B.S. Index van de publicaties van 1 oktober 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/12/2008 pub. 01/10/2009 numac 2009000643 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 23/05/1990 pub. 01/10/2009 numac 2009000650 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet inzake de overbrenging tussen staten van veroordeelde personen, de overname en de overdracht van het toezicht op voorwaardelijk veroordeelde of voorwaardelijk in vrijheid gestelde personen, en de overname en de overdracht van de tenuitvoerlegging van type wet prom. 12/01/1973 pub. 01/10/2009 numac 2009000642 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gecoördineerde wetten op de Raad van State type wet prom. 16/02/2009 pub. 01/10/2009 numac 2009015124 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol betreffende registers inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen, gedaan te Kiev, op 21 mei 2003. - Addendum

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/09/2009 pub. 01/10/2009 numac 2009024322 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van leden van de raad van bestuur van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 15/06/2009 pub. 01/10/2009 numac 2009012214 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2008, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende het verloningssysteem in de banksector en b) de collectieve arbeidsoveree type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2009 numac 2009022473 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Toekenning van de managementfunctie van administrateur-generaal Bij koninklijk besluit van 28 september 2009 wordt, met ingang van 1 oktober 2009, de toekenning van de manag Hulpkas type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2009 numac 2009015123 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière buitenlandse dienst. - Personeel. - Einde mandaat Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2009 wordt het koninklijk besluit van 30 april 2007 waarbij de heer Patrick Nijs aangeduid wordt in de functie van directeur-generaal van de Direc type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2009 numac 2009015122 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Personeel. - Einde mandaat Bij koninklijk besluit van 21 augustus 2009, wordt het koninklijk besluit van 20 mei 2009, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 juli 2009, waarbij de heer Philippe Bostem aangeduid word type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2009 numac 2009014252 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 10 september 2009, dat in werking treedt op 1 maart 2010, wordt aan dhr Jules Pirson, eervol ontslag verleend uit zijn functies in de klasse A3, met de titel van adviseur. Hij wordt type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2009 numac 2009018367 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Bodemkundige Dienst van België G-033 type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2009 numac 2009022472 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. - Personeel Toekenning van de managementfunctie van administrateur-generaal Bij koninklijk besluit van 27 september 2009 wordt, met ingang van 1 oktober 2009, de managementfunctie van administrateur-generaa Het beroep type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2009 numac 2009015126 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 16 maart 2009 werd de heer Hans-Christian Kint geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Islamitische Republiek Afghanistan, met standplaats te Islamabad. Bij de vol type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2009 numac 2009022449 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 24 augustus 2009 wordt de heer Pierre Demoulin, attaché bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, met ingang van 1 juli 2009, eervol ontslag uit zijn ambt verleend. De heer Pierre Demoulin i type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2009 numac 2009018372 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling CERTAGRO VZW, Leuvensesteenweg G-033 type koninklijk besluit prom. 10/09/2009 pub. 01/10/2009 numac 2009018361 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 april 2005 betreffende de aanduiding van de officiële laboratoria, tot bepaling van de procedure en de erkenningsvoorwaarden van laboratoria die analyses uitvoeren in het kader van de con type koninklijk besluit prom. 27/09/2009 pub. 01/10/2009 numac 2009014243 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 1981 houdende uitvoering van de Richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, landbouw- of bosbouwtrekkers op type koninklijk besluit prom. 27/09/2009 pub. 01/10/2009 numac 2009003376 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van artikel 338bis, § 2, eerste tot derde lid van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 28/09/2009 pub. 01/10/2009 numac 2009002075 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht « NMBS-Holding » type koninklijk besluit prom. 27/09/2009 pub. 01/10/2009 numac 2009003375 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 338bis, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 28/09/2009 pub. 01/10/2009 numac 2009002076 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur van de NMBS type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2009 numac 2009022477 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Personeel. - Koninklijk besluit houdende hernieuwing van de toekenning van de managementfunctie van administrateur-generaal Bij koninklijk besluit van 28 september 2009, met ingang van 1 oktober 2009, wo Een ber type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/10/2009 numac 2009022478 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Personeel. - Koninklijk besluit houdende hernieuwing van de toekenning van de managementfunctie van administrateur-generaal Bij koninklijk besluit van 28 september 2009, met ingang van 1 oktober 2009, wo Een ber type koninklijk besluit prom. 28/06/2009 pub. 01/10/2009 numac 2009012217 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de harmonisatie van de baremieke weddeschalen type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 01/10/2009 numac 2009203999 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 februari 1976 tot vaststelling van het aantal leden van de paritaire subcomités voor de handelsluchtvaart

