B.S. Index van de publicaties van 2 oktober 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 28/01/1999 pub. 02/10/2009 numac 2009000656 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de waarborgen die de stoffen en preparaten inzake de veiligheid en de gezondheid van de werknemers met het oog op hun welzijn moeten bieden. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. -- pub. 02/10/2009 numac 2009095301 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen verzekeringsondernemingen Overeenkomstig artikel 74 van de wet van 9 juli 1975(...) In toepassing van ditzelfde artikel, geeft het Directiecomité van de Commissie voor het Bank-, Fina(..

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/10/2009 numac 2009029538 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Algemene Directie Cultuur. - Jubelfeest - 50-jarig bestaan van het Pro-Musica Orkest te Welkenraedt. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit, van 14 november 2008, wordt benoemd tot Officier in Ranginn type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/10/2009 numac 2009029537 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Algemene Directie Cultuur. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 14 november 2008 wordt de Zilveren Medaille der Orde van Leopold II toegekend aan de heer FRANCK, Yvon Marie Hubert Ghisla Ranginnemi type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/10/2009 numac 2009024317 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 10 september 2009 wordt Mevr. Vandenhende, Claudine, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 1 januari 2010, e Mevr. Va type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/10/2009 numac 2009024272 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Vrijwillig ontslag Bij koninklijk besluit van 31 juli 2009 wordt de heer Eric Liegeois, adviseur bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, met ingang van 16 juni 2009, vrijwillig type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/10/2009 numac 2009029535 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Onderwijs voor sociale promotie van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 31 oktober 2008 worden benoemd tot Commandeur in de Orde van Leopold II : De heer Phili Hij neemt type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/10/2009 numac 2009029536 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden. - Onderwijs voor sociale promotie van de Franse Gemeenschap. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 31 oktober 2008, wordt benoemd tot Ridder in de Kroonorde : Mevr. Petit, Marie-Ange, Le Zij neemt type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/10/2009 numac 2009024274 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 19 juni 2009 wordt Mevr. Hamers, Nicole, werkleider bij de federale wetenschappelijke instelling "Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid", met ingang van 1 mei 2010, eervol ont Mevr. Hamers, Nic type koninklijk besluit prom. 29/09/2009 pub. 02/10/2009 numac 2009021099 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en van sommige koninklijke besluiten tot uitvoering van deze wet type koninklijk besluit prom. 27/09/2009 pub. 02/10/2009 numac 2009204276 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 1999 tot vaststelling van de lijst van de, naar de Vlaamse Gemeenschap overgedragen, Staatsgoederen die horen bij de Universiteit Gent type koninklijk besluit prom. 20/09/2009 pub. 02/10/2009 numac 2009018369 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot aanwijzing van de personen belast met de controle op de naleving van de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten en diens uitvoeringsbesluiten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/03/2009 pub. 02/10/2009 numac 2009000657 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei type ministerieel besluit prom. 08/09/2009 pub. 02/10/2009 numac 2009018375 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 september 2008 houdende benoeming van de leden van de commissie van toezicht op de reclame voor geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/10/2009 numac 2009204378 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten. - Mandaat. - Verlenging Bij ministerieel besluit van 18 september 2009 wordt het mandaat van de heer Jan GYSEN, in de managementfunctie administrateur- Een beroep t

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/05/2009 pub. 02/10/2009 numac 2009035928 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de wijziging van het organiek reglement tot vaststelling van de regeling inzake het personeel van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en van de personeelsformatie inzake de aanpassing van het type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 02/10/2009 numac 2009204314 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot verlenging van het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende de integratie van personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 02/10/2009 numac 2009204321 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de agentschapsspecifieke regeling van de rechtspositie van het personeel van het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 19/06/2009 pub. 02/10/2009 numac 2009204316 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2007 betreffende het onderwijs aan huis voor zieke kinderen en jongeren type besluit van de vlaamse regering prom. 05/06/2009 pub. 02/10/2009 numac 2009204315 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen van de subsidies inzake topsport type besluit van de vlaamse regering prom. 19/06/2009 pub. 02/10/2009 numac 2009204317 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van programmatie van specifieke structuuronderdelen van de derde graad of van een nieuw studiegebied van scholen al dan niet behorende tot een scholengemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 02/10/2009 numac 2009204324 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende toewijzing van taken van bepaalde sectorale fondsen aan de VZW Vlaams Instituut voor Vorming en Opleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 03/07/2009 pub. 02/10/2009 numac 2009204322 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot eigendomsoverdracht van de onroerende goederen van het voormalige Rijksinstituut voor Grondmechanica aan de Universiteit Gent

