéric, aangewezen in de functie van korpschef van de lokale politie van de politiezone Erquelinnes/Estinnes/Lobbes/ Merbes-le type koninklijk besluit prom. 10/09/2009 pub. 25/09/2009 numac 2009022388 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeri type koninklijk besluit prom. 21/08/2009 pub. 25/09/2009 numac 2009000646 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt type koninklijk besluit prom. 29/08/2009 pub. 25/09/2009 numac 2009014239 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen nodig voor de aanleg van een collector, de realisatie van een opvangkunstwerk en het verlenen van toegang tot de overstromingszone met als doel de afwatering stroomopwaarts van type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 25/09/2009 numac 2009002063 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 21/08/2009 pub. 25/09/2009 numac 2009024294 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 juli 2008 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/09/2009 numac 2009011396 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 16 juli 2009 wordt aan de heer Daniel Dewulf, adviseur bij de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, met ingang van 1 oktober 2009, eervol ontslag uit zijn functies verleen De heer type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/09/2009 numac 2009011395 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 11 januari 2009 wordt aan de heer Fredy Van De Putte, attaché bij de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, met ingang van 1 oktober 2009, eervol ontslag uit zijn functies De heer type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 25/09/2009 numac 2009204242 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2009 tot vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 25/09/2009 numac 2009003360 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de inwerkingtreding van de artikelen 100 tot 102 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 25/09/2009 numac 2009003293 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 104, 3°, d, van het Wetboek van de inkomsten belastingen 1992

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/09/2009 numac 2009009660 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Aanstelling Bij ministerieel besluit van 25 augustus 2009 werd Mevr. Micheline Rener, secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Hasselt, definitief en voltijds aangesteld tot preventieadviseur van de Interne Dienst voor P Het bero type ministerieel besluit prom. 21/09/2009 pub. 25/09/2009 numac 2009009666 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van een lid van een commissie tot bescherming van de maatschappij type ministerieel besluit prom. 14/09/2009 pub. 25/09/2009 numac 2009204111 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de leden van de raad van beroep bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/09/2009 numac 2009009659 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Aanstelling Bij ministerieel besluit van 25 augustus 2009 werd de heer Eric Van Herreweghe, administratief assistent, centraal bestuur, FOD Justitie, definitief en halftijds aangesteld tot preventieadviseur van de Interne Dienst vo Het bero type ministerieel besluit prom. 25/08/2009 pub. 25/09/2009 numac 2009024320 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de Universiteit Gent type ministerieel besluit prom. 30/06/2009 pub. 25/09/2009 numac 2009204182 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van de instelling voor schuldbemiddeling van het O.C.M.W. Raeren

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/06/2009 pub. 25/09/2009 numac 2009035924 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 tot vaststelling van de personeelsformatie van de administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/06/2009 pub. 25/09/2009 numac 2009027168 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden voor de uitwerking, de uitvoering van en de controle op de doelstellingscontracten en de criteria en nadere regels voor de uitvoering van de beheersprogramma's van de openbare huisvestingsmaatschap

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/09/2009 numac 2009018363 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Laurent Salvi heeft de nietigverklaring gevorderd van het Deze za

document

type document prom. -- pub. 25/09/2009 numac 2009022457 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Henegouwen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk Bij het type document prom. -- pub. 25/09/2009 numac 2009011408 bron belgisch interventie- en restitutiebureau Verlenging van de aanstelling van een wnd. adviseur bij het B.I.R.B. Bij besluit van de raad van bestuur, d.d. 9 september 2009, wordt de aanstelling van de heer Michel Hanon, attaché bij het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, voor Het beroep type document prom. -- pub. 25/09/2009 numac 2009011409 bron belgisch interventie- en restitutiebureau Benoeming van een attaché in een functie van de klasse A3 bij het B.I.R.B. Bij besluit van de raad van bestuur, d.d. 9 september 2009, wordt Mevr. Claudine van de Weyer, attaché, benoemd bij het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau op Het beroep type document prom. -- pub. 25/09/2009 numac 2009011410 bron belgisch interventie- en restitutiebureau Benoeming van een attaché in een functie van de klasse A3 bij het B.I.R.B. Bij besluit van de raad van bestuur, d.d. 9 september 2009, wordt de heer Michel Tresinie, attaché, benoemd bij het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau op 1 ok Het beroep

erratum

type erratum prom. 18/03/2009 pub. 25/09/2009 numac 2009022444 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/09/2009 numac 2009022460 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 10 Bij he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/09/2009 numac 2009022459 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 10 september 2009, dat u Bij het

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/09/2009 numac 2009009671 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - griffier bij het arbeidshof te Bergen : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven aan de FOD Justitie, Directoraat-generaal Rechterlij De kandid type vacante bettreking prom. -- pub. 25/09/2009 numac 2009009670 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking Voor de volgende plaatsen van assistent wordt geen bijkomende proef georganiseerd : - assistent bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Turnhout in de functiefamilie 'dossierbeheer' : 1. De kan(...) De kandidat