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/10/2009 numac 2009009676 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Aanstelling Bij ministerieel besluit van 16 september 2009 wordt de heer Ivo Moyersoen, ere-voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, met ingang van 1 september 2009, aangeduid als voorzitter van de federale overle Het ber type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/10/2009 numac 2009204451 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen Bij ministerieel besluit van 28 september 2009 is de BVBA BEEVE CONSULTING, Sint-Annadreef 68B, type ministerieel besluit prom. 17/09/2009 pub. 01/10/2009 numac 2009002073 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot oprichting van een speciaal overlegcomité voor het gebouw EUROSTATION in Brussel type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/10/2009 numac 2009022464 bron rijksdienst voor pensioenen Mandaat. - Verlenging Bij ministerieel besluit van 2 september 2009 wordt het mandaat van de heer Gabriel Perl, in de managementfunctie administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor Pensioenen, met ingang op 1 oktober 2009, verlengd tot de aan Een ber type ministerieel besluit prom. 14/09/2009 pub. 01/10/2009 numac 2009011401 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van een effectief en een plaatsvervangend lid van de Indexcommissie type ministerieel besluit prom. 01/10/2009 pub. 01/10/2009 numac 2009031495 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot delegatie van bevoegdheid en tekenbevoegdheid voor de uivoering van het budget betreffende de toekenning van premies voor de renovatie van het woonmilieu en voor verfraaiing van gevels type ministerieel besluit prom. 17/09/2009 pub. 01/10/2009 numac 2009002071 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot oprichting van een speciaal overlegcomité voor het administratief centrum in Brussel gevormd door de gebouwen FINTO en DOOR BUILDING type ministerieel besluit prom. 21/09/2009 pub. 01/10/2009 numac 2009003373 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de rentevoet van de in 2009 uit te keren intresten voor de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, vrijwillige deposito's en borgtochten type ministerieel besluit prom. 21/09/2009 pub. 01/10/2009 numac 2009014256 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 mei 2008 houdende benoeming van de voorzitter, van de ondervoorzitter evenals de assessoren van de examencommissie van vakbekwaamheid voor goederen- en personenvervoer over de weg type ministerieel besluit prom. 17/09/2009 pub. 01/10/2009 numac 2009014250 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot benoeming van een lid van het Raadgevend Comité bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/06/2009 pub. 01/10/2009 numac 2009204270 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de "Master of Urban Studies" als nieuwe opleiding van de Vrije Universiteit Brussel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/09/2009 pub. 01/10/2009 numac 2009204370 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende toepassing van artikel 76bis van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008 betreffende de investeringen in de landbouwsector type besluit van de waalse regering prom. 24/09/2009 pub. 01/10/2009 numac 2009204369 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008 betreffende de investeringen in de landbouwsector type besluit van de waalse regering prom. 24/09/2009 pub. 01/10/2009 numac 2009204350 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een personeelslid dat moet toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en commun de Charleroi"

bericht

type bericht prom. -- pub. 01/10/2009 numac 2009002072 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Bericht over de erkenning van vakorganisaties. - Uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel Bekendmaking bedoeld in artikel 7,

programmawet

type programmawet prom. 22/12/2008 pub. 01/10/2009 numac 2009000641 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 01/10/2009 numac 2009009679 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 20 september 2009, die in werking treden op de datum van de eedaflegging, zijn benoemd rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel voor een termijn van vijf jaar : - de hee - de heer

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 01/10/2009 numac 2009015121 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2009 wordt Mevr. Caroline Meulders stagedoend attaché in de klasse A1, met ingang van 1 juni 2009 met ranginneming op 1 juni 2008, in het Franse taalkader va Overee type benoemingen prom. -- pub. 01/10/2009 numac 2009014253 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 september 2009, wordt Mevr. Josiane Mercier, vast benoemd in de klasse A1, met de titel van attaché, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, in het Franse taalkader, met ranginn Overee type benoemingen prom. -- pub. 01/10/2009 numac 2009000550 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 juni 2009 wordt Mevr. Nathalie Baestiaens benoemd tot rijksambtenaar in klasse A1, bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, Franstalig kader, met ingang van 25 ap

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 01/10/2009 numac 2009095299 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen verzekeringsondernemingen. - Intrekking van vergunning van een verzekeringsonderneming Overeenkomstig artikel 74 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondern(

vonnis

type vonnis prom. -- pub. 01/10/2009 numac 2009009651 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Bergen, gegeven op 5 november 2008, is ten verzoeke van : de afwezigh

document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid

type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 01/10/2009 numac 2009014247 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Agrém type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 01/10/2009 numac 2009014254 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+ Numé type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 01/10/2009 numac 2009014251 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+ Numé type document betreffende mobiliteit en verkeersveiligheid prom. -- pub. 01/10/2009 numac 2009014255 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van de opleidingscentra Bij toepassing van het koninklijk besluit van 4 mei 2007, betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+ Numé
^