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/09/2009 pub. 02/10/2009 numac 2009204374 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de aanwijzing van de leden van de Adviescommissie ingesteld bij het decreet van 18 juli 1997 houdende creatie van een doorstromingsprogramma type besluit van de waalse regering prom. 24/09/2009 pub. 02/10/2009 numac 2009204375 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de benoeming van de leden van de interministeriële commissie ingesteld bij het decreet van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden door

omzendbrief

type omzendbrief prom. 10/09/2009 pub. 02/10/2009 numac 2009031491 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief houdende het opmaken van de begroting voor het dienstjaar 2010 van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

document

type document prom. 29/05/2007 pub. 02/10/2009 numac 2009000652 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële richtlijn MFO-2 betreffende het solidariteitsmechanisme tussen de politiezones inzake versterkingen voor opdrachten van bestuurlijke politie. - Duitse vertaling type document prom. -- pub. 02/10/2009 numac 2009204349 bron waalse overheidsdienst Schoolvervoer. - Provinciaal en penetratietarief op 1 september 2009 PROVINCIAAL EN PENETRATIETARIEF OP 1 SEPTEMBER 2009 VOERTUIGEN 8-13 PLAATSEN Dagelijks 1 JAAR (100 %) 3 JAAR (90 %(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 02/10/2009 numac 2009204367 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Benoeming in de klas A3 en drager van de titel van attaché geneesheer-inspecteur bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. Erratum In de bekendmaking bij uittreksel van he type erratum prom. 30/06/2009 pub. 02/10/2009 numac 2009204351 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de bebouwingsvergunning. - Errata

arrest

type arrest prom. -- pub. 02/10/2009 numac 2009204326 bron vlaamse overheid Gewestplannen. - Arresten van de Raad van State NEERPELT-BREE : Bij arrest nr. 85.999 van 15 maart 2000 vernietigt de Raad van State het besluit van 2 februari 1994 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een gedeelte van het gewestp OUDENAAR

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/10/2009 numac 2009009662 bron federale overheidsdienst justitie Centrale diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 september 2009 wordt de heer Thomas Bonte, met ingang van 16 juni 2009, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale diensten. De Overeenko type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/10/2009 numac 2009029540 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Algemene directie Cultuur. - Nationale Orden Benoeming Bij koninklijk besluit, van 10 maart 2009 wordt benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II : Mevr. Moreels, Jacqueline Euphrasie Zij neemt rang i type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/10/2009 numac 2009029539 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Secretariaat-generaal. - Dienst Nationale Orden Algemene directie Cultuur. - Nationale Orden Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 maart 2009, wordt benoemd tot Officier in de Kroonorde : De heer Malevez, Gustave Roger Ghislain, Secre Hij neemt rang

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 02/10/2009 numac 2009009681 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Errata In het Belgisch Staatsblad van 22 juni 2009, bladzijde 43289, regel 44, is de vacante plaats van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk geannuleerd. In het Belgisch Sta type vacante bettreking prom. -- pub. 02/10/2009 numac 2009009682 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - secretaris bij het parket van het arbeidshof te Bergen : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven aan de FOD Justitie, Directoraat-ge De kandid

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 02/10/2009 numac 2009009684 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 januari 2009, dat in werking treedt op 31 oktober 2009, is de heer Pirard, E., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op p Bij konink type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 02/10/2009 numac 2009009685 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 31 oktober 2008, dat in werking treedt op 28 oktober 2009, is aan de heer De Valck, R., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerechtel Het is type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 02/10/2009 numac 2009009683 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 26 april 2009, is de heer Pirard, E., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, benoemd tot Officier in de Kroonorde. Bij koninklijk besluit van 20 mei 2009, is de Hij zal het bu type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 02/10/2009 numac 2009009680 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 september 2009 is aan Mevr. Colla, L., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van griffier bij het arbeidshof te Antwerpen. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 31 augustus 2009. Bij konink

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 02/10/2009 numac 2009095300 bron commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen Mededelingen van een overdracht van risico's onderschreven in vrije dienstverrichting in België tussen verzekeringsondernemingen gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Bij beslissing van het Directiecomité van de Commissie Deze type mededeling prom. -- pub. 02/10/2009 numac 2009009663 bron federale overheidsdienst justitie Centrale diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 september 2009 wordt de heer Chris Van Regemorter, met ingang van 1 juni 2009, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale diensten De vak type mededeling prom. -- pub. 02/10/2009 numac 2009009664 bron federale overheidsdienst justitie Centrale diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 10 september 2009 wordt de heer Bob Goossens, met ingang van 1 maart 2009, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Nederlandse taalkader van de Centrale diensten. De Overeenko

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 02/10/2009 numac 2009031496 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Erkenningen als EPB-adviseur, natuurlijke persoon Bij beslissing van 25 augustus 2009, van de leidende ambtenaar van het B.I.M. werd de heer JANSSENS, Andrew, gedomicilieerd Dwarshoogstraat 18, te 1640 Sint-Genesius-Rode, erkend als EPB-adviseur De erke

bericht van selor

type bericht van selor prom. -- pub. 02/10/2009 numac 2009204368 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige economen Luchtvervoer (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (AFG09020) De vergelijkende selectie van Franstalige economen Luchtvervoer (m/v) (niveau A) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer (A(...) type bericht van selor prom. -- pub. 02/10/2009 numac 2009204393 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige gegevensbeheerders (niveau B) voor het RIZIV (AFG09034) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. Indien er voor de toekenning van de laats(...) Naast deze type bericht van selor prom. -- pub. 02/10/2009 numac 2009204348 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige sociaal inspecteurs voor regio Brussel, Limburg en Oost-Vlaanderen (niveau A) voor het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering - RIZIV (ANG09010) De Vergelijkende selectie van Ne(...) Er zijn type bericht van selor prom. -- pub. 02/10/2009 numac 2009204394 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige toepassingsanalisten (niveau B) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) (ANG09848) Na deze selectie wordt een lijst met maximum 12 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft. In(...) Naast d
^