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 25/09/2009 numac 2009009668 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 14 september 2009 is verlengd, voor een periode van zes maanden met ingang van 1 oktober 2009, de duur van de stage van : - Mevr. Moortgat, B., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arron - de heer

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 25/09/2009 numac 2009024296 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2009 wordt Mevr. Breyne, Estelle, in vast dienstverband benoemd met ingang van 2 januari 2009, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Franse taalkader, bij de Federale Overhe type benoemingen prom. -- pub. 25/09/2009 numac 2009024298 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2009 wordt Mevr. Alami, Najoua, in vast dienstverband benoemd met ingang van 1 mei 2009, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Franse taalkader, bij de Federale Overheidsdie type benoemingen prom. -- pub. 25/09/2009 numac 2009204180 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoemingen Kroonorde Bij koninklijk besluit van 22 maart 2006 worden de heer Dewolf, Claude en Mevr. Dumoulin, Cecilia, tot Ridder in de Kroonorde benoemd Gouden Palmen Koninklijk besluit van 22 maart 2006, de heer De Zij nemen vanaf 15 type benoemingen prom. -- pub. 25/09/2009 numac 2009204181 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoemingen Kroonorde Gouden Medaille Koninklijk besluit van 28 september 2005 : Mevr. Gallin, Josiane, te Brugge. Mevr. Lannoo, te Brugge. Mevr. Delanghe, Ria, te Beernem. Mevr. Raes, Cecile, te Brugge. Zij n

lijst

type lijst prom. -- pub. 25/09/2009 numac 2009041709 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst sociale zekerheid, federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg LIJST VAN DE GEREGISTREERDE AANNEMERS 371e AANVULLING Bijwerking op 10 september 2009 Nieuw geregistreerde aannemers voor wie zich een wijziging in de categorieë heeft voorgedaan Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 25/09/2009 numac 2009000637 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990. - Vernieuwing. - Wijziging Bij besluit van 24 juni 2009, wordt de vernieuwing van de erkenning als beveiligingsonderneming verleend aan Joris &a De adreswijz type erkenning prom. -- pub. 25/09/2009 numac 2009000635 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als beveiligingsonderneming in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private veiligheid en bijzondere veiligheid. - Opheffingen Bij besluit van 6 juli 2009 wordt de erkenning als beveiligingsonderne Dit besl type erkenning prom. 15/09/2009 pub. 25/09/2009 numac 2009018362 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten

bekrachtiging

type bekrachtiging prom. -- pub. 25/09/2009 numac 2009011407 bron belgisch interventie- en restitutiebureau Goedkeuring van de aanstelling van een wnd. adviseur bij het B.I.R.B. Bij besluit van de raad van bestuur, d.d. 9 september 2009, wordt de aanstelling door het bestendig comité van 26 juni 2009 van de heer Philippe Hermkens, attaché bij het Het beroe

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 25/09/2009 numac 2009009669 bron rechterlijke macht Rechtbank van eerste aanleg te Brussel De aanwijzing van Mevr. Gruwez, A., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot ondervoorzitter in deze rechtbank is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van 3 oktobe

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 25/09/2009 numac 2009204260 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige wetenschappelijke medewerkers (niveau A) voor het RIZIV (AFG09032) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning v(...) Naast deze type bericht van selor prom. -- pub. 25/09/2009 numac 2009204261 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige communicatiespecialisten (niveau A) voor het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) (ANG09025) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd(...) Naast de

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 25/09/2009 numac 2009003367 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij Loterij met biljetten, « WIN FOR LIFE » genaamd Overeenkomstig artikel 11 van het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de wijze van uitgifte van de loterij met biljetten, « WIN FOR LIFE » genaamd, een openbare - van type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 25/09/2009 numac 2009003366 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, « SUBITO XL » genaamd Overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 1 mei 2006 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « SUBITO XL », een door de Natio - v type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 25/09/2009 numac 2009003363 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, « Casino Prestige » genaamd Overeenkomstig artikel 14 van het koninklijk besluit van 5 maart 2006 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Casino Prestige », ee - v type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 25/09/2009 numac 2009003365 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, « SUBITO XXL » genaamd Overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 1 mei 2006 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « SUBITO XXL », een door de Nat - v type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 25/09/2009 numac 2009003362 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, « SUPER 13 » genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 15 september 2006 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « SUPER 13 », een door de - v type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 25/09/2009 numac 2009003361 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, « PRESTO XL » genaamd Overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 1 mei 2006 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « PRESTO XL », een door de Natio - v type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 25/09/2009 numac 2009003364 bron federale overheidsdienst financien Nationale Loterij. - Loterij met biljetten, « PRESTO » genaamd Overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 15 januari 2002 betreffende de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, "PRESTO" genaamd, een openbare l - van de verkoo